Õppekava nimetus: Töötervishoiu ja -tööohutusalane kooitus
Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse
Koolitaja: Angela Melikhova – juriidiline kõrgharidus, andragoog 6.
Sihtgrupp: Tööandjad või tööandja esindajad, kes täidavad töökeskkonna spetsialisti, töökeskkonna voliniku ja -nõukogu liikme kohustusi.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Töökeskkonnaspetsialisti koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
EV Arengu MTÜ Töökeskkonnaspetsialisti koolituse õpe koosneb statsionaarsest õppest.

2. Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhatajatele ning spetsialistidele vajalike töökeskkonnaalaste teadmiste omandamine selleks, et saada ülevaade olulistest tööohutuse õigusaktidest, tagada objektide turvalist talitlust ja mõista töökeskkonnast tulenevaid ohtusid. Koolitus annab ülevaate riskianalüüsist.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
  • nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida
  • teab, kuidas koostada ettevõtte riskianalüüsi

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 24 ak.t. auditoorset tööd.

5. Koolituse sisu
ÜLDSÄTTED
Mida tähendab töökeskkond;
Töökeskkonnas esinenud ohud;
Vajalikud töötingimused;
Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
Tööõnnetus ja kutsehaigused (registreerimine, teatamine, uurimine);
Õnnetusoht töökohal
Tööandja ja töötaja vastutus;
Riiklik järelevalve.
HÜGIEENI JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
Riigi tasandil. Tööohutuse süsteemi struktuur. Õigusaktid;
Ettevõtte tasandil:
— töökeskkonnaspetsialist
— töökeskkonna volinik
— nõukogu liige;
Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine. Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
Töötajate tervisekontroll (tervisekontroll);
Koostöö.
RISKIDE ANALÜÜS
Riskianalüüsi kontseptsioon;
Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
— füüsilised ohud
— keemilised ohud
— bioloogilised ohud
— üsioloogilised ja psühholoogilised ohud;
Riskihindamise meetodid;
Riskide vähendamise meetmed
Ergonoomika.

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 ak. tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupitöö, juhitud diskussioon.

9. Hindamismeetod
Suuline test.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema lõputesti sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema lõputesti sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook