EV Arengu MTÜ Retoorika ning suhtlemiskultuuri koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Retoorika ning suhtlemiskultuuri koolituse kursus

Õppekavarühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Õppejõud: Nikolai Bentsler (kõrgharidus, kino- ja teatrinäitleja, TV ja raadiotöötaja, näitlejameisterlikkuse ja kõnetehnika õppejõud), Lilia Kerro (psühholoogiline kõrgharidus).

1. Üldsätted
1.1 EV Arengu MTÜ Retoorika ning suhtlemiskultuuri koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
Käesoleva koolituse eesmärgid on:
1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
2. Muuta kõne kvaliteet täiuslikumaks.
3. Saavutada avalikes esinemistes, presentatsioonides ja suhtlemises häid praktilisi tulemusi.
4. Tõsta enesekindlust igas suhtlusliigis: presentatsioon, läbirääkimised, debatid, vaidlused, eksamid, vestlused jne
5.Täiustada oma kõne kvaliteeti.
6. Saada praktilisi kogemusi edukaks avalikeks esinemiseks, presentatsioonideks ja efektiivseks suhtlemiseks.

3. Omandatavad teadmised ja oskused
3.1 Koolituse läbinu oskab:
— vabaneda hirmust avaliku esinemise ees
— suurendada enesekindlust
— väljendada oma mõtteid täpselt ja arusaadavalt
— rääkida huvitavalt ja kuulajate jaoks huvipakkuvalt
— köita kuulajate tähelepanu
— valitseda oma häält ja kõnelda väljendusrikkalt
— parandada diktsiooni
— arendada artistlikkust
— kindlalt ja julgelt vastata kõige ootamatumatele küsimustele
— kuulajaid mõjutada ja veenda oma oponente
3.2 Iseseisva töö eesmärk on omandada ja kinnistada põhilisi oskusi ja rakendada teoreetilisi teadmisi praktikal. Õppijate iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist ülesannete lahendamisel, oma stiili väljakujunemist.
3.3 Praktika
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
Õppekava näeb ette 140 ak.tundi (sh iseseisv töö 35 ak.tundi) ja koosneb 2 moodulist. Moodul 1 sisaldab 60 ak.tundi auditoorset tööd ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd. Moodul 2 sisaldab 45 ak.tundi auditoorset tööd ja 15 ak.tundi iseseisvat tööd.

Moodul 1. Retoorika ja suhtlemise kultuur (I etapp algajatele)
Teema 1. Enda esitlemine
Teema 2. Kõne energeetika
Teema 3. Häälestamine publikule. Esimene mulje. Imidz.Väline ilme, poosid, žestid
Teema 4. Ärevuse ja hirmu ületamise meetodid ja võtted.Kindluse saavutamine
Teema 5. Verbaalsed ja mitteverbaalsed võtted kuulajatega kontakti saamiseks
Teema 6. Kuulajate kaasamine ja nende tähelepanu hoidmine
Teema 7. Kõnetehnika. Töö häälega. Kõne ilmekus intonatsiooni kaudu
Teema 8. Kõne katkematus. Improvisatsioon. Oskus publikut mõista
Teema 9. Mitteverbaalne suhtlemine. Kehakeel
Teema 10. Näitlejameisterlikkuse arendamine. Näitlemistehnikad
Teema 11. Väljendamise rikkus. Ilmekus. Metaforism
Teema 12. Kõne loogika ja arusaadavus
Teema 13. Esinemise ettevalmistamise efektiivne programm.
Teema 14. Kõne adaptsioon konkreetsele auditooriumile
Teema 15. Kõne sisu. Kompositsioon ja struktuur. Edukas algus ja lõpp
Teema 16. Töö vastuväidetega, agressiooniga, konfliktidega.
Teema 17. Ootamatutele küsimustele vastamise variandid
Teema 18. Eduka arutelu tulemused. Veenev kõne. Kuulajatele mõju avaldamise
meetodid
Teema 19. Iseseisev töö (20 ak.t)
Teema 20. Eksam
Kokku: 80 ak.t

Moodul 2. Retoorika ja suhtlemise kultuur (II etapp edasijõudnutele)
Teema 1. Meetodid ja võtted hirmu ning ärevuse ennetamiseks. Kindlustunde kasvatamine.
Teema 2. Kõne tempo valdamine hingamise ja pinge, väljahingamise ja lõdvestumise kaudu.
Teema 3. Tugevdatud treening.
Teema 4. Diafragma hoiak. Kontroll oma hoiaku, hingamise ja käte töö üle.
Teema 5. Teadustamise kunst, vabanemine korduvatest sõnadest
Teema 6. Kuidas tekib negatiivne suhtumine endasse, kuidas sellega hakkama saada?
Teema 7. Kuidas saada hakkama raskes olukorras oma emotsioonidega ja tunnetega.
Teema 8. Milliseid eneseabi võtteid te saate kasutada igapäevaselt juba täna.
Teema 9. Lõdvestumine, lihaspingest vabanemine
Teema 10. Efektiivse suhtlemise võtted.
Teema 11. Kuidas ennast väljendada, et olla mõistetav teistele?
Teema 12. Kuidas kuulata, et saada aru?
Teema 13. Iseseisev töö (15 ak.t)
Teema 14. Eksam
Kokku: 60 ak.t

5. Koolituse sisu ja maht
Koolitus koosneb 2 moodulist ja sisaldab 140 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 35 ak.tundi).

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel
6.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja/või leping.
6.3 Koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
7.1 Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 2 kuud ja õhtuõpe kuni 3 kuud.
7.2 Õppekeel on vene keel.
7.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
7.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:
— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «3» „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «2» „puudulik“.
— kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «1» „puudulik“.
Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit ja arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.

10. Lõpetamise kord
10.1 Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2 Täieliku põhiõppe või lisamooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3 Õpingute lõpetamist kinnitab tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Партнеры


Facebook