Õppekava nimetus: Arvuti baaskursus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolitajad: Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Mihhail Jakovlev (kõrgharidus)

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt arvutil töötada kasutades programme MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Windows 10, Internet ja e-post.

 1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Arvutiõppe õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija tunneb ja kasutab tekstitöötlusprogrammi (MS Word) ja  tabelarvutusprogrammi (MS Excel).

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • töötab iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid;
  • vormistab dokumente, koostab tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
  • avab, kujundab, salvestab ja prindib dokumente ning tabeleid;
  • loob esitlusi, salvestab neid, liigub avatud esitluste vahel;
  • töötleb dokumente baastasemel;
  • orienteerub veebikeskkonnas (navigeerimine, otsing, järjehoidjad);
  • kasutab e-posti (kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine);
  • tunneb arvuti ja interneti turvalisuse kasutamise põhitõdesid.

 4. Õppe kogumaht
88 akadeemilist tundi (millest 60 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 28 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Arvuti kasutamine ja failihaldus
Info- ja sidetehnoloogia põhimõisted: riistvara, tarkvara, võrgud.
Arvuti kasutamine
Arvuti käivitamine ja sisselogimine.
Windows-keskkonnas töötamise mõisted ja võimalused: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö menüü ja akendega, klaviatuuri keele määramine ja lisamine.
Tarkvararakendused: installimise ja desinstallimise reeglid ja vajadus.
Failihaldus
Draivide, kaustade ja failide struktuur, salvestamise reeglid ja võimalused. Draivid ja kaustad: laiendamine, ahendamine, navigeerimine.
Failitüübid. Tegevused failidega: salvestamine, nimetamine, ümbernimetamine, sorteerimine, oleku muutmine (lugemisfail/lukus, lugemis-kirjutusfail).
Failide/kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsimine. Prügikasti tühjendamine. Failide tihendamine. Viirusetõrje.
Printimine. Printeri valimine printerite loendis, uue printeri installimine. Dokumendi printimine. Printimise peatamine, taaskäivitamine, kustutamine .
Kokku: 8 ak.t. (sh iseseisev töö 3 ak.t)

Tekstitöötlus
Sissejuhatus MS Wordi
Dokumendi loomine ja vormindamine
Tabeli loomine ja vormindamine
Kirja koostamine
Dokumendi häälestus ja printimine
Kokku: 25 ak.t. (sh iseseisev töö 5 ak.t)

Arvutustabelid
Arvutustabelid (MS Excel). Elementaaroskused
Lahtrid
Read ja veerud. Töölehed
Valemid ja funktsioonid
Vormindamine
Diagrammid
Väljundite häälestus ja ettevalmistamine printimiseks
Kokku: 25 ak.t. (sh iseseisev töö 5 ak.t)

Andmebaaside kasutamine
Andmebaaside alused
Kasutamine
Andmebaasi loomine, salvestamine, avamine, ja sulgemine. Tööriistaribade kuvamine ja peitmine. Spikrifunktsioonide kasutamine.
Tabeli, vormi või aruande avamine, salvestamine ,sulgemine, kustutamine. Navigeerimine tabeli/kirjete vahel.
Tabelid
Kirjete lisamine ja kustutamine tabelis. Andmete muutmine ja kustutamine kirjes.
Tabeli loomine, väljade kirjeldamine koos andmetüüpidega. Valideerimisreeglid arvu, kuupäeva, valuuta loomiseks. Välja seadmine primaatvõtmeks.
Infootsing
Käsu Otsi kasutamine. Filtri kasutamine. Päringute kasutamine andmete otsimiseks, taastamiseks, analüüsimiseks.
Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme tehte abil järgmistest: = (võrdne), <> (ei võrdu), < (väiksem kui), <= (väiksem või võrdne), > (suurem kui), >= (suurem või võrdne).
Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme loogikatehte abil järgmistest: AND (JA), OR (VÕI), NOT (EI).
Päringu redigeerimine: kriteeriumi lisamine, muutmine ja eemaldamine; väljade lisamine, eemaldamine, teisaldamine, peitmine ja kuvamine.
Objektid
Vormi loomine, kasutamine. Uute kirjete sisestamine. Kirjete kustutamine.
Andmete lisamine, muutmine, kustutamine. Teksti lisamine ja muutmine vormi päistes ja jalustes.
Väljundid
Aruande loomine tabeli /päringu põhjal. Andmeväljade ja päiste paigutuse muutmine aruande küljendis . Teksti lisamine ja muutmine aruande päistes ja jalustes. Tabeli, arvutustabeli päringutulemi, tekstifaili (.txt, .csv) või XML-vormingu eksportimine .
Tabeli, vormi, päringutulemi või aruande suuna muutmine: vertikaalpaigutus ja horisontaalpaigutus. Paberi formaadi muutmine. Lehekülje, valitud kirje(te) ja kogu tabeli printimine. Aruande kindlate lehekülgede ja kogu aruande printimine.
Kokku: 10 ak.t. (sh iseseisev töö 5 ak.t)

Esitlus
Esitluste kasutamise rakendused ( MS PowerPoint)
Esitluse loomine
Tekst
Diagrammid
Graafikaobjektid
Väljundid
Kokku: 10 ak.t. (sh iseseisev töö 5 ak.t)

Veebisirvimine ja suhtlus
Internet
Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö erinevate veebibrauseritega, www-aadresside ülesehitus.
Terminid: Interneti-teenuse pakkuja (ISP), internetiaadress (URL), hüperlink. Otsingumootori olemus. Termin “RSS-materjalid”. Termin “netisaade”.
Veebibrauserid
Suhtlemine internetis
E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid. Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine. Väljad: Adressaat, Koopia, Salakoopia. Faili lisamine kirjale . Manusfaili salvestamine. Funktsioonid: Vasta ja Vasta kõigile. Meilisõnumi eelvaade ja printimine.
E-postkasti korraldamine: Meilisõnumite otsimine, sortimine, kustutamine ja taastamine. E-posti kausta loomine ja kustutamine. Meilisõnumite prügikasti tühjendamine. Aadressiraamat: kontaktide lisamine, värskendamine ja kustutamine.
Virtuaalkogukonna mõiste: sotsiaalvõrgud, interneti foorumid, jututoad, võrgumängud.
Interneti-telefon ( VOLP) ja lühisõnumiteenus (SMS). Kiirsõnumite (IM) eelised: suhtlemine reaalajas, info reaalajas olevatest kontaktidest võrgus, failide edastamise võimalus.
Turvalisus
Kokku: 10 ak.t. (sh iseseisev töö 5 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook