EV Arengu MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Saksa keele koolituse täienduskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Saksa keele A1-taseme koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, saksa keel võõrkeelena

Õppejõud: Julia Kovšun (pedagoogiline kõrgharidus, saksa ja prantsuse keele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud saksa keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 150 tundi keeleõpet (sh 108 ak.tundi auditoorset tööd ja 42 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb B1 – tasemekursusest. Õppetöö B1- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu saksa keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1. Koolituse lõpuks õppija oskab:
— kasutada erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu
— aru saada argitekstist, mis on ette kantud teiste inimeste poolt ja telefoni teel saadud informatsioonist
-eristada detaile kuuldud tekstist
— kuulda ja leida lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni
-lugeda tekste erinevates funktsionaalsetes stiilides
-eristada tekstist vajalikku informatsiooni
— kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja
-täita küsimustikke ja ankeete
— kirjutada esseid, kus oskab arutleda ja oma nägemusi ning hinnanguid edasi anda
-vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega
-rahuldavalt suhelda võõrkeeles

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest.
3.2. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 108 ak.tundi auditoorset tööd ja 42 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 150 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu

Teema 1
Industrie, Arbeit, Wirtschaft/Tööstus, töö, majandus
Teema raames õpitakse:
— tundma tööstuse liike
— jutustama tööstusest Eestis ja Saksamaal
— jutustama oma tööelust, ametiseisust, töökohast, tööajast, töökaaslastest
— vestlema majanduslikust olukorrast Eestis ja mujal
— arutlema hinnatõusu, inflatsiooni, rahaühiku devalveerimise üle
— rääkima hoiustest, pangalaenust jne
Keeleline materjal:
— Steigerung und Vergleich/Ülivõrre ja võrdlus
— Aktiv-Passiv/Aktiivne-Passiivne tegumood
— Nebensatz/Hauptsatz/Kõrvallause/Pealause
— Modalverben/Modaaltegusõnad
— Präsens-Passiv
— Präteritum — Passiv
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2
Eltern und Verwandten/Vanemad ja sugulased
Teema raames õpitakse:
— jutustama oma vanematest ja sugulastest
— jutustama suhetest sugulastega
— kirjeldama vanemate välimust, iseloomu
— jutustama vanemate ja sugulaste hobidest ja huvidest
Keeleline materjal:
— Konjunktiiv II
— Präteritum
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3
Familie und persönliche Beziehungen/Perekond ja isiklikud suhted
Teema raames õpitakse:
— jutustama oma perest
— jutustama suhete kohta peres
— jutustama, kuidas perekond veedab vaba aega
— jutustama reisimisest perekonnaga
Keeleline materjal:
— Infinitiv-Satz/Infinitiiv-lause
— Nebensatz mit dass/kõrvallause koos dass
— Infinitiv mit/ohne zu /Infinitiiv koos/ilma zu
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4
Natur und Umwelt/Loodus ja keskkond
Teema raames õpitakse:
— kirjeldama oma kodukohta, asukohta
— vestlema ilmast
— vestlema loomadest, lindudest, taimedest.
— jutustama käitumisest ja tegevusest looduses eri aastaaegadel
Keeleline materjal:
— Präteritum
— Relativpronomen/relatiivsed asesõnad
— Nebensatz-Relativsatz/Kõrval-relatiivlause
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5
Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland/Sakslased välismaal ja välismaalased Saksamaal
— tundma Saksamaa vaatamisvärsusi
— tee küsimist ja juhatamist linnas
— sõiduplaani kasutamist
— suhtlemist ühissõidukites
— jutustama, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda
— sõidupileti ostmist
— teatama oma sõidu sihtpunkti
Keeleline materjal:
— lassen/lubama
— zum + Infinitiiv
— indirekter Fragesatz/kaudne küsilause
— Vergangenheit-Gegenwart /minevik, olevik
— starke/schwache Verben/ tugevad/nõrgad tegusõnad
— Wortfolge im Satz /sõnade järjekord lauses
— W-Fragen im Satz/Küsimused lauses
— Ja/Nein-Fragen/jah/ei küsimused
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6
Die Bundesrepublik Deutschland/Saksamaa
Teema raames õpitakse:
— tundma Saksamaa olulisemaid sümboleid
— jutustama Saksamaa põhilistest tähtpäevadest ja kommetest
— jutustama mõnedest tuntumatest sündmustest ja saavutustest ning nendega seotud nimedest ajaloo- ja kultuurivaldkonnas
Keeleline materjal:
— Präpositionen: durch/für/ohne/gegen/außer/mit/wegen/Eessõnad: läbi/jaoks/ilma/vastu/välja arvatud/koos/seetõttu
— Präteritum + Plusquamperfekt
— Modalverben: Aktiv/Passiv/ modaaltegusõnad:Aktiiv/Passiiv
— Präteritum
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 7
Sport/Sport
Teema raames õpitakse:
— spordialasid
— rääkima Olümpiamängudest
— rääkima spordiharrastustest
— vestlema maailmameistritest
Keeleline materjal:
— Pro/Kontra / poolt/vastu
— Meinungen äußern/arvamusi vahetama
— Nebensätze /Kõrvallause
— Reziprok-Pronomen /vastastikused asesõnad
— Leseverstehen /loetu mõistmine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 8
Bücher lesen/Raamatute lugemine
Teema raames õpitakse:
— lugema küsitluse tulemustel põhinevat kokkuvõtet lugejate raamatu eelistustest
— analüüsima ilukirjanduslikku teksti
— kuulama loengut kirjanike kohta
— koostama erinevaid kokkuvõtteid: artiklist, rühmakaaslaste eelistustest
— kirjutama kindlat vormi järgivat lühiluuletust
— jutustama oma lemmikraamatust
Keeleline materjal:
— höfliches Anreden /viisakas kohtlemine
— Konjunktiiv II
— Passiv: Vergangenheit + Gegenwart
— Modalverben / modaaltegusõnad
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 9
Kennen lernen: Ich über mich/Tutvus
Teema raames õpitakse:
— tervitama ja esitlema end
— jutustama iseendast: iseloom, harrastused, huvid, haridus, eraiala, töö
— jutustama, mida oskan/suudan teha, milles olen tugev/nõrk
Keeleline materjal:
— Nebensätze /Kõrvallause
— Wortfolge /sõnade järjekord lauses
— Präteritum
— Komparation-Stufen / võrdlusastmed
— Fragen: W/Ja/Nein /Küsimused: Jah/Ei
— Konjunktiiv II
— Rektion der Verben: da…/dar… wo…/wor… /Tegusõnade rektsioon: da…/dar… wo…/wor
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 10
Orte: Stadt/Land/Asukohad: Linn/Riik
Teema raames õpitakse:
— tegema lühikirjeldust Eestist (riigikord, naaberriigid jmt)
— tundma põhilist sümboolikat (lipp, rahvuslill ja,-lind jmt)
— tundma põhilisi tähtpäevi (jõulud, jaanipäev jmt)
— tundma tuntumaid Eesti vaatamisväärsusi
— jutustama Eesti pealinnast-Tallinnast
Keeleline materjal:
— formelle/informelle Briefe/formaalsed/mitteformaalsed kirjad
— Leseverstehen: selektiv/global/detailliert/Loetu mõistmine: valikuline/globaalne/detailne
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 11
Zusammenfassung und Wiederholung/ Kokkuvõte ja kordamine
Teema raames õpitakse:
— Hörverstehen / kuulamise mõistmine
— Leseverstehen / loetu mõistmine
— Schreiben/kirjutamine
— Sprechen/rääkimine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 12
Lõputest: 4 ak.t
Kokku: 4 ak.t auditoorset tööd

8. Õppekeskonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

Партнеры


Facebook