Õppekava nimetus: Sissejuhatus 3Ds MAX programmisse
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Koolitaja: Dmitri Kriger — (kõrgharidus, spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel).

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt  töötada sisekujunduse suunas kasutades programmi 3Ds MAX.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Sissejuhatus 3Ds MAX programmisse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija tunneb ja kasutab programmi 3Ds MAX sisekujunduse suunas.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:

  • luua staatilisi stseene,
  • modelleerida primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil, kasutades loogilisi operatsioone,
  • töötada materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega,
  • luua kolmemõõtmelisi ruume ja fotorealistlikke kujutisi kolmemõõtmelistest objektidest.

4. Õppe kogumaht
70 ak. tundi (millest 40 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.tundi iseseisvat tööd).

 5. Õppe sisu
Tutvumine programmiga
Töö objektidega
Objektide omadused
Modelleerimine (redigeeritavad objektid)
Materjalid
Valgusallikad ja materjalide kaardid
Kokku: 70 ak.t (sh iseseisev töö 30 ak.t).

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook