EV Arengu MTÜ Inglise keele koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Inglise keele koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja – kultuurid

Õppejõud: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja), Natalia Kortšagina (pedagoogiline kõrgharidus, inglise keele õpetaja).

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ inglise keele õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 235- tunnist põhiõpet (sh iseseisev töö 25 ak.tundi), mis koosneb viiest 47-tunnisest moodulist (sh iseseisev töö 5 ak.tundi).
1.3. Inglise keele koolituse põhiõpe koosneb statsionaarsest ja mittestatsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest keeleõppest; statsionaarsed lisakursused koosnevad teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Õppekavas ettenähtud põhiõppe eesmärk on anda õppijale inglise keele oskuse selline tase, mis võimaldab tal: sooritada vastava astme keeleeksam; keelekeskkonnas üldistematel teemadel iseseisvalt hakkama saada; õpitud keelt kasutada tööülesannete täitmisel; jätkata keeleõpinguid või õpinguid.
2.2. Õppe käigus antakse õppijale õpitava keele maa- ja kultuuri-alased üldteadmised.

3. Õppekava struktuur ja kestvus
3.1. Õppekava näeb ette 235 ak.tundi (sh iseseisev töö 25 ak.tundi) ja koosneb 5 astmemoodulist kestvusega 47 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi). Õppetöö Moodulile 1 kestab 1,5 kuud, Moodulile 2 — 1,5 kuud, Moodulile 3 — 1,5 kuud, Moodulile 4 — 1,5 kuud. Terve kursus, Moodulist 1 kuni Moodulini 5 kestab 7,5 kuud.
3.2. Reeglina osaleb õppija ühel moodulõppel korraga.

KEELEOSKUSTE ARENDAMINE
Hääldamine
Õige artikulatsioon ja hääldamisaluste tutvustamine algab kohe esimesest tunnist ja vigade parandamine toimub kogu kursuse jooksul.
Selleks on lindistatud hääldamisharjutused.
Töö sõnavaraga
Sõnade õppimine on äärmiselt oluline. Sõnavara laiendamine toetab keeleoskuse arengut. Lisaks õppetükkide sõnavaraharjutustele on igasuguseid mänge ( nt ümarlaud, sõnakaartide kasutamine, assotsiogramm, sõnamäng jm).
Lugemine
Akviivseks lugemiseks ja harjutamiseks on mõeldud dialoogid ja jutud. Selleks, et kõik sõnad ja väljendid oleks õppijatele arusaadavad, tõlgitakse esimestes tundides kõiki lauseid, edaspidi aga ainult uusi sõnu.
Kuulamine
Kuulamise arendamiseks on koostatud kuulamisülesanded. Need jagunevad kuulamiseelseteks, — aegseteks ja — järgseteks ülesanneteks. Siis toimub arutelu, et õppijad saaksid kuuldut vabas vormis kommenteerida, küsimusi esitada ja avaldada oma seisukohti.
Kõnelemine
Eesmärgiks on, et õppija saaks keelt kasutada võimalikult realistlikus kõnesituatsionis ( oma mõtteid ja arvamusi väljendada, küsimusi esitada, infot edastada jm)
Rääkimisülesannetel on kolm alaliiki:
1. arutelu
2. rühmatöö
3. paaristöö
Kirjutamine
Kirjutamisoskuse arendamiseks on harjutuse osas ja kordamistundides pakutud ka mitmesuguseid loovülesandeid. Eristatakse kaht tüüpi tegevust: kirjutamiseks ettevalmistamine ( lausete lõpetamine, sulgude avamine, üksikute sõnade kirjutamine, testidega töö jm) ja kirjutamisülesanded, kus õppija peab teksti ise looma.
Grammatika
Keelestruktuure tundmata ei ole võimalik korrektselt omandada grammatilisi struktuure, mis nõuavad sihikindlalt harjutamist. Grammatiline materjal on esitatud lausemudelite, piltide ja skeemidena.

Üldist
Põhiõpe koosneb 5 astmemoodulist, iga moodul sisaldab 47 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), kokku on 235 ak.t.

Moodul 1- A1
Madalam algtase/Elementary Course
Tulemusena kursuse läbinu saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad õpilast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).

Teema 1 (8 ak.t.)
Name and Address. Who are you?/Nimi ja aadress. Kes sa oled?
Teema raames õpitakse:
— jutustama iseendast, oma perest ja sugulastest
— tervitama ja esitlema end.
Keeleline materjal:
— tegusõna be sisaldav lause
— isikulised asesõnad (I, you, he/she, it, we, you, they/Mina, sina, teie, meie, nemad)
— sõnajärg
— küsilause (are you? am I? is he/she?…/Kas sa oled?Kas ma olen?Kas ta on…..)

Teema 2 ( 8 ak.t.)
Where are you from? I am from Estonia/England…./Kust sa oled pärit? Ma olen
pärit Eestist/Inglismaalt
Teema raames õpitakse:
— vastama põhiküsimustele
— jutustama oma rahvast, maast, tegevusaladest
Keeleline materjal:
— nimisõnad ja artiklid ( a, an, the )
— üldolevik ( I live…, he/she lives…/ Ma elan…, Ta elab…)
— omadussõnad (big, cold…/suur, külm)
— omadussõna võrdlusastmed ( cold, colder, the coldest, most prettiest…/külm, külmem, kõige külmem, kõige ilusam)

Teema 3 ( 8 ak.t.)
Food and Drink/Söök ja jöök
Teema raames õpitakse:
— rääkima eestlaste, inglaste söögitavadest nii argi – kui pidupäeval
Keeleline materjal:
— tegusõnavormid: üldoleviku eitavad ja küsivad vormi Does Sheila like chicken?
Yes, she does. No, she does not. Sheila does not like chicken/ Kas
Šeilale maitseb kana?Ei maitse. Šeilale ei maitse kana.

Teema 4 (8 ak.t.)
Home and Houses/Kodu ja maja
Teema raames õpitakse:
— kirjeldama oma elukohta ja ümbrust
— sisustust ja kodumasinaid puudutavat sõnavara
Keeleline materjal:
— abiverbid ( be, have, has, had, do, does)
— kestev olevik ( They are writing now. He is having dinner now/Praegu nad
kirjutavad. Praegu tal on õhtusöök )
— modaalverbid ( can, may, must, shall, will/saan, võin, pean,hakkan )

Teema 5 (8 ak.t.)
Work and Jobs/Töö ja tööturg
Teema raames õpitakse:
— jutustama oma tööelust, ametiseisust, töökohast, tööajast, sissetulekutest
Keeleline materjal:
— tulevik ( What will you do next summer? She will not buy a new flat/
Mida sa teed järgmisel suvel? Ta ei osta uut korterit)
— üldminevik ( He worked here. I wrote letters/ Ta töötas siin. Ma kirjutasin kirju)
Teema 6 Suuline ja/või kirjalik test (2 ak.t)
Kokku 42 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd

Moodul 1 on mõeldud ennekõike neile, kes alustavad inglise keele õppimist A-st ja B-st.
Peamiseks eesmärgiks on aidata õppijail võimalikult lühikese ajaga ületada keelebarjäär, anda julgust sekkuda arusaadavasse vestlusse või alustada ise vestlust kindlal teemal.

Õppematerjal:
ENGLISH RESULT ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH DVD
ENGLISH RESULT ELEMENTARY WORKBOOK WITHOUT KEY+CD-ROM

Moodul 2- A2
Algtase/Pre – Intermediate Course
Tulemusena kursuse läbinu saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info¬vahetust tuttavatel teema¬del. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

Teema 1 (8 ak.t.)
Time and Free Time/Aeg ja vaba aeg
Teema raames õpitakse:
— ütlema kellaaega
— rääkima aja kasutamisest
— tundma pühade nimetusi
— väljendama kuupäeva
Keeleline materjal:
— määrsõnad (quickly, very, much, only, usually, certainly,…./kiiresti, väga,
palju, ainult, tavaliselt, kindlasti)
— ebareeglipärased verbid ( go/minema, went, gone, give/andma, gave, given,
write/kirjutama, wrote, written)

Teema 2 (8 ak.t.)
Shops and Stores/ Poed ja kauplused
Teema raames õpitakse:
— kauplusi kirjeldavaid sõnu
— rääkima maksmisest, mõõtudest ja toorainetest
Keeleline materjal:
— enneminevik (He had been ill for a week when I called on him/
Ta oli olnud haige nädal aega kui ma talle helistasin )
— määrsõnade asend lauses (Here they are, I met my friend yesterday …/Siin nad on,
ma kohtasin oma sõpra eile….)

Teema 3 (8 ak.t.)
Phone and Fax/Telefon ja faks
Teema raames õpitakse:
— asjaajamist telefoni ja faxi teel
— vastu võtma ja jätma teateid
— ütlema sõnu tähtede kaupa ja arve
Keeleline materjal:
— omadussõnaline vorm (my, your, his, her, its, our, your, their/minu, sinu,
tema,selle, meie, teie, nende )
— kestev minevik (I was reading a book when he came/Ma lugesin
raamatut kui ta tuli)

Tema 4 ( 8 ak.t.)
Personal Computing/ Isiklik arvuti
Teema raames õpitakse:
— elektroonilise andmebaasiga seotud sõnu: arvutiosade nimetusi, tehnilist keelt ja lühendeid
Keeleline materjal:
— määrava artikli tarvitamine (the)
— nimisõnaline vorm (mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs/minu oma, teie/sinu
oma, tema oma,meie oma, teie oma)

Teema 5 (8 ak.t.)
A Briefcase/ Kohver
Teema raames õpitakse:
— ametikeelt
— tutvustama ettevõtet
— tutvuma väikeettevõtete tegevuse ja toodetega
Keeleline materjal:
— täisminevik (I have never been to Australia/Ma ei ole kunagi Austraalias käinud.
She has broken the cup ……/Ta lõhkus tassi )
— modaalverbid (ought to, should/peab, kohustub)

Teema 6 Suuline ja/või kirjalik test (2 ak.t)

Kokku 42 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd

Moodul 2 on mõeldud hea algtaseme keeleoskusega õppijaile, kes soovivad jõuda
kesktasemini ja õppida igapäevast suhtluskeelt.

Õppematerjal:
ENGLISH RESULT ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH DVD
ENGLISH RESULT ELEMENTARY WORKBOOK WITHOUT KEY+CD-ROM

Moodul 3-B1
Madalam kesktase/Intermediate Course
Tulemusena kursuse läbinu mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis¬tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu¬kohti ja plaane.

Teema 1 (8 ak.t.)
Travelling/Reisimine
Teema raames õpitakse:
— tellima pileteid
— vestlema tolliametnikega
— hotellidesse majutamist
— tutvuma vaatamisväärsustega
Keeleline materjal:
— kestev enneminevik (I had been waiting there. He had been waiting for 2 hours …
Ma olen oodanud seal. Ta oli oodanud 2 tundi.)
— järgarvsõna (the first,.., the fifth,.., the sixtieth,…./esimene,….viies, kuuekümnes)

Teema 2 (8 ak.t.)
Media : Television, Radio, Newspapers/Meedia: Televisioon, Raadio, Ajalehed
Teema raames õpitakse:
— rääkima peamistest infoallikatest
— kommenteerima raadio- ja telesaateid
— avaldama oma arvamust loetud artikli kohta
Keeleline materjal:
— kestev täisminevik (You have been playing all day. She has been sitting here for hours …../Te olete mänginud terve päeva. Ta on istunud
siin mitu tundi)
-siduvad asesõnad (who, whom, whose,that, which/kes, kelle, mille, mida, milline)

Teema 3 (8 ak.t.)
The world we live in: Arts/Maailm, kus me elame: Kunst
Teema raames õpitakse:
— rääkima teatrietendustest, kontserditest, muusikaelamustest
— rääkima näitlejatööst
— kommenteerima kontserdiprogramme, kunstinäituseid
— intervjueerima näitlejat
Keeleline materjal:
— kestev tulevik ( I shall be working until midnight. She will be watching TV at 7…
Ma hakkan töötama kuni südaööni. Ta saab telekat vaadata kell 7.00…)
— umbmäärased asesõnad (much, many, little, few/palju, vähe )

Teema 4 (8 ak.t.)
Education/Haridus
Teema raames õpitakse:
— rääkima haridussüsteemist kodumaal ja teistes riikides
— küsima ja vastama küsimustele ülikooli- või koolielust
— avaldama oma arvamust tulevikukoolist
Keeleline materjal:
— kestev ennetulevik ( We shall have been studying for a year by July/
Juuliks oleme me õppinud ühe aasta)
— umbmäärased asesõnad ( other, another, either, neither/ muu, teine, kumbki, mitte keegi )

Teema 5 (8 ak.t.)
Healthy Mind in a Healthy Body/Terves kehas on terve vaim.
Teema raames õpitakse:
— pöörduma arsti poole
— mis mõjutab tervist
— kuidas vältida stressi
— arsti vastuvõtul
— arutama kõiki tervise parandamise võimalusi
Keeleline materjal:
— kaudse tuleviku ajavormid ( She said that she would be 16 in May/
Ta ütles, et ta on 16 mail)
— all, both, one/kõik, mõlemad, üks

Teema 6 Suuline ja/või kirjaliku test (2 ak.t)

Kokku 42 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd

Moodul 3 on mõeldud neile, kes soovivad jõuda tugeva kesktasemeni. Materjal lähtub kommunikatiivsuse põhimõtetest (arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, rääkimist ja kirjutamist).

Õppematerjal:
ENGLISH RESULT ELEMENTARY STUDENT’S BOOK WITH DVD
ENGLISH RESULT ELEMENTARY WORKBOOK WITHOUT KEY+CD-ROM

Moodul 4-B2
Kesktase/Upper-intermediate Course
Tulemusena kursuse läbinu mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu¬dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele¬jaga. Oskab palju¬del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Teema 1 (8 ak.t.)
The State System/Riigi süsteem
Teema raames õpitakse:
— Eesti haldussüsteemi
— Eesti haldussüsteemi võrdlema teiste riikidega
— Riigikogu tööd
— The Legislature and Parliament of The United Kingdom/Suurbritaania
seadusandlus ja parlament
— Põhiseaduse aluseid
Keeleline materjal:
— Umbisikulise tegumoe olevik
Newspapers are read quietly)/Ajalehti loetakse vaikselt.
The hous is being built/Maja ehitatakse).
— eessõnad ( at, for, till, from, by, in, with, without, on /juurde, jaoks, kuni, alates, sees, koos, ilma, peal)

Teema 2 (8 ak.t.)

Earning a Living/Elatise teenimine
Teema raames õpitakse:
— rääkima pöördudes tööbüroosse
— lugema töökuulutusi
— kirjutama CV-d
— sõlmima lepingut
— arutlema kaasaegset ettevõtjat
— intervjueerima
Keeleline materjal:
— unbisikulise tegumoe minevik (I was given a book ( by him).
We were asked many guestions…/Mulle anti raamat. Meilt küsiti palju küsimusi)

Teema 3 (8 ak.t.)
Sport and Leisure/Sport ja vaba aeg
Teema raames õpitakse:
— spordialasid
— rääkima Olümpiamängudest
— rääkima spordiharrastustest
— vestlema maailmaspordimeistritest
Keeleline materjal:
— passiivi üldtulevik ( I shall be invited. A house will be built next month/
Mind kutsutakse. Maja ehitatakse järgmisel kuul)
— kinnitavad lühiküsimused adverbiga to do ( Ann does not go to the University
on Sunday, does she? Mr. Smith began to study English a few months ago, didn’t he?…/
Ann ei lähe ülikooli pühapäeval, on ju? Mister Smith hakkas õppima inglise keelt mitu kuud
tagasi. Kas on nii?)

Teema 4 (8 ak.t.)
On the Economy/Majandus
Teema raames õpitakse:
— vestlema majandusolukorrast Eestis ja mujal
— arutlema hinnatõusu, inflatsiooni, rahaühiku devalveerimise üle
— tutvuma valuutakursiga
— rääkima hoiustest, pangalaenust jne
— lahendama majanduslikke probleeme
Keeleline materjal:
— passiivi kestev olevik ( The little child is not being taken care of. I am being invited/
Väiksest lapsest ei hoolita. Mind kutsutakse).
— jutustavad laused kaudses kõnes ( Thomas says that he will call at the Theatre/
Tomas ütleb, et ta helistab teatrisse.)

Teema 5 (8 ak.t.)
On Social Issues/Sotsiaalküsimused
Teema raames õpitakse:
— missugune on meie kodumaa ja teiste riikide elatustase ( arutelu)
— tööpuudusega seotud probleeme
— kui suur on vanaduspension ( arutelu)
— tingimused töötu abiraha saamiseks
— rääkima sotsiaalkindlustuse süsteemist
Keeleline materjal:
-gerundium ( I regret having missed the class. I like being read to. He likes playing tennis)/
Mul on kahju, et puudusin tunnist. Mulle meeldib kui mulle loetakse. Talle meeldib
tennist mängida
— kesksõna ( Growing children need good food. Tom tried to open the locked door…/
Kasvavad lapsed vajavad head toitu. Tom püüdis avada lukustatud ust…)

Teema 6 Suuline ja/või kirjaliku test (2 ak.t)

Kokku 42 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd

Moodul 4 on mõeldud õppijaile, kes soovivad inglise keeles rääkida päris sujuvalt, mis võiks vastata First Certificate Exam (Esimene sertifikaat) eksamile.

Moodul 5-C1
Kõrgtase/Advanced Course
Tulemusena kursuse läbinu saab vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saab aru ka kiirkõnest, kui talle antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks. Saab vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulistest tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest. Saab vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskab kujundlikke ja kõnekeelseid väljendeid. Oskab täpselt edasi anda tähendus-varjundeid. Vajadusel oskab lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad. Oskab esitada selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse või põhjenduse, millel on loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige olulisemat. Oskab kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Oskab koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada olulist. Oskab koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning retsensioone.

Teema 1 (8 ak.t.)
Environment/Keskkond
Teema raames õpitakse:
— keskkonna reostamise põhjusi
— miks luuakse looduskaitsealasid ( arutelu )
— otsustama, milline väide on õige, milline on väär ( Müraga võib harjuda.
Oluliselt saastavad õhku autode heitgaasid…)
— lahendama keskkonna probleeme
— nõustuma pakutud ettepanekutega jne
Keeleline materjal:
— konstruktsioonid kesksõnaga ( We heard Tom/him opening the door.
The boy had his hair cut…/ Me kuulsime Tomi/ teda ukse avamist.
Poiss oli oma juukseid lõiganud.)

Teema 2 ( 8 ak.t.)
Consumers: Services/Tarbijakaitse:Teenused
Teema raames õpitakse:
— lugema pesumasina/ kodumasina kasutusjuhendit
— rääkima leiutistest 1900 – 2000
— elektrialaseid mõisteid
— keemiavahendeid valima ja kirjeldama
— tundma teemaga seonduvat sõnavara
— põhjendama oma seisukohti, valikuid jne
Keeleline materjal:
— infinitiiv ( To sleep in the open air is healthy. He was pleased to see me.
/ Magada värskes õhus on tervislik. Tal oli hea meel mind näha.

Teema 3 (8 ak.t.)
Rights and Wrongs/Õige ja vale
Teema raames õpitakse:
— lugema kriminaalkroonikat
— hindama kuriteo raskust
— rääkima turvalisusest
— andma tunnistust
— esitama detailseid küsimusi ( rollimäng )
— kuuldut kommenteerima
— kirjutama poolt- ja vastuargumente, seletuskirja politseile
— jutustama detektiivlugu
Keeleline materjal:
— konstruktsioonid infinitiiviga
( We believe Tom/him to be a clever boy. I don’t want Jane/her to be punished.
We expect the visitors/them to arrive soon…/Me usume, et
Tom on tark poiss. Ma ei taha Jane/teda karistada.Me ootame, et külastajad/nad on
kohe kohal… )

Teema 4 (8 ak.t.)
On the Road/Teel
Teema raames õpitakse:
— lugema autoalast sõnavara sisaldavat teksti
— võrdlema autode tehnilisi andmeid (paaristöö)
— autot ostma ja müüma ( rollimäng)
— kirjeldama liiklusõnnetust
— kuulama liikluseksperdi kommentaari liikluse kohta
— hindama väidete õigsust
— kirjeldama sündmuste käiku
— lugema liikluseeskirja
Keeleline materjal:
— tingiv kõneviis ( If they invited me, I should/would go. If I were king, you would be gueen.
If I had seen you, I would have told you…/ Kui nad kutsuksid mind, ma peaks/võiks minna.
Kui ma oleksin kuningas, siis oleksid sina kuninganna?Kui ma oleksin teid näinud, ma oleksin teile
öelnud…)

Teema 5 (8 ak.t)
Fiction /Ilukirjandus
Teema raames õpitakse:
— lugema küsitluse tulemustel põhinevat kokkuvõtet lugejate raamatueelistustest
— analüüsima ilukirjanduslikku teksti
— kuulama loengut kirjanike kohta
— koostama erinevaid kokkuvõtteid: artiklist, rühmakaaslaste eelistustest.
— kirjutama kindlat vormi järgivat lühiluuletust
— jutustama oma lemmikraamatust
Keeleline materjal:
— kokkuvõte
— kontroll – testimine

Teema 6 Suuline ja/või kirjalik test (2 ak.t)

Kokku 42 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd

Moodul 5 on eeskätt mõeldud õpinguis küllaltki märkimisväärsele tasemele jõudnud keelekursuslastele, nn English Conversational Course/Inglise suhtluskeele kursus

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.2. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

5. Õppevorm
5.1. Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2- 3 korda nädalas 2-4 akadeemilist tundi korraga. Terve kursus, Moodulist 1 kuni Moodulini 5 kestab 7,5 kuud.
5.2. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis.
5.3. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.4. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte kauem, kui 8 akadeemilist tundi.
5.5. Õppekeel on eesti ja vene keel.

6. Hindamise põhimõtted
6.1. Astmemooduli jooksul võib õppija sooritada vahetesti, mille tulemus on positiivne 60% õigete vastuste korral.
6.2. Õppija võib astmemooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku keeletestiga, mille positiivse tulemuse (60%) korral saab õppija õiguse õppida järgmisel astmemoodulil.
6.3. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel astmemoodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
6.4. Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline ja/või kirjalik arvestus.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:
— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivseks, kui seda on hinnatud hindele «2» («mittearvestatud»).

7. Koolituse sisu ja maht
7.1. Põhiõpe koosneb 5 astmemoodulist ja sisaldab 235 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 25 ak.tundi).
Moodul 1 sisaldab 47 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tund), Moodul 2 – 47 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), Moodul 3 – 47 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), Moodul 4 – 47 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), Moodul 5 – 47 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi).

8. Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused
8.1. Vastavalt läbitud tasemele inimene omab järgmisi teadmisi ja oskusi: A1/A2 tase — mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info¬vahetust tuttavatel teema¬del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. B1/B2 tase — mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu¬dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele¬jaga. Oskab palju¬del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis¬tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu¬kohti ja plaane. C1 tase — saab vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saab aru ka kiirkõnest, kui talle antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks. Saab vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulistest tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest. Saab vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskab kujundlikke ja kõnekeelseid väljendeid. Oskab täpselt edasi anda tähendus-varjundeid. Vajadusel oskab lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad. Oskab esitada selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse või põhjenduse, millel on loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige olulisemat. Oskab kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Oskab koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada olulist. Oskab koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning retsensioone.

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit.
9.2 Õpilastele on tagatud väljaprinditud materjalid ja kirjutusvahendid. Kooliasutuses on printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

10. Lõpetamise kord
10.1. Õppija võib lõpetada põhiõpingud talle vajaliku astmemooduli lõpul.
10.2. Täieliku põhiõppe, astmemooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.

Партнеры


Facebook