Õppekava nimetus: Praktiline kursus SMM-spetsialist

Õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolitaja: Alina Medvedeva (kõrgharidus)

Sihtrühm: kursus on mõeldud algajatele, kes soovivad omandada digiturunduse oskuseid, paljud neist on ettevõtte omanikud, kes soovivad kasutada digiturunduse tööriistu ettevõtte müügikäibe tõstmiseks. Kursus on suunatud ka inimestele, kes on kaotanud töö, kes viibivad lapsehoolduspuhkusel, kes on just kolinud või kes soovivad omandada uut kvalifikatsiooni.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Praktilise kursuse SMM-spetsialisti õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk

Põhioskuste kujundamine ettevõtte reklaamimiseks sotsiaalvõrgustikes:

 • edendamisstrateegia koostamine
 • suunatud reklaami käivitamine
 • sotsiaalmeediasse sisu loomine

Uue elukutse saamine online töötamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • määratleb projekti sihtrühma
 • koostab konkurentide auditi
 • valib sotsiaalvõrgud edendamiseks
 • loob ja kujundab sotsiaalvõrgustike lehti
 • valib müügilehtri
 • loob pakkumisi teie projektile
 • koostab sisuplaani ja rubrikaatori
 • kirjutab postitusi ja valib neile visuaale
 • kirjutab reklaamitekste ja valib neile bännereid
 • käivitab reklaamikampaaniaid sotsiaalvõrgustikes
 • analüüsib KPI sotsiaalvõrgustikes
 • töötab välja ettepanekuid edendamisstrateegia optimiseerimiseks

 4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 32 ak.t. (millest 24 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 8 ak.tundi iseseisvat tööd)

 5. Koolituse sisu

Loeng 1. Sotsiaalvõrgustike algoritmid ja spetsiifika

 • Sotsiaalvõrgustiku vaatajaskonna tunnused
 • B2B ja B2C segmentidele sobiv sotsiaalvõrgustik
 • Facebooki ja Instagrami lehtede loomine ja kujundamine

Loeng 2. Konkurentide audit

 • Oma projekti sihtrühma tuvastamine
 • Oma konkurentide leidmine
 • Oma projekti konkurentide audit

Loeng 3. Edendamise strateegia

 • Oma ärile sotsiaalvõrgustiku valimine
 • Eesmärkide määratlemine oma projekti edendamiseks.
 • Ostja teekonna etapid
 • Müügilehtrite valimine veebis
 • Teie projekti jaoks pakkumiste loomine

Loeng 4. Sisu plaan

 • Oma projektis kasutatava sisu tüübi valimine
 • Oma projektile rubrikaatori loomine

Loeng 5. Postituste ja reklaamide kirjutamine

 • Struktuuri järgi postituse kirjutamine
 • CTA valimine (inglise keelest “call to action”)
 • Bännerile teksti kirjutamine
 • Emotikonid tekstis

Loeng 6. Reklaamide bännerid ja postituste visuaalid

 • Sotsiaalmeedia postituse jaoks piltide valimine
 • Telefoniga fotode tegemine
 • Fotode töötlemine mobiilrakendusega
 • Bänneri loomine reklaamile

Loeng 7. Sihtrühma käivitamine

 • Manager loomine
 • Reklaamikampaania eesmärgi valimine
 • Publiku valimine lähtuvalt huvidest
 • Reklaamkabinetist reklaami käivitamine

Loeng 8. Näitajate analüüs

 • Projekti mõõdikud (reklaamid ja sisu)
 • Mõõdikute leidmine ja vaatamine
 • Ühe mõõdiku sõltuvus teisest mõõdikust, analüüs
 • Projekti strateegia optimiseerimine metoodikaga.

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel. Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas. Õppekeel on vene keel. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö. Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus. Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook