EV Arengu MTÜ Töökeskkonnavoliniku, -spetsialisti või nõukogu liikme koolitus

Õppekava nimetus: Töötervishoiu ja -tööohutusalane kooitus
Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse
Õppejõud: Angela Melikhova

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Töökeskkonnaspetsialisti koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 24 ak. tundi auditoorset tööd. Õppetöö kestab 3 päeva.
1.3. EV Arengu MTÜ Töökeskkonnaspetsialisti koolituse õpe koosneb statsionaarsest õppest.

2. Õppe eesmärk
2.1. Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhatajatele ning spetsialistidele vajalike töökeskkonnaalaste teadmiste omandamine selleks, et saada ülevaade olulistest tööohutuse õigusaktidest, tagada objektide turvalist talitlust ja mõista töökeskkonnast tulenevaid ohtusid. Koolitus annab ülevaate riskianalüüsist.

3. Õpiväljundid
3.1. Koolituse lõpuks õppija:
— teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
— nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
— teab, kuidas koostada ettevõtte riskianalüüsi

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud isikud, kes on ametilt töökeskkonnavolinikud ja -spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid.
4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

5. Õppe kogumaht
5.1. Kursus tervikuna sisaldab 24 ak.tundi auditoorset tööd.

6. Õppemeetodid
6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupitöö, juhitud diskussioon.

7. Õppe sisu:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mida tähendab töökeskkond;
1.2. Töökeskkonnas esinenud ohud;
1.3. Vajalikud töötingimused;
1.4. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigused (registreerimine, teatamine, uurimine);
1.6. Õnnetusoht töökohal
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus;
1.8. Riiklik järelevalve.
2. HÜGIEENI JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil. Tööohutuse süsteemi struktuur. Õigusaktid;
2.2. Ettevõtte tasandil:
— töökeskkonnaspetsialist
— töökeskkonna volinik
— nõukogu liige;
2.3. Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine. Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
2.4. Töötajate tervisekontroll (tervisekontroll);
2.5. Koostöö.
3. RISKIDE ANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi kontseptsioon;
3.2 Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
— füüsilised ohud
— keemilised ohud
— bioloogilised ohud
— üsioloogilised ja psühholoogilised ohud;
3.3. Riskihindamise meetodid;
3.4. Riskide vähendamise meetmed
3.5. Ergonoomika.

8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud või elektroonilised õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
8.8. Õppekeskuses on olemas tingimused erivajadustega inimestele (kaldtee, invawc).

9. Õppematerjal
9.1. Lektori poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod
10.1. Suuline test

11. Hindamiskriteeriumid
11.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
12.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
12.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
12.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
12.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitaja on läbinud vastava koolituse ja omab õiguse läbi viia koolitusi selles valdkonnas. Koolitaja omab kogemust õpetataval teemal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook