Õppekava nimetus: Brändingu akadeemia

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam (ISCED-F: 0414)

Koolitaja: Ivar Soone (majanduse kõrgharidus)

Sihtrühm: Koolitus on vajalik kõigile neile, kes soovivad luua oma ettevõttele või tootele tugevat brändi või keda lihtsalt huvitavad brändingu toimemehhanismid ja strateegiad. Kursus aitab omandada olulisimad brändiloome alused ja õppida ehitama tugevaid ja toimivaid brände. Koolitus ei eelda varasemate turundus- ega brändingualaste teadmiste ega kogemuste olemasolu ja sellega võivad liituda kõik, kel on huvi brändingu ja kommunikatsiooni vastu.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Ettevõtluskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on koostatud lähtuvalt Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
„Brändingu akadeemia“ võimaldab õppijal omandada pädevused hästitoimiva brändi loomiseks ja kaitsmiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning luua suutlikkuse viia läbi olemasolevate brändide auditit ja planeerida nende edasiarendamise ja parendamise võimalusi. Lisaks võimaldab koolitusel osalemine saada tervikliku arusaama brändidokumentatsioonist ja koostöö korraldamisest erinevate brändiarendusega seotud osapooltega. „Brändingu akadeemia“ käsitleb ka strateegilise brändikommunikatsiooni põhialuseid.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • mõistab brändi kui fenomeni ja brändingu kui turundusfunktsiooni olemust, kohta ja rolli turunduses;
 • teab brändinguinstrumentide olemust, mõistab väärtusloome mehhanisme nende abil ja tarbijate mõjutamise võimalusi brändinguinstrumentide kaudu;
 • tunneb erinevaid brändiloome viise ja brändingustrateegiaid ning oskab neid vastavalt otstarbekusele valida ja planeerida;
 • oskab strateegiliselt positsioneerida brändi ja luua sellele konkurentsieeliseid vastavalt turukontekstile ja eesmärgile;
 • suudab välja töötada brändi strateegilisi aluseid;
 • suudab analüüsida brändi ja pakkuda põhjendatult välja brändi arenduseesmärke ja luua strateegiaid nende eesmärkide saavutamiseks;
 • tunneb brändiloome protsessi ja suudab planeerida brändi loomiseks vajalikke tegevusi;
 • teab brändi õiguskaitse põhialuseid ning oskab luua eesmärgist ja kontekstist lähtuvat brändi õiguskaitse strateegiat;
 • oskab koostada ja kasutada brändiga seotud dokumentatsiooni.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 60 ak.t. (millest 24 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 36 ak.tundi iseseisvat tööd)

5. Koolituse sisu

Kursuse jooksul läbitakse järgmised teemad:

 • brändi kui psühholoogilise, sotsiaalse ja turundusliku fenomeni olemus ja brändide erinevad liigid, bränd kui turundusinstrument, mis võimaldab suunata tarbijakäitumist;
 • tugevate brändide ülesehituse printsiibid;
 • brändikommunikatsiooni psühholoogilised ja sotsiaalsed alused ja põhireeglid;
 • bränd kui toote (kauba või teenuse) ihaldusväärsuse ja lojaalsuse loomise instrument;
 • väärtusloome ja tarbijate mõjutamine brändi abil;
 • brändi konkurentsianalüüs ja positsioneerimine;
 • konkurentsieelise loomine brändingu kaudu;
 • erinevad brändistrateegiad ja brändingueesmärgid;
 • brändi strateegiliste aluste loomine ja analüüs;
 • brände mõjutavad efektid ja nende kasutamine brändistrateegiates;
 • brändi ühtse sisulise ja visuaalse identiteedi loomine: brändi tuum ja brändi vorm;
 • brändi arendus ja rebränding;
 • brändiloome protsess ideede genereerimisest kuni brändi kaitseni;
 • koostöö korraldamine brändinguagentuuriga;
 • brändi õiguskaitse tagamine ja selle erinevad võimalused;
 • brändi kommertsialiseerimine ja ärimudelid.

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Koolitus toimub kontakt- või veebiõppes. Õppekeel on vene või eesti keel, sõltuvalt rühmast.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, situatsiooniülesannete arutamised, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Brändikontseptsiooni või -analüüsi kaitsmine.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus kaitseb õppija brändikontseptsiooni või -analüüsi.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne äriplaan.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse äriplaani, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud äriplaani või äriplaan ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud materjal, täiendavad artiklid ja infoallikad.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook