EV Arengu  huvikooli  floristika õppekava

 

 1. Üldsätted

Floristika õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö EV Arengu  huvikoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli põhimäärusest.

 1. Huviringi eesmärkideks on:
 • Oskus töötada materjalide ja tööriistadega
 • Kunstimaitse arendamine
 • Fantaasia, tähelepanu, kujutlusvõime arendamine
 • Anda õppijatele praktilisi floristika valdkonna põhioskusi ja teadmisi
 • Arendada õppijatel esteetilist maitset ning kujundusvõimet
 • Floristi elukutse tutvustamine
 1. Omandatavad teadmised ja oskused

 Floristika huviringi läbinu:
— kujundab kimpe, pärgi
— dekoreerib koduesemeid
— pakib kingitusi, lillekimpe
— loob pühade puhul kodus kasutatavaid ehteid

4.Õpingute alustamise tingimused

4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.

4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4.3. Floristika huviringil saavad osaleda õpilased vanuses 15-19 aastat

 1. Õppe kestus (maht).

5.1 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

5.2  Õppekava näeb ette 90 ak. tundi.

5.3 Õppetöö maht on 2 – 3 päeva nädalas.

5.4.Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 4 akadeemilist tundi.

5.5 .Õppetöö kestab 1 õppeaasta: septembrist maini.

 1. Õppe korraldus

6.1.Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö vormis.

6.2 Õppegrupi maksimaalne suurus on 10 õppurit.

6.3 Õpe toimub vene keeles

6.4 Õppekava läbimine lõpeb hinnangu andmisega õppuri arengu kohta.

 1. Õppeainete loend:

Teema 1. Sissejuhatus floristikasse

Teema 2. Floristika svamm (käsn)

Teema 3. Euroopa kimbu ajalugu

Teema 4.Tehniline materjal – oaas kuivadele lilledele ja kunstlilledele

Teema 5. Karkassi kimbud

Teema 6. Mahulised dekoratiivsed tööd okstest

Teema 7.Töö põhuga.

Teema 8. Proportsioonid kunstis

Teema 9. Värv kunstis ja selle tundmine, kombineerimine, valimine

Teema 10.  Pulmakimbud; Liigid

Teema 11. Traat ja selle kasutamine floristikas

Teema 12. Paralleelsed kompositsioonid

Teema 13. Pakkimine

Teema 14. Jõulu või lihavõttekimp (sõltuvalt hooajast)

Kokku: 90 ak.tundi auditoorset tööd.

 1. Hindamismeetod:

8.1 Praktiline töö

 1. Hindamiskriteeriumid

9.1 Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja teha kõik praktilised tööd koolitusel.

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

10.1 Täieliku huviringi koolituse  lõpus  õppija sooritab praktilise töö.

10.2  Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning  praktilise töö sooritamine.

10.3 Õppijale, kes on läbinud koolituse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.

10.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö ei ole sooritatud väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Arengu huvikooli poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal õpetamisel.

AINEKAVA

Teema 1.   Sissejuhatus floristikasse

Teema läbinu:

-  hoolitseb värskete lõikelillede eest;

-  eristab põhistiile kaasaegses floristikas;

-  eristab taimeliike                            

 

Teema 2.   Floristika svamm (käsn)

Teema läbinu:                        

- teab kompositsioonide vorme

- teab kompositsiooni põhielemente

- teeb märjaks svammi ja kinnitab oaasi vormi

- paigutab lilled oaasis

- vormistab korvi

- loob kompositsiooni oaasis

Teema 3.         Euroopa kimbu ajalugu

Teema läbinu:

- teeb spiraalkimbu ühtlase materjali jagamisega

- teeb spiraalkimbu struktuurse materjali jagamisega

- teeb  kimbu paralleelses tehnikas

Teema  4.       Tehniline materjal – oaas kuivadele lilledele ja kunstlilledele

Teema läbinu:

- töötab kunstlilledega

- paigutab materjali oaasis

- töötab liimipüstoliga

 

Teema 5.        Karkassi kimbud

Teema läbinu:

-  teab karkassi liike

-  teab karkasside paigaldamise viisid

-  teeb eskiisi  kimbu jaoks  karkassil

Teema 6.        Mahulised dekoratiivsed tööd okstest

Teema läbinu:

- valmistab ette tööks vajalikud oksad

- oskab  teha oksade kinnitamist

- teeb  eskiisi

Teema   7.     Töö põhuga

Teema läbinu:

- valdab põhilisi töömeetodeid põhuga

- teeb põhuvorme

- dekoreerib põhuvorme

Teema  8.  Proportsioonid

Teema läbinu teab:

- proportsioone floristikas

- mis on kuldlõige

- mis on pinge punkt, aktsent

- mis on tasakaal

- mis on faktuur, struktuur

Teema 9. Värv kunstis ja selle tundmine, kombineerimine, valimine

Teema läbinu teab:

- värvi teooriat

-  mis on värviring

-  värvide kombinatsiooni ja värvi sümboolikat

-  teab hooaja värvide kombinatsiooni

Teema 10.  Pulmakimbud. Liigid

Teema läbinu:

- teab pulma kaunistamise kaasaegseid stiile

- valmistab ümaraid pulmakimpe

- valmistab pulmakimpe lõigatud taimevartel

Teema  11. Traat ja selle kasutamine floristikas

Teema läbinu:

-  kasutab montaažitehnikat

järgib  traadi kasutamise tööreegleid

-  valmistab dekoratiivseid elemente traadist

Teema 12. Paralleelsed kompositsioonid

Teema läbinu:

- järgib reegleid paralleelsete kompositsioonide tegemisel

- loob hooajalisi kompositsioone

Teema  13.  Pakkimine

Teema läbinu:

-  teab erinevaid pakkimise viise

-  teeb kaarte

Teema  14. Jõulu või lihavõttekimp (sõltuvalt hooajalt)

Teema läbinu:

- loob lauakompositsioone

- tunneb pärja sümboolikat

- teab erinevaid pärja liike

- järgib pärja punumise reegleid

PartneridFacebook