EV Arengu MTÜ tööalase (teenindajatele ja spetsialistidele) eesti keele õppekava

Õppekavarühm: Keeleõpe

Koolitajad: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja), Svetlana Dmitrijeva-Järv (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Natalja Presnetsova (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja), Valentina Paas (pedagoogiline kõrgharidus, vene keele kui võõrkeele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ tööalase eesti keele (teenindajatele ja spetsialistidele) koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 154 tundi keeleõpet (sh 84 ak.tundi auditoorset tööd ja 70 ak.tundi iseseisvat tööd). Õppetöö kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
— kirjeldab eesti keeles oma töökohustusi, võimeid, huvisid, mõtteid ja kogemusi.
— saab aru töövaldkonnaga seotud tekstidest, instruktsioonidest ja eeskirjadest
— kirjutab tööalaseid kirju ja täitab ametlikke dokumente
— kasutab omandatud sõnavara, mida vajatakse igapäevases töös
— kasutab oma eesti keele teadmisi igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest infovahetust tööalastel teemadel.

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes kasutavad tööl eesti keelt ja on huvitatud oma eesti keele oskuse parandamisest ning tööalase sõnavara laiendamisest.
3.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht
Keeleõppe kursus tervikuna sisaldab 84 ak.tundi auditoorset tööd ja 70 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 154 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis, maksimaalselt 1- 3 korda nädalas. Õppeaja kestus 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid:
Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppe sisu
Materjal on koondatud kümnesse teemasse. Kõik teemad sisaldavad lugemistekste, grammatika- ja kuulamisharjutusi.

  1. Töö otsimine. Töökuulutused CV ja sooviavaldus. Ametinõuded. Enda tugevused ja nõrkused. Tööintervjuul osalemine. Tööintervjuu läbiviimine Vastuskiri kandidaadile. Töökuulutuse koostamine ja tõlkimine.
  2. Hariduskäik ja töökogemus.
  3. Töö kavandamine. Töö organiseerimine ja planeerimine. Tööpäeva planeerimine.
  4. Mina ja minu ümbruskond (kliendid, töökaaslased, erinevad inimesed, suhtlemine).
  5. Minu töökeskkond (töö asukoht, tööülesanned ja tegevused).
  6. Informatsioon oma firma või asutuse kohta. Firma või asutuse tutvustus. Ametikäitumine ja välimus. Ametikäitumise normid.
  7. Ametlike dokumentide koostamine ja vormistamine. Ametlike dokumentide sõnavara.  Ametikirjad ja      avaldused. Lepingud.
  8. Telefonikõned. Telefonietikett, suhtlemine telefoni teel. Telefonikõnede sõnavara. Telefonikõnede     stiilid. Telefonivestlus.
  9. Suhtlemine klientidega ja probleemide lahendamine.
  10. Suhtlemine kolleegidega. Tööalaste küsimuste arutamine. Otsuste vastuvõtmine.

8. Õppekeskkonnakirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit
8.6. Õppeklassis on olemas sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjalide loend:
Põhiõpikud:
1. Aavo Valmis, Lembetar Valmis; Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega; TEA; 2008 a.
2. Merge Simmul, Inga Mangus; eesti keele õpik algajatele 0 — A1: «Tere!»; 2009
3. Merge Simmul, Inga Mangus; Eesti keele õpik A1-A2: «Tere jälle»; 2012 a.
4. Mall Pesti, Helve Ahi; Eesti keele õpik algajatele A1+A2: “E nagu Eesti”; 2015 a.

Õppematerjal:
1. Koolitajate poolt koostatud konspektid.
2. Raadiosaated
3. Ajalehed, ajakirjad
4. Kuulutused internetist

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

 

PartneridFacebook