EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

2. Õppekava eesmärk:
Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

3. Õpiväljundid
Õppekava läbinud õppija:

 • omab pädevust töötada tugiisikuna erinevatele kliendirühmadele
 • oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja täiskasvanute probleeme tänapäeva ühiskonnas
 • oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse
 • oskab pöörduda asjaajamisel või ülesannete lahendamisel õige haldusorganisatsiooni poole
 • oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid
 • teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega
 • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele

4. Õpingute alustamise tingimused

 • soov omandada tugiisiku tööks vajalikke teadmisi
 • vähemalt keskharidus
 • arvutikasutamise algteadmised
 • puudub sissekanne karistusregistris

5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 180 ak. tundi (auditoorne ja praktiline töö — 140 tundi, iseseisev töö — 40 tundi)

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3 — 4 korda nädalas maksimaalselt 8 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
6.2  Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
6.4. Õppekeel on eesti ja vene keel.

7. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

8. Õppe sisu
Sotsiaalpoliitika

 • Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
 • Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
 • Isikuandmete kaitse

Töö erivajadustega inimestega

 • Teenuste osutamine tugiisiku töös. Levinumad teenused.
 • Füüsilised ja psüühilised puudused
 • Puudega isku taotluste täitmise alused

Eripedagoogika ja psühholoogia alused

 • Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
 • Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
 • Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
 • Reageerimine käitumisprobleemidel
 • Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Koostöö klientide ja nende lähedastega

 • Suhtlemisoskused tugiisiku töös
 • Teenuste osutamise etapid
 • Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
 • Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
 • Väärkohtlemine sugulaste vahel
 • Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
 • Kuulaja motiveerimine koostööks
 • Konfliktsituatsioonid
 • Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga
 • Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid
 • Vägivalla ennetamise võimalused
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega

Esmaabi

 • Elustamine
 • Välised verejooksud
 • Šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavad, traumad ja luumurrud
 • Mürgistused
 • Söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Esmaabivõtted ja –vahendid.

9. Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
11.1. Täieliku koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku testi.
11.2.   Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
11.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
11.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

PartneridFacebook