Õppekava nimetus: Aiakujunduse täiendkoolitus
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Koolitajad: Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas), Toomas Kirotar (kõrgharidus, agronoom).
Sihtgrupp: Koolitus  sobib inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi aiakujunduse valdkonnas. Samuti neile, kes soovivad iseseisvalt osutada maastikukujundaja teenust või sooritada Maastikuehitaja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Aiakujunduse täiendkoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest, ning Maastikuehitaja tase 4 kutsestandardist.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest, ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Tõsta õppurite kvalifikatsiooni ja anda oskus iseseisvaks tööks  maastikukujunduse alal. Valmistada ette õppijaid Maastikuehitaja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • mõõdab maa-ala ning koostab topograafilist plaani;
  • loeb geodeetilisi jooniseid;
  • uurib olukorda maa-alal ning mõjutab territooriumi funktsionaalset tsoneerimist;
  • arendab ja loob erinevaid aia elemente (istutusalad, murud, teed);
  • organiseerib aedade ehitustööd ning edaspidist hooldust nende eest;
  • koostab haljastuse eskiisprojekti.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 56 ak.t. (millest 46 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 10 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Arvutil projekteerimine
Projekti vormistamine ja üleandmine tellijale
Eelarve koostamine
Maastiku  kujundamine. Maa-ala planeerimine
Kevadised tööd aias — teooria ja praktilised tööd
Kivi kasutamine aias
— teede ja väljakute kivikatted –materjali valik sõltuvalt tehnilistest tingimustest
— maapinna ettevalmistus
— materjali laotus
— erinevatest materjalidest kombineeritud sillutiste loomine
— kivirohkete aedade liigid (ergas (pidulik) lillepeenar, alpi muruplats jne)
— koha valik, ehitus, taimede valik vastavalt mullastikule ja klimaatilistele tingimustele
Vesi aias
Purskkaevud, ojad, kosed, tiigid
Koha valik vesiehitistele, materjalide valik, veeäärsed ja vesitaimed
Kokku: 56 ak. tundi (sh 10 ak. tundi iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Кoolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Aiakujunduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Рrojekti kaitsmine

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija esitab projekti.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud projekti, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud projekti või ta ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook