EV Arengu MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Lapsehoidja koolitus

Õppekavarühm: Lastehooldus ja noorsootöö

Õppejõud: Alla Pugatšjova (psühholoogia rakenduskõrgharidus, psühholoog-praktik, süsteemsete lahenduste konstellöör), Jelena Parfjonova (psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog), Ljudmilla Šturm (meditsiiniline kõrgharidus, lastearst), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, jurist-konsultant), Ksenia Kordas (rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, üldõendus), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Jelena Varunina (spetsialist eelkooliealiste laste hariduse alal, omab enam kui 10 aastast kogemust loomingulises töös lastega), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik).

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Lapsehoidja kutsestandardist, tase 4.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk

2.1. Käesoleva koolituse eesmärk:
2.1.1. koolituse läbinu on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust
2.1.2. koolituse läbinul on vajalikud teadmised lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks

3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Tagab füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna lapsele
  • Toetab koostöös lapsevanema lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest
  • Hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks
  • Hoiab ja õpetab erivajadustega last
  • Kujundab lapsele õigeid hügieeniharjumusi
  • Koostab lapsele tervisliku menüü, valmistab toitu
  • Märkab muutusi lapse tervislikus seisundis ja hoolitseb haige lapse eest
  • Vajadusel annab lapsele esmaabi

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
4.3. Lapsehoidja koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

5. Õppe kogumaht
Põhiõpe koosneb 12 teemadest ja sisaldab 352 akadeemilist tundi, millest 231 on kontakttunnid, 80 on juhendatud praktika tunnid ja 41 tundi on iseseisvat tööd.

6. Õppe sisu

Teema 1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele
1.1.   Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
1.2.   Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
1.3. Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
1.4.   Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel;
1.5. Suuline test;
1.6.  Iseseisev töö (4 ak/t)
Kokku: 24 ak.t

Teema 2. Lapse kasvu ja arengu toetamine 
2.1. Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
2.2. Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
2.3. Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
2.4. Kombeõpetus ja eetika;
2.5. Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;
2.6. Suuline test;
2.7. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 34 ak.t

Teema 3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
3.1. Puhtusekasvatus;
3.2. Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
3.3. Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus;
3.4. Suuline test;
3.5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 12 ak.t

Teema 4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
4.1. Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
4.2. Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
4.3. Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
4.4. Suuline test;
4.5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 12 ak.t

Teema 5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
5.1. Lapse tervist ohustavad tegurid;
5.2. Lapse tervist edendavad tegurid;
5.3. Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
5.4. Lapse esmaabi;
5.5. Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
5.6. Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused;
5.7. Suuline test;
5.8. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 14 ak.t

Teema 6. Koostöö vanematega
6.1. Lapse kasvatamise põhialused;
6.2. Pedagoogika ja psühholoogia alused;
6.3. Nõustamispõhimõtted;
6.4. Suhtlemispsühholoogia alused;
6.5. Suuline test;
6.6. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 22 ak.t

Teema 7. Esmaabi andmine
7.1. Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
7.2. Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
7.3. Elustamise ABC;
7.4. Esmaabivõtted ja –vahendid;
7.5. Suuline test;
Kokku: 16 ak.t

Teema 8. Arvuti kasutamine
8.1. Põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
8.2. Veebikasutuse võimalused;
8.3. Internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus);
8.4. Suuline test;
8.5. Iseseisev töö (4 ak.t)
Kokku: 8 ak.t

Teema 9. Tööjuhendamine
9.1. Juhtimise alused;
9.2. Meeskonnatöö alused;
9.3. Arvutikasutamine tasemel AO1 – AO4, AO7;
9.4. Suuline test;
Kokku: 16 ak.t

Teema 10. Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
10.1. Erinevad puuded ja haigusseisundid;
10.2. Probleemsed käitumised;
10.3. Rehabilitatsiooni alused;
10.4. Abivahendid ja nende kasutamine;
10.5. Alternatiivkommunikatsiooni alused;
10.6. Eripedagoogika ja –psühholoogia alused;
10.7. Suuline test.
10.8. Iseseisev töö (4 ak.t)
Kokku: 28 ak.t

Teema 11. Lapsehoiuteenuse osutamine
11.1. Kutse-eetika;
11.2. Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
11.3. Kutsealaga seonduvad õigusaktid;
11.4. Suuline test
11.5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 18 ak.t

Teema 12. Praktika moodul
12.1. Praktilised ülesanded
Kokku: 80 ak.t

Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.

7. Õppevorm
7.1. Lapsehoidja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud. Õppekeel on vene keel.
7.2. Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.
7.3. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod
Suuline test

11. Hindamiskriteeriumid
Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
12.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
12.2 Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest
12.3. Kui lõputesti küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse testi sooritanule tunnistus.
12.4 Kui lõputestis on alla 60% õigeid vastuseid või kes ei ole lõputesti sooritanud, neile väljastatakse koolitusel osalemist kinnitav tõend.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

Партнеры


Facebook