EV Arengu MTÜ Aiakujunduse koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Aiakujunduse koolitus

Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Õppejõud:
Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas)
Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Aiakujunduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
Käesoleva koolituse eesmärgid on:
1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
2. Anda täiskasvanule praktilisi põhioskusi aiakujunduse töövaldkonnas ja teadmisi tema edaspidiseks erialaseks arenguks.
3. Koolituse lõpetajal on aiakujunduse valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada vastavas valdkonnas.

3. Õpiväljundid
3.1. Koolituse läbinu oskab:

— mõõta maa-ala ning koostada topograafilist plaani;
— lugeda geodeetilisi jooniseid;
— uurida olukorda maa-alal ning mõjutada territooriumi funktsionaalset tsoneerimist;
— arendada ja luua erinevaid aia elemente (taimede istutamine, murud);
— organiseerida aedade ehitustööd ning edaspidist hooldust nende eest;
— teha aia mudeleid arvutiprogrammis.

4. Õpingute alustamise tingimused

4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja/või leping.
4.3. Aiakujunduse koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 202 ak.tundi, millest 156 ak.t on kontakttöö ja 46 ak.tundi on iseseisev töö) ning koosneb 3 moodulist.
Moodul 1 sisaldab 50 ak.tundi (sh iseseisev töö 20 ak.tundi), moodul 2 – 76 ak.tundi (sh iseseisev töö 16 ak.tundi), moodul 3 – 56 ak.tundi (sh iseseisev töö 10 ak.tundi).

6. Õppe sisu:
Moodul 1. Sissejuhatav osa. Üldmõisted.
Teema 1 Aiakujundaja eriala
Teema 2 Maastiku arhitektuuri ajalugu, aedade stiilid
Teema 3. Iseseisev töö (4 ak.t)
Referaat: Erinevate aiastiilide detailide analüüs, nende kasutamise võimalused.
Teema 4. Projekteerimine
1.Maatüki uuring
2.Tellija vajaduste kindlaks määramine
3.Maatüki funktsionaalne tsoneerimine
Teema 5. Iseseisev töö (5 ak.t)
«Maatüki hinnangu akti» ning «Maatüki asendiplaani» esitamine (joonis mõõtkavas 1:100)
Teema 6. Iseseisev töö (5 ak.t)
«Projekteerimise tehnilise ülesande» vormistamine. «Territooriumi funktsionaalse tsoneerimise plaani» esitamine.
Teema 7. Kompositsiooni ja vormide moodustamise alused
Teema 8. Värviõpetuse alused
Teema 9. Dekoratiivne aiandus
Teema 10. Iseseisev töö (arvestus) «Maa-ala heakorra ja haljastuse eskiisprojekt» (6 ak.t)
Kokku 70 ak tundi, sellest 50 kontakttööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Moodul 2. Maastikudisain arvutil Omega Meie Aed 9.0
Teema 1. Põhioskuste omandamine tööks programmiga Omega Meie Aed Rubiin 9.0
Teema 2. Projekti Generaalplaani täitmine
Teema 3. Projekti dokumentide ja jooniste vormistamine
Teema 4. Aia kujutiste ettevalmistamine mahus
Teema 5. Kogu projekti eelarve koostamine tervikuna
Teema 6. Töö Fotoredaktoriga
Teema 7. Iseseisev töö (arvestus). Projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis. Projekti presentatsiooni ettevalmistus (16 ak.t)
Kokku 76 ak tundi, sealhulgas 60 kontakttööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

Moodul 3. Aiakujundus. Täiendkoolitus.
Teema 1. Uued suunad aiakujunduse arhitektuuris
1.1. Feng Shui aias
1.2. Majade katuste ja fassaadide haljastus
1.3. Eksterjööri ja interjööri ühinemine
1.4. Ökomajad.
Teema 2. Väikeste aedade projekteerimine
Teema 3. Aiadisaini elemendid
Teema 4. Teede ja väljakute pinnakate
Teema 5. Lilleaiad
Teema 6. Iseseisev töö (arvestus). Visandid, generaalplaan, sillutamise skeem, Dendroplaan (10 ak.t)
Teema 7. Projekti kaitsmine
Kokku 56 ak tundi, sealhulgas 46 kontakttööd ja 10 tundi iseseisvat tööd.

7. Õppevorm

7.1 Aiakujunduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 6 kuud.
7.2 Koolituse praktiline osa viiakse läbi tööpäevadel ja /või nädalavahetusel.
7.3 Õppekeel on vene keel.
7.4 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
7.5 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.6 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Praktilise töö toimumise koht on aiad.
8.4. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.5. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.6. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.7. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.8. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetodid
Moodul 1: Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine
Moodul 2: Projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis. Projekti presentatsiooni ettevalmistus
Moodul 3: Projekti kaitsmine

11. Hindamiskriteeriumid

Moodul 1: Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine
Moodul 2: Projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis. Projekti presentatsiooni ettevalmistus
Moodul 3: Projekti kaitsmine

12. Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

12.1. Koolituse lõpus õppija koostab Maa-ala haljastuse eskiisprojekti ja/või esitab projekti täies mahus elektroonilises vormis ja/või kaitseb oma projekti.
12.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine ja/või projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis ja/või projekti kaitsmine.
12.3. Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
12.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kes ei ole täitnud määratud punktis 12.1 tingimusi, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

Партнеры


Facebook