EV Arengu MTÜ Sissejuhatus 3Ds MAX programmisse õppekava

Õppekava nimetus: Sissejuhatus 3Ds MAX programmisse
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppejõud:
Dmitri Kriger — (kõrgharidus, spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel)

1. Üldsätted
1.1 EV Arengu MTÜ Sissejuhatus 3Ds MAX programmisse õppekava õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest osast.
2. Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased 3Ds MAXi kasutamise oskused sisekujunduse suunas
3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:
— luua staatilisi stseene,
— modelleerida primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil, kasutades loogilisi operatsioone,
— töötada materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega,
— luua kolmemõõtmelisi ruume ja fotorealistlikke kujutisi kolmemõõtmelistest objektidest.
4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.
5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 70 ak. tundi, millest 40 ak.tundi auditoorset tööd ja 30 ak.tundi iseseisvat tööd
6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis.
6.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Õppekeel on vene keel.
7. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu vormis.
8. Õppe sisu
Teema 1. Tutvumine programmiga
Teema 2. Töö objektidega
Teema 3. Objektide omadused
Teema 4. Modelleerimine (redigeeritavad objektid)
Teema 5. Materjalid
Teema 6. Valgusallikad ja materjalide kaardid
Teema 7. Iseseisev töö (30 ak.t)
Kokku: 70 ak.t
9. Õppekeskkonna kirjeldus
9.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
9.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
9.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
9.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
9.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid.
9.6 Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.
9.7 Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
9.8 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
10. Õppematerjal
Lektori poolt koostatud konspektid.
11. Hindamismeetod:
Praktiline töö
12. Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigesti sooritatud tööd.
13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
13.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
13.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning praktilise töö sooritamise õigsus vähemalt 60% töö mahust.
13.3 Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
13.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või kes ei ole praktilist tööd sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend
14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook