Õppekava nimetus: Eesti majandus- ja maksukeskkonna tutvustamise programm ümberasujatele

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Koolitajad: Angela Melikhova (kõrgharidus, jurist-konsultant, andragoog 6), Natalja Sterzleva (kõrgharidus,  raamatupidaja-praktik)

Sihtrühm: kõik Eesti uued elanikud, kes soovivad tutvuda Eesti õigus-, majandus- ja maksukeskkonnaga.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Eesti majandus- ja maksukeskkonna tutvustamise programm ümberasujatele õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Kursuse lõpuks saab ümberasuja teadmised, mis võimaldavad tal iseseisvalt läbi viia maksunduse ja raamatupidamisarvestust vastavalt valitud ettevõttevormile.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • tunneb ettevõtte krediteerimise protseduure ja riske
  • tunneb ettevõtluse toetussüsteeme
  • tunneb investeerimise vorme ja detaile oma ettevõtte raames
  • analüüsib oma ettevõtte finants-majanduslikku olukorda ning näeb oma ettevõtte arenguperspektiivi.
  • korraldab iseseisvalt  raamatupidamisarvestust vastavalt valitud ettevõttevormile.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 92 ak.t. (millest 68 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.tundi iseseisvat tööd)

5. Koolituse sisu
Tööhõive ja tööle rakenduse õiguslikud alused
Ülevaade tööturust Eestis
Teenused tööd otsivatele ja töötutele inimestele.
Dokumendid konkursil osalemiseks (CV, motivatsiooni kiri, soovituskiri)
Välisriikides omandatud kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamine
Tööseadusandluse alused Eestis
Erinevad tööd reguleerivad lepingud (tööleping, käsundusleping, töövõtuleping)
Välistööjõu rakendamise eripärasus
Ebaseaduslik töötegevus – riskid ja tagajärjed
Kokku 22 ak.t. (sh kontakttunnid — 16 ak.t., iseseisev töö — 6 ak.t.)

 Sotsiaalkindlustus
Ülevaade sotsiaalkindlustuse süsteemist Eestis
Sotsiaalseadusandlus
Edasilükkamatu sotsiaalne abi
Kohalike omavalitsuste poolt osutatavad sotsiaalteenused ja -toetused
Riiklikud pensionid, toetused ja kompensatsioonid.
Kokku 6 ak.t. (sh kontakttunnid — 4 ak.t., iseseisev töö — 2 ak.t.)

 Äritegevuse õiguslikud alused
Ettevõtluskeskkond Eestis
Üldised nõuded äriühingule ja tema tegevusele Eestis
Ettevõtluse vormid
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamise süsteem
Kokku 22 ak.t. (sh kontakttunnid — 16 ak.t., iseseisev töö — 6 ak.t.)

Põhiteadmised füüsilisest isikust ettevõtjatele ja ettevõtjatele 
Mitteresidentsuse määramine
Residendi, mitteresidendi ja e-residendi erinevused
Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis
Mitteresident tööandjana
Mitteresidendi Eestis saadud tulude maksustamine
E-residendi maksukohustused
Ettevõtlus Eestis. Ülevaade Eesti finantssüsteemist
Digitaalsed meetodid
Isikuandmete kaitse süsteemi loomine
E-kaubanduse ja e-teenuste erikord Euroopa Liidus
Kokku 20 ak.t. (sh kontakttunnid — 16 ak.t., iseseisev töö — 4 ak.t.)

 Uuute ettevõtjate äriline ja mitteäriline tegevus 
Ettevõtlusvormide erinevused maksustamise vaatevinklist
Raamatupidamisarvestus erinevates ettevõtlusvomides
Raamatupidamisalane ja majandusalane aruandlus. Ettevõtte audit
E-teenused majanduse, maksunduse ja äritegevuse keskkonnas Eestis
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete äritegevuse krediteerimise printsiibid Eestis
Kinnisvara ja investeerimine
MRP — majandusliku kindlustatuse planeerimine
ERP — firma ressursside planeerimine
Kohanemine väliste muutuvate tingimustega (maksualane, seadusandlik, inflatsioon jne)
Kokku 22 ak.t. (sh kontakttunnid — 16 ak.t., iseseisev töö — 6 ak.t.)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Ettevõtluskoolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, situatsiooniülesannete arutamised, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus kaitseb õppija äriplaani.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne äriplaan.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse äriplaani, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud äriplaani või äriplaan ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Kursuse materjalid: Isikuandmete kaitse rahvusvaheliste normide kogumik, EV seadusandlikud aktid, rahvusvahelise süsteemi MRP ja ERP metoodika, Eesti Maksuseadusandlus, Isikuandmete kaitse seadus, EV Äriseadustik.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook