Õppekava nimetus: Esmaabikoolituse täiendkursus
Õppekavarühm: Töötervishoid ja –kaitse
Koolitaja: Jaana Palusaar (RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, andragoog 6).
Sihtgrupp: Koolitus on suunatud inimestele, kes on varem läbinud esmaabialase väljaõppe ning kui eelmisest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Esmaabi koolituse (täiendõpe) õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppija teadmiste kvaliteedi tõstmine ja õppija varasemalt omandatud teadmiste värskendamine.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;
• oskab rakendada esmaabi võtteid;
• analüüsib oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;
• suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;
• väljendab oma arutuskäiku ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;
• teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 8 ak.t.auditoorse ja praktilise töö tunnid. Õppetöö kestab 1 päev.

5. Koolituse sisu
Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abiandmise iseärasused välistingimustes, edasise tervisekahju ennetamine;
Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
Esmaabi teadvusetuse korral (vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, uppumine, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
Esmaabi äkkhaigestumise (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
Esmaabi mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 1 kord nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

9. Hindamismeetod
Teooria- ja praktikaeksam.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpetamiseks sooritab õppija teooria- ja praktikaeksami. Teoreetilisi teadmisi hinnatakse testiga, praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, nendes oma tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega.
Edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

11. Õppematerjal
Lektori poolt koostatud konspektid

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook