EV Arengu  huvikooli  floristika õppekava

1. Üldsätted
Floristika õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö EV Arengu  huvikoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli põhimäärusest.

2. Huviringi eesmärkideks on:

  • Oskus töötada materjalide ja tööriistadega
  • Kunstimaitse arendamine
  • Fantaasia, tähelepanu, kujutlusvõime arendamine
  • Anda õppijatele praktilisi floristika valdkonna põhioskusi ja teadmisi
  • Arendada õppijatel esteetilist maitset ning kujundusvõimet
  • Floristi elukutse tutvustamine

3. Omandatavad teadmised ja oskused
Floristika huviringi läbinu:
— kujundab kimpe, pärgi
— dekoreerib koduesemeid
— pakib kingitusi, lillekimpe
— loob pühade puhul kodus kasutatavaid ehteid

4.Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.
Floristika huviringil saavad osaleda õpilased vanuses 15-19 aastat.

5. Õppe kestus (maht)
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppekava näeb ette 90 ak. tundi.
Õppetöö maht on 2 – 3 päeva nädalas.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 4 akadeemilist tundi.
Õppetöö kestab 1 õppeaasta: septembrist maini.

6. Õppe korraldus
Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö vormis.
Õppegrupi maksimaalne suurus on 10 õppurit.
Õpe toimub vene keeles
Õppekava läbimine lõpeb hinnangu andmisega õppuri arengu kohta.

7. Õppeainete loend:
Teema 1. Sissejuhatus floristikasse
Teema 2. Floristika svamm (käsn)
Teema 3. Euroopa kimbu ajalugu
Teema 4.Tehniline materjal – oaas kuivadele lilledele ja kunstlilledele
Teema 5. Karkassi kimbud
Teema 6. Mahulised dekoratiivsed tööd okstest
Teema 7.Töö põhuga
Teema 8. Proportsioonid kunstis
Teema 9. Värv kunstis ja selle tundmine, kombineerimine, valimine
Teema 10.  Pulmakimbud; Liigid
Teema 11. Traat ja selle kasutamine floristikas
Teema 12. Paralleelsed kompositsioonid
Teema 13. Pakkimine
Teema 14. Jõulu või lihavõttekimp (sõltuvalt hooajast)
Kokku: 90 ak.tundi auditoorset tööd.

8. Hindamismeetod:
Praktiline töö

9. Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja teha kõik praktilised tööd koolitusel.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku huviringi koolituse  lõpus  õppija sooritab praktilise töö.
Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning  praktilise töö sooritamine.
Õppijale, kes on läbinud koolituse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö ei ole sooritatud väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu huvikooli poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal õpetamisel.

AINEKAVA
Teema 1. Sissejuhatus floristikasse
Teema läbinu:
— hoolitseb värskete lõikelillede eest;
— eristab põhistiile kaasaegses floristikas;
— eristab taimeliike

Teema 2. Floristika svamm (käsn)
Teema läbinu:
— teab kompositsioonide vorme
— teab kompositsiooni põhielemente
— teeb märjaks svammi ja kinnitab oaasi vormi
— paigutab lilled oaasis
— vormistab korvi
— loob kompositsiooni oaasis

Teema 3. Euroopa kimbu ajalugu
Teema läbinu:
— teeb spiraalkimbu ühtlase materjali jagamisega
— teeb spiraalkimbu struktuurse materjali jagamisega
— teeb  kimbu paralleelses tehnikas

Teema  4. Tehniline materjal – oaas kuivadele lilledele ja kunstlilledele
Teema läbinu:
— töötab kunstlilledega
— paigutab materjali oaasis
— töötab liimipüstoliga

Teema 5. Karkassi kimbud
Teema läbinu:
—  teab karkassi liike
—  teab karkasside paigaldamise viisid
— teeb eskiisi  kimbu jaoks  karkassil

Teema 6. Mahulised dekoratiivsed tööd okstest
Teema läbinu:
— valmistab ette tööks vajalikud oksad
— oskab  teha oksade kinnitamist
— teeb  eskiisi

Teema 7.  Töö põhuga
Teema läbinu:
— valdab põhilisi töömeetodeid põhuga
— teeb põhuvorme
— dekoreerib põhuvorme

Teema  8.  Proportsioonid
Teema läbinu teab:
— proportsioone floristikas
— mis on kuldlõige
— mis on pinge punkt, aktsent
— mis on tasakaal
— mis on faktuur, struktuur

Teema 9. Värv kunstis ja selle tundmine, kombineerimine, valimine
Teema läbinu teab:
— värvi teooriat
—  mis on värviring
—  värvide kombinatsiooni ja värvi sümboolikat
—  teab hooaja värvide kombinatsiooni

Teema 10.  Pulmakimbud. Liigid
Teema läbinu:
— teab pulma kaunistamise kaasaegseid stiile
— valmistab ümaraid pulmakimpe
— valmistab pulmakimpe lõigatud taimevartel

Teema  11. Traat ja selle kasutamine floristikas
Teema läbinu:
—  kasutab montaažitehnikat
— järgib  traadi kasutamise tööreegleid
— valmistab dekoratiivseid elemente traadist

Teema 12. Paralleelsed kompositsioonid
Teema läbinu:
— järgib reegleid paralleelsete kompositsioonide tegemisel
— loob hooajalisi kompositsioone

Teema  13.  Pakkimine
Teema läbinu:
—  teab erinevaid pakkimise viise
—  teeb kaarte

Teema  14. Jõulu või lihavõttekimp (sõltuvalt hooajalt)
Teema läbinu:
— loob lauakompositsioone
— tunneb pärja sümboolikat
— teab erinevaid pärja liike
— järgib pärja punumise reegleid

PartneridFacebook