EV Arengu MTÜ Lapsehoidja täiendkoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Lapsehoidja täiendkoolitus

Õppekavarühm: Lastehooldus ja noorsootöö

Õppejõud: Jelena Parfjonova (psühholoogia rakenduskõrgharidus, psühholoog-praktik), Ljudmilla Šturm (meditsiiniline kõrgharidus, lastearst), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Viktoria Koltsova (kõrgharidus, kunstnik-disainer)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja vastab kutsestandardi lapsehoidja tase 5 nõuetele.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Tõsta lapsehoidja töö kvaliteeti lapsehoidja kompetentsuse arendamise kaudu.
2.2. Anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad lapsehoidmise teenuse osutamisega) täiendavaid teadmisi mudilaste ja laste arengust, tervisest, toitumisest ja arendavatest tegevustest ning õpetada kuidas lastega paremini toime tulla.
2.3. ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.
2.4. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib taastõendada oma kutset.

3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • juhib oma emotsioone, käitumist, mõtteid
  • märkab lapse erivajadusi ja hindab tema toimetulekut ning toetab last
  • tagab lapsele füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna
  • annab esmaabi

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Lapsehoidja täiendkoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus ning kellele on varasemalt omistatud kutsekvalifikatsioon lapsehoidja, tase 5.
4.2. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

 5. Õppekava struktuur, kestvus ja sisu
Õppekava näeb ette 144 ak.tundi, millest 120 on kontakttunnid ja 24 ak. tundi on iseseisvat tööd.
Teema 1: Eripedagoogika
1. Isiksuse arengu põhietapid
2. Erinevas vanuses laste probleemid. Agressiivsed lapsed, ärevad lapsed. Lapsehoidja töö metoodika selliste laste puhul.
3. Erivajadustega lapsed ja varajane diagnostika.
4. Andekad lapsed. Efektiivne koostöö ja perekonna toetus.
5. Lapsed tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroomiga (ADHD). Efektiivne koostöö ja korrektsiooni meetodid.
6. Lapsed varajase autismi sündroomiga. Efektiivne koostöö ja sotsiaalne adapteerimine.
7. Emotsionaalne intellekt ja tema arendamine.
8. Loomingulise mõtlemise arendamine.
9. Lauamängud kui arendavad, õpetavad ja korrigeerivad vahendid.
10. Iseseisev töö (8 ak.tundi)
Kokku: 68 ak.tundi (60 ak.tundi auditoorset tööd ja 8 ak.tundi iseseisvat tööd)

Teema 2: Tervislik toitumine
1. Laste tervislik toitumine kui vundament kasvu, füüsilise ja vaimse arengu jaoks.
2. Üleliigsed kilogrammid: lapse ülekaalulisuse probleem.
3. Iseseisev töö (2 ak.tundi)
Kokku: 10 ak.tundi (8 ak.tundi auditoorset tööd ja 2 ak.tundi iseseisvat tööd)

Teema 3: Lapsehoidja isiksus ja isiklik areng
1. Eneseanalüüsi põhimõtted
2. Stress ja selle omadused; kuidas toime tulla stressiga.
3. Erialaste raskuste monitooring.
4. Erialane läbipõlemine: sümptomid ja reservide otsing.
5. Iseseisev töö (6 ak.tundi)
Kokku: 26 ak.tundi (20 ak.tundi auditoorset tööd ja 6 ak.tundi iseseisvat tööd)

Teema 4: Kunstilooming kui isiksuse arenguviis
1. Laste loomingu liigid

  • Joonistamine: materjalid, liigid, tavatu joonistuse meetodid.
  • Voolimine: materjalid, liigid, võtted.

2. Värvusõpetuse alused. Värvi mõju lapse psüühilise seisundile.
3. Laste kunstiloomingu arendamise õppemeetodid.
4. Tegevusplaan lastele, selle struktuur ja enesekontroll.
5. Maalikunsti praktilised õppused.
6. Iseseisev töö (8 ak.tundi)
Kokku: 24 ak.tundi (16 ak.tundi auditoorset tööd ja 8 ak.tundi iseseisvat tööd)

Teema 5: Esmaabi andmine
1. Esmaabi olemus; Kriitilise situatsiooni hindamine; Kannatanu seisundi hindamine; Kiirabi kutsumine
2. Laps kannatanuna (anatoomiline, füsioloogiline eripära); Lapse elupäästev esmaabi (lämbumine, taaselustamine kiirabieelsel etapil); Esmaabis kasutatavad asendid; Ägedad hingamishäired lastel (kõriturse, larüngiit, krupp jms), esmaabi
3. Uppumine; Traumeeritud laps (traumamehhanism, traumeeritud lapse ülevaatus, lapse trauma iseärasused)
4. Verejooks, šokk, luu- ja liigestevigastused; Äkkhaigestumised lastel (diabeet, astma, epilepsia); Palavik lapsel, lööbega kulgevad infektsioonid (lisamaterjal kätte)
Kokku: 16 ak.t
 

6. Õppekeskkonna kirjeldus
6.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
6.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
6.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
6.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
6.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
6.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
6.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

7. Õppematerjalide loend:
Lektorite poolt koostatud konspektid.

8. Hindamismeetod:
8.1. Suuline test

9. Hindamiskriteeriumid
9.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
10.2. Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
10.3. Kui lõputesti küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse testi sooritanule tunnistus.
10.4. Kui lõputestis on alla 60% õigeid vastuseid või kes ei ole lõputesti sooritanud, neile väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

Партнеры


Facebook