EV Arengu MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

BRÄNDINGU AKADEEMIA

Sihtrühm:

Koolitus on vajalik kõigile neile, kes soovivad luua oma ettevõttele või tootele tugevat brändi või keda lihtsalt huvitavad brändingu toimemehhanismid ja strateegiad. Kursus aitab omandada olulisimad brändiloome alused ja õppida ehitama tugevaid ja toimivaid brände. Koolitus ei eelda varasemate turundus- ega brändingualaste teadmiste ega kogemuste olemasolu ja sellega võivad liituda kõik, kel on huvi brändingu ja kommunikatsiooni vastu.

Koolituse eesmärk: 

Koolituse eesmärk: „Brändingu akadeemia“ võimaldab õppijal omandada pädevused hästitoimiva brändi loomiseks ja kaitsmiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning luua suutlikkuse viia läbi olemasolevate brändide auditit ja planeerida nende edasiarendamise ja parendamise võimalusi. Lisaks võimaldab koolitusel osalemine saada tervikliku arusaama brändidokumentatsioonist ja koostöö korraldamisest erinevate brändiarendusega seotud osapooltega. „Brändingu akadeemia“ käsitleb ka strateegilise brändikommunikatsiooni põhialuseid.

Kestvus —  60 ak.t. (millest 24 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid)
Maksumus — 870 euro

Koolitaja:
Ivar Soone (kõrgharidus)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • brändi kui psühholoogilise, sotsiaalse ja turundusliku fenomeni olemus ja brändide erinevad liigid, bränd kui turundusinstrument, mis võimaldab suunata tarbijakäitumist;
 • tugevate brändide ülesehituse printsiibid;
 • brändikommunikatsiooni psühholoogilised ja sotsiaalsed alused ja põhireeglid;
 • bränd kui toote (kauba või teenuse) ihaldusväärsuse ja lojaalsuse loomise instrument;
 • väärtusloome ja tarbijate mõjutamine brändi abil;
 • brändi konkurentsianalüüs ja positsioneerimine;
 • konkurentsieelise loomine brändingu kaudu;
 • erinevad brändistrateegiad ja brändingueesmärgid;
 • brändi strateegiliste aluste loomine ja analüüs;
 • brände mõjutavad efektid ja nende kasutamine brändistrateegiates;
 • brändi ühtse sisulise ja visuaalse identiteedi loomine: brändi tuum ja brändi vorm;
 • brändi arendus ja rebränding;
 • brändiloome protsess ideede genereerimisest kuni brändi kaitseni;
 • koostöö korraldamine brändinguagentuuriga;
 • brändi õiguskaitse tagamine ja selle erinevad võimalused;
 • brändi kommertsialiseerimine ja ärimudelid.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://evarengu.ee/est/?page_id=5636

REGISTREERIMINE

PartneridFacebook