EV Arengu MTÜ A1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena
Koolitajad: Svetlana Dmitrijeva-Järv (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Svetlana Liakh (kõrgharidus, filoloogia teaduskond, vene keel võõrkeelena), Jekaterina Štroman (kõrgharidus, eesti keel võõrkeelena)
1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ A1-taseme eesti keele täienduskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 140 tundi keeleõpet (sh 100 ak.tundi auditoorset tööd ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd).
1.3. EV Arengu eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest ja/või online keeleõppest.
2. Õpiväljundid
2.1 Koolituse lõpuks õppija oskab:
— saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt
— saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides
— oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata
— oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi
— oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust)
3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A1- taseme omandamisest.
3.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.
4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 100 ak.tundi auditoorset tööd ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 140 ak. tundi.
5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.
6. Õppemeetodid:
6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.
7. Õppe sisu
Teema 1. Tervitamine, hüvastijätmine, tähestik, eesti keele hääldus, numbrid
Teema 2 Enda tutvustamine, endast ja teistest rääkimine. Isikuandmed ja pere, päritolu, kodumaa.
Teema 3 Kuude- ja nädalapäevade nimetused, aastaajad, kellaaeg, eesti pühad ja tähtpäevad
Teema 4 Igapäevaelu, hakkamasaamine kaupluses, kohvikus, takso tellimine, blanketide täitmine jne
Teema 5 Tervis, fraasid tervise kohta, apteegis, arsti juures
Teema 6 Söök ja jook, toiduained, mis meeldib/ei meeldi, erinevad toiduasutused, menüü mõistmine ja tellimine.
Teema 7 Töö ja haridus, elukutsed, töökoht, tööpäev
Teema 8 Reisimine, transport, puhkus, vaatamisväärsused, teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused.
Teema 9 Vaba aeg, hobid,sport
8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks
8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn
8.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs
8.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob
8.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit
8.6 Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
9. Õppematerjalide loend:
Põhiõpikud: Merge Simmul, Inga Mangus; eesti keele õpik algajatele 0 — A1: «Tere!»;
Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid.
10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi
10.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%
10.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus
10.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook