Õppekava nimetus: Power Point
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Koolitajad: Dmitri Kalinin (kõrgharidus juhtimise alal, V kategooria androgoog, suure praktilise kogemusega lektor IT valdkonnas). Põhiline spetsialiseerumine: kontori programmid (Word, Excel, PowerPoint), veebi disaini programmid, Adobe programmi pakett
Sihtrühm: 

Kõik inimesed, kes soovivad õppida kasutama PowerPoint programmi kvaliteetsete presentatsioonide loomiseks. Turundus- ja müügimehed, ettevõtjad, alustavad spetsialistid, õpetajad jne, kellel on vajalik koostada presentatsioone reklaami,  õppe  või muul eesmärgil.

 1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Excel edasijõudnutele õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk

Koolituse läbinu:
— kasutab programmi PowerPoint erinevate presentatsioonide koostamisel
— tunneb slaidide koostamise põhiprintsiipe
— tunneb programmi instrumentide kasutamise võimalusi

3. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

— koostab presentatsiooni nullist või valmis sablooni alusel
— valib oskuslikult vormistamise variandi PowerPoint konstruktoris
— väljendab arusaadavalt oma ideid informatiivsetel slaididel
— töötab PowerPoint programmis tekstiga, joonistega, skeemidega, graafikutega, tabelitega ja diagrammidega
— lisab üleminekuid, efekte, animatsioone ja interaktiivseid juhtimise elemente, linke
— säilitab presentatsioone OneDrives

4. Õppe kogumaht
54 akadeemilist tundi (millest 24 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu

 •  Tüüpilised vead presentatsiooni koostamisel
 • Töö alustamine
  • Presentatsiooni eesmärk
  • Sihtgrupp
  • Presentatsiooni vormi valik
  • Presentatsiooni plaani väljatöötamine
  • Presentatsiooni struktuur
 • Presentatsiooni tüübid
 • Presentatsiooni põhimõisted
 • Programmi liidesed
  •  Üldised mõisted. Tutvus programmi struktuuriga.
   • Riba
   • Vahelepanekud
   • Nuppude  tüübid
   • Objektide vastastikune mõju
   • Märkused
   • Ülevaatuse reziimid
  • Fail
   • Uue presentatsiooni koostamine
   • Sabloonide kasutamine
   • Presentatsiooni säilitamine
   • Presentatsiooni avamine
   • Presentatsiooni kaitsmine
   • Presentatsiooni trükkimine
   • Presentatsiooni eksport
 • Praktiline töö programmi instrumentidega
  • Pealeht
   • Slaidi koostamine
   • Teemade kasutamine
   • Osade loomine
   • Teksti redaktsioon
   • Otsingud ja muudatused presentatsioonis
   • Töö objektidega
   • Häälvalimine
   • Ideed vormistamiseks
  • Sisestamine
   • Slaidide eksport MS Wordist
   • Tabelite lisamine
   • Jooniste, fotode ja videode sisestamine
   • Kujundite sisestamine ja töö nendega
   •  Fotoalbumi koostamine
   • Märkide kasutamine
   • Märkide kasutamine animatsioonide loomisel
   • Kolmemõõtmeliste objektide lisamine
   • Töö tekstiga
   • Linkide kasutamine
   • Skeemide ja diagrammide koostamine
  • Joonistamine
   • Objektide joonistamine ja käsikirjaline sisestamine
   • Käsikirjalise sisestuse muutmine tekstiks,   kujundiks või matemaatiliseks valemiks
   • Joonlaua kasutamine
   • Täiendav menüü, Kujundite formaat
  • Konstruktor
   • Teemade ja variantide kasutamine sobiva vormistamise valimiseks.
   • Slaidi suuruse määramine
   • Fooni redaktsioon
  • Üleminekud
   • Efektide valik slaididele üleminekuks
   • Valitud üleminekute häälestamine.
   • Ülevaade töö tulemustele
  • Animatsioon
   • Sisenemisel
   • Animatsioon objektile
   • Väljumisel
   • Objektide liigutamine slaidil
   • Animatsiooni lisamine
   • Animatsiooni häälestamine
 • Slaidi show
  • Ülevaatuse variandid
  • Aja seadistamine
  • Monitoride valik
  • Subtiitrite häälestamine
 • Запись Salvestamine
  • Presentatsiooni salvestamine
  • Eksport videosse
 • Retsenseerimine
  • Õigekirja kontroll
  • Loetavuse kontroll
  • Kommentaaride kasutamine
  • Mitme presentatsiooni võrdlus
 • Vaade
  • Vaatereziimid
  • Abivahendite kujutamine eksraanil
  • Presentatsiooni värvilisus
  • Töö mitme presentatsiooniga üheaegselt
  • Slaidide näidiste muutmine
 • Ühise presentatsiooni loomine tööoskuste parandamiseks PowerPoint instrumentidega
 • Iseseisev presentatsiooni koostamine

Kokku: 54 ak.tundi (sh iseseisev töö 30 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgnevas vormis: loengud, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Kursus loetakse lõpetatuks, kui õppija on iseseisvalt sooritanud koolitusel praktilise töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook