Õppekava nimetus: Laooperaatori (koos tõstukijuhi väljaõppega) koolitus
Õppekavarühm: Jae- ja hulgikaubandus
Koolitaja: Elliana Poluektova — insener-ökonomist (magister, TTÜ), andragoog tase 6, enam kui 25-aastane kogemus laojuhina, logistikuna, logistiku-deklarandina.

1. Üldsätted

1.1. EV Arengu MTÜ Laooperaatori (koos tõstukijuhi väljaõppega) õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.

1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 250 ak. tundi (sh 170 ak.tundi auditoorset tööd, 60 ak.tundi praktikat ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd).

1.3. EV Arengu Laooperaatori koolituse õpe koosneb statsionaarsest õppest ja/või online õppest.

2. Õpiväljundid

2.1 Koolituse lõpuks õppija oskab:

  • teostab iseseisvalt kõiki laooperatsioone – kauba vastuvõtt, ladustamine, kauba väljastamine, markeerimine jm;
  • peab kinni tööohutuse eeskirjadest, järgib töökorralduse laos;
  • mõistab meeskonnatöö tähtsust ja tunneb oma rolli meeskonnas;
  • tunneb klienditeeninduse põhimõtteid ja rakendab oma teadmisi kaebuste ja konfliktiolukordade lahendamisel;
  • kasutab oma töös digivahendeid;
  • kasutab tööülesannete täitmiseks professionaalset eesti keelt;
  • juhib tõstukit

3. Õpingute alustamise tingimused

3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes on huvitatud tööst logistika valdkonnas, kes soovivad töötada laooperaatorina, laotöötajana, tõstukijuhina, komplekteerijana või muu töötajana laos. Isikul peab olema vähemalt põhiharidus.

3.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht

4.1. Õppekava näeb ette maksimaalselt 250 ak. tundi (sh 170 ak.tundi auditoorset tööd, 60 ak.tundi praktikat ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Õppevorm

5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga.

5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.

5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid:

6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppe sisu

1. Sissejuhatus erialasse: laopidamise ajalugu, laotöötaja töösisu ja ülesanded. Tööohutusnõuded.

2. Logistika alused, kauba vastuvõtmine ja väljastamine, veokorraldus, ladude klassifikatsioon

3. Kaupade hoiustamise alused . Kaupade markeerimine (markeerimise põhimõtted, funktsioon ja struktuur, toidukaupade ja mittetoidukauba markeering, märgistamine, kaubamärk, vöötkooditehnoloogia. Pakenditüübid: pakendi ajalugu, pakendi mõiste, tüübid ja materjalid, pakendi nõuded, kaubaalused ja nende klassifikatsioon ja nõuded, kaubaveokite suurused, kaubaaluse laadimine veoühikusse, ohutustehnika laadimisel

4. Laotehnoloogia: laoseadmed, laoriiulisüsteem, virnastajad, tõstukid ja laadurid, käru, laadimissillad, laadimisslüüsid, kaalud. Ohtlike veoste hoiustamine. ADR: ohtlike veoste klassifikatsioon ja markeerimine, nende hoiustamise ja autoveo tingimused ja kord, veo dokumentatsioon

5. Incoterms 2020 reeglid. Laodokumentatsioon: dokumentide loomine ja haldamine, tarne tingimused, kauba vastavuse kontrollimine vastavalt dokumentidele. Inventuuri alused laotarkvara ülevaade

6. Ettevõtluse alused ja teenindamine: ettevõtja õigused ja kohustused, EV õigusalused, ettevõtluse tüübid ja vormid, äriplaan, riskide hindamine; pretensioonide käsitlemine ja asjakohase informatsiooni andmine

7. Tolliamet. Tollirežiimid ja toimingud. Aktsiisid

8. Klienditeenindus

9. Tõstuki juhtimine

10. Arvutiõpetus ja programmid

11. Erialane eesti keel

12. Õppepraktika ettevõttes

7. Õppekeskkonna kirjeldus

8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks

8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn

8.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs

8.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob

8.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit

8.6 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele. On olemas vahendid liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva WC).

9. Õppematerjalide loend:

Õppematerjal:

Lektorite poolt koostatud konspektid, erialane kirjandus, PowerPoint’i esitlused, videomaterjalid, töölehed.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

10.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi

10.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

10.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus

10.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook