EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Inglise keele koolituse täienduskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Inglise keele A2-taseme koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, inglise keel võõrkeelena

Koolitajad: Galina Kruusmägi, Ruslan Morris, Nataliia Vykhovanets

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ A1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 170 tundi keeleõpet (sh 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A2 – tasemekursusest. Õppetöö A2- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1. Koolituse lõpuks õppija oskab:
— loeb ja kirjutab inglise keeles lihtsamaid tekste;
— mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
— kirjutab sõnumeid, isiklikke kirju ning täidab ametlikke dokumente oma isikuandmetega;
— väljendub lihtsal viisil igapäevateemadel;
— kasutab oma inglise keele teadmisi igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel

3. Õpingute alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A2- taseme omandamisest.
Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 170 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu
Teema1.Tutvumine. Endast ja teistest rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus). Välimus ja iseloom. Perekond. Kodu ja töö. Haridus. Elukutse. Hobid. Huvid.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 2. Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Keeled. Euroopa riigid ja pealinnad. Rahvused. Vestlus päritolust ja keeleoskusest. Jutustus mõnest kultuurisündmusest.
Kokku: 6 ak.t.

Teema 3. Haridus: Kool. Ülikool.  Oma hariduse ja koolielu kirjeldamine. Mis meeldis koolis ning mis mitte. Edasiõppimise kavatsused. Jutustus oma õpitulemuste kohta.
Kokku: 6 ak.t.

Teema 4. Asukoht: Tallinna linnaosad. Tallinna vanalinna vaatamisväärsused. Aadressi ja telefoninumbri küsimine. Helistamine. Isikuandmete küsimine.
Kokku: 6 ak.t.

Teema 5. Kellaaeg:  Kellaaeg (pool, veerand, kolmveerand). Mõõtühikud. Kellaaja küsimine. Info küsimine busside/rongide väljumisaja ja piletihinna kohta. Küsimuste esitamine kauguse ja pikkuse kohta.
Kooku: 8 ak.t.

Teema 6. Inimeste suhted ühiskonnas: Suhted kolleegidega – kirjeldus.  Inimeste kirjeldamine välimuselt kui ka muudelt omadustelt.
Kokku: 8 ak.t.

Teema 7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Jutustus oma huvialade kohta. Vestlus tegevustest, mis meeldivad või ei meeldi. Kutsumine kinno, teatrisse, kontserdile jne. Pühadesoovid. Vestlus kultuuri – või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade ja piletihinnade kohta.
Kokku: 8 ak.t 

Teema 8. Elukutsed. Asutused/töökohad. Info küsimine ameti ja töökoha kohta. Oma elukutse ja töökohta kirjeldamine. Oma tööpäeva kirjeldamine. Oma tööga seotud kavatsused. Jutustus ühest juhtumist tööl.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 9. Töö otsimine. Tööintervjuu. Tööpakkumiskuulutuste lugemine. Isikliku ankeedi täitmine. Jutustus, kuidas oma töö leidsin.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 10. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Hommikused tegevused kodus. Hommikusöök. Ruumid korteris/majas. Sööginõud. Riided. Kirjeldus oma majapidamise ja kodu sisustuse kohta. Külaliste kutsumine.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 11. Sisseostude tegemine toidupoes ja turul.Vestlus poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Vestlus kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta.  Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus. Tasumine sularahas või pangakaardiga.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 12. Tervislik seisund. Enesetunne. Kirjeldus oma tervisliku seisundi kohta. Vestlus polikliinikus arsti vastuvõtuaegade kohta. Jutustus oma halvast enesetundest. Ravimide ostmine apteegis.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 13.Toiduained. Joogid ja söögid. Toiduretseptid. Kirjeldus igapäevaste toitumisharjumuste kohta. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Söögi ja joogi pakkumine söögilauas.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 14. Keskkond, kohad, loodus, ilm: Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukoha kirjeldus. Lühikõnelus ilmast. Maakardilt kindla info leidmine. Vestlus loomadest, lindudest, taimedest.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 15. Reisimine, transport, vaatamisväärsused: Tee küsimine ja juhatamine linnas. Sõiduplaani kasutamine. Suhtlemine ühissõidukites. Jutustus, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda. Sõidupileti ostmine. Teatada oma sõidu sihtpunkti.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 16. Teenindus: Suhtlemine postkontoris, pangas. Pakkide ja panderollide saatmine. Vestlus pangas toimingute kohta. Tasumine teenuste eest sularahas, ülekandega või pangakaardiga.
Kokku: 6 ak.t. 

8. Koolituse sisu ja maht
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Põhiõpikud:
Face2face Elementary Student’s Book, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
9.2. Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid ja materjalid

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook