EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Saksa keele koolituse täienduskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Saksa keele A1-taseme koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, saksa keel võõrkeelena

Õppejõud: Julia Kovšun (pedagoogiline kõrgharidus, saksa ja prantsuse keele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud saksa keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 128 tundi keeleõpet (sh 102 ak.tundi auditoorset tööd ja 26 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A2 – tasemekursusest. Õppetöö A2- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu saksa keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1. Koolituse lõpuks õppija oskab:
— kasutada erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu
— kuulda ja leida lühikeses ettekandes vajalikku informatsiooni
— näha peamist teksti ideed
— eristada tekstist vajalikku informatsiooni
— kirjutada formaalset ja mitteformaalset kirja
— täita küsimustikke ja ankeete
— kirjutada esseid, kus oskab arutleda ja oma nägemusi ning hinnanguid edasi anda
— vestelda põhiteemadel, kuid esinevad raskused väljendamisega
— rahuldavalt suhelda võõrkeeles.

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A2- taseme omandamisest.
3.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 102 ak.tundi auditoorset tööd ja 26 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 128 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu

Teema 1
Geschenke/Kingitused
Teema raames õpitakse:
— jutustama kuidas tähistatakse sündmusi ja tähtpäevi perekonnas
— vestlema naiste, meeste, laste kingituste teemal
— tundma pühadesoovide variante
Keeleline materjal:
— Personalpronomen/Isikulikud asesõnad
— Komparativ/Võrdlus
— Trennbare/untrennbare Verben/ Tegusõnad lahutatavate/lahutamatute eesliidetega
— 3 Formen der Verben/ tegusõna 3 vormi
— Präteritum + Perfekt
Kokku: 20 ak.t (16 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2
Deutsche Sprache und Kultur /Saksa keel ja kultuur
Teema raames õpitakse:
— vestlema keeleoskusest
— vestlema teatrite, kinode, muuseumide teemal Saksamaal
— jutustama mõnest kultuurisündmusest
— kommenteerima kontserdiprogramme, kunstinäituseid
Keeleline materjal:
— Genetiv/Genitiiv
— Perfekt: trennbar/untrennbar/Perfekt: lahutatavad/lahutamatud eesliited
— Zahlen/ Põhiarvsõnad
— Jahre/Aastad
— Futur/Tulevik
— Personalpronomen im Akkusativ/isikulised asesõnad Akusatiivis
— Rektion der Verben /Tegusõnade rektsioon
Kokku: 20 ak.t (16 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3
Aussehen und Persönlichkeit /Välimus ja isik
Teema raames õpitakse:
— jutustama iseendast, oma perest ja sugulastest
— jutustama suhetest sõpradega ja lähikondlastega
— kirjeldama inimeste välimust
— kirjeldama inimeste iseloomu
Keeleline materjal:
— Adjektive+ Nomen /omadussõna + nimisõna
— Perfekt: haben/sein / Perfekt — omama/olema
Kokku: 16 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4
Schule, Ausbildung, Beruf /Kool, haridus ja eriala
Teema raames õpitakse:
— rääkima haridussüsteemist kodumaal ja teistes riikides
— küsima ja vastama küsimustele ülikooli- või koolielust
— avaldama oma arvamust tulevikukoolist
— jutustama oma erialast
Keeleline materjal:
— weil-Sätze / sest et laused
— obwohl-Sätze / kuigi laused
— Modalverben /modaaltegusõnad
— Futur /Tulevik
— um…zu/ ohne.. zu/ damit…zu /selleks, et; ilma selleta, et; nii, et
— Komparativ-Stufen / Võrdlusastmed
— regelmäßige/unregelmäßige Verben /reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad
— Dativ/Akkusativ wo? wohin? Dativ/Akusatiiv Kus? Kuhu?
— Artikeln/Adjektive/Nomen/Artiklid/omadussõnad/nimisõnad
— Zahlen/Põhiarvsõnad
Kokku: 24 ak.t (20 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5
Unterhaltung und Fernsehen/Meelelahutus ja TV
Teema raames õpitakse:
— rääkima teatrietendustest, kontserditest, muusikaelamustest
— vestlema kultuuri –või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade ja piletihinnade teemal
— kuidas kutsuda kinno, teatrisse, kontserdile jne.
— jutustama oma lemmikprogrammist TV-s
Keeleline materjal:
— Verben mit Dativ /tegusõnad Datiiviga
— Komparativ-Stufe / Võrdlusastmed
— Rektion der Verben /tegusõnade rektsioon
— Pronominal-Verben /pronominaal tegusõnad
— Konjunktiiv II
— Modalverben /Modaaltegusõnad
— der-/die-/das-Sätze/milline/millised laused
— direkte/indirekte Rede /otsene/kaudne kõne
Kokku: 22 ak.t (18 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6
Medienwelt/Meedia
Teema raames õpitakse:
— rääkima peamistest infoallikatest
— kommenteerima raadio- ja telesaateid
— avaldama oma arvamust loetud artikli kohta
Keeleline materjal:
— weil-Sätze/ sest et laused
— trennbare/untrennbare Verben/ tegusõnad lahutatavate/lahutamatute eesliidetega
— Dativ/Akkusativ /Datiiv, Akusatiiv
Kokku: 16 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 7
Zusammenfassung und Wiederholung/Kokkuvõte ja kordamine
— Hörverstehen /kuulamise mõistmine
— Leseverstehen / loetu mõistmine
— Schreiben /Kirjutamine
— Sprechen /Rääkimine
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 8
Lõputest: 4 ak.t
Kokku: 4 ak.t auditoorset tööd

8. Koolituse sisu ja maht

8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

Партнеры


Facebook