EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

2. Õppekava eesmärk:
Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

3. Õpiväljundid
Õppekava läbinud õppija:

 • omab pädevust töötada tugiisikuna erinevatele kliendirühmadele
 • oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja täiskasvanute probleeme tänapäeva ühiskonnas
 • oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse
 • oskab pöörduda asjaajamisel või ülesannete lahendamisel õige haldusorganisatsiooni poole
 • oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid
 • teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega
 • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele

4. Õpingute alustamise tingimused

 • soov omandada tugiisiku tööks vajalikke teadmisi
 • vähemalt keskharidus
 • arvutikasutamise algteadmised
 • puudub sissekanne karistusregistris

5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 180 ak. tundi (auditoorne ja praktiline töö — 140 tundi, iseseisev töö — 40 tundi)

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3 — 4 korda nädalas maksimaalselt 8 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
6.2 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
6.4. Õppekeel on eesti ja vene keel.

7. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

8. Õppe sisu
Sotsiaalpoliitika
Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega ja piirid tugiisiku töös
Isikuandmete kaitse

Töö erivajadustega inimestega
Teenuste osutamine tugiisiku töös. Levinumad teenused.
Füüsilised ja psüühilised puudused
Puudega isku taotluste täitmise alused

Eripedagoogika ja psühholoogia alused
Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
Reageerimine käitumisprobleemidel
Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Koostöö klientide ja nende lähedastega
Suhtlemisoskused tugiisiku töös
Teenuste osutamise etapid
Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
Väärkohtlemine sugulaste vahel
Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
Kuulaja motiveerimine koostööks
Konfliktsituatsioonid
Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga
Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid
Vägivalla ennetamise võimalused
Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega

Esmaabi
Elustamine
Välised verejooksud
Šoki olemus ja selle tunnused
Haavad, traumad ja luumurrud
Mürgistused
Söövitused, põletused, külmakahjustused
Esmaabivõtted ja –vahendid.
9. Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
11.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
11.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
11.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
11.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Партнеры


Facebook