Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolitajad: 

Tereza Kipper — 2006 a. lõpetatud Tallinna Ülikool, kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas; Tallinna Ülikool (andragoogika magistrikraad lõpetamata)
Jaana Palusaar 
— RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Angela Melikhova 
— 2002 – 2007 – Doktoriõpe (PhD), Õigusteaduse eriala; 2008 — Dotsent Majanduse ja Juhtimise Instituut (ECOMEN); 2020 — Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (andragoogika)

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada tugiisikuna.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti kutsestandardist, tase 4.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk:
Koolituse tulemusel omab õppija teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna ning ettevalmistust Tugiisik kutsestandard tase 4 taotlemiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • märkab ja lahendab laste, erivajadustega inimeste ja eakate igapäevaseid probleeme
  • toetab abivajajat emotsionaalselt ja aitab sotsialiseeruda ühiskonda
  • juhendab klienti igapäevastes toimingutes ja asjaajamistel
  • aitab leida ning kasutada avalikke teenuseid
  • teeb koostööd abivajaja perekonna ja lähedastega
  • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele
  • osutab vajadusel esmaabi
  • toetab intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanut, abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut, rahvusvahelise kaitse saajat, väärkoheldud ja sõltuvushäirega isikut, toimetulekuraskustes peret.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 256 ak.t., millest 240 ak.t. auditoorset õpet (sh 80 ak.t. praktikat)  ja 16 ak.tundi iseseisvat tööd. Iseseisva tööna (16 ak. tundi) vormistab koolitatav juhtumianalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

5. Koolituse sisu
Sissejuhatus (koolitaja Angela Melikhova)
Sotsiaaltöötaja eetikakoodeks
Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
Levinumad teenused
Füüsilised ja psüühilised puudused
Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
Puudega isiku taotluste täitmise alused
Isikuandmete kaitse
Kokku: 16 ak.t.

Eripedagoogika ja psühholoogia alused (koolitaja Tereza Kipper)
Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
Reageerimine käitumisprobleemidel
Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid
Kokku: 32 ak.t.

Sotsiaalsete oskuste arendamine (koolitaja Tereza Kipper)
Suhtluse arendamine arvestades kliendi võimeid
Väärtushinnangute kujundamine
Tunnetega toimetulek
Konfliktide ennetamine ja lahendamine
Enesehindamise oskuse arendamine
Laste käitumisnormide ja seksuaalkäitumise kujundamine
Kokku: 20 ak.t.

Tegevusvõime arendamine (koolitaja Tereza Kipper)
Kõrvalabi vajaduse kindlakstegemine
Tervise seisundi määratlemine
Abivahendite vajadus ja juhendamine kasutamisel
Ravimite õige manustamine
Kokku: 20 ak.t.

Igapäevased toimingud (koolitaja Tereza Kipper)
Juhendamine igapäevastes toimingutes
Juhendamine rahalistes toimingutes
Hügieenitoimingud, pesemine, riietumine
Kodumasinate kasutamine
Toidu valmistamine. Tervislik toitumine
Eluruumide korrashoid
Vaba aja tegevused
Kokku: 16 ak.t.

Asjaajamine (koolitaja Tereza Kipper)
Eluasemega seotud tehingud
Avalike teenuste kasutamine
Üldkasutatavad teenused
Internet, digiteenused
Kokku: 8 ak.t.

Koostöö kliendi võrgustikuga (koolitaja Tereza Kipper)
Lähedaste kaasamise vajadus, kontaktide loomine
Koostöö lähedaste, eestkostjaga või kogukonnaga
Suhtlemisoskused tugiisiku töös
Teenuste osutamise etapid
Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
Väärkohtlemine sugulaste vahel
Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
Kuulaja motiveerimine koostööks
Konfliktsituatsioonid
Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga
Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid
Vägivalla ennetamise võimalused
Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega
Kokku: 16 ak.t.

Panustamine ühiskonda (koolitaja Tereza Kipper)
Abi võimetekohaste õppimis- või töövõimaluste otsimisel
Abistamine praktilises õppes ja töös
Motiveerimine aktiivseks elulaadiks
Kokku: 8 ak.t.

Tugiisiku töö (koolitaja Tereza Kipper)
Intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanuga
Abivajadusega lapsega
Toimetulekuraskustes isikuga ja/või perega
Rahvusvahelise kaitse saajaga
Väärkoheldud ja/või sõltuvushäirega isikuga
Kokku: 8 ak.t. 

Esmaabi (koolitaja Jaana Palusaar)
Elustamine
Välised verejooksud
Šoki olemus ja selle tunnused
Haavad, traumad ja luumurrud
Mürgistused
Söövitused, põletused, külmakahjustused
Esmaabivõtted ja –vahendid
Kokku: 16 ak.t.

Praktika
Koolitusasutuse partnerite juures
Kokku: 80 ak.t (60 astr.t.)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Tugiisiku koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus ja puudub sissekanne karistusregistris.

7. Õppevorm
Tugiiiku koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õpe võib olla osaliselt veebis, veebikeskkonnaks on Zoom.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Situatsioonülesande lahendamine ja juhtumianalüüs.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus õppija kirjutab juhtumianalüüsi ja peab läbima praktikat.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema kirjaliku testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema kirjaliku testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.
Minu eriline laps – vastuseid küsimustele. https://www.kliinikum.ee/wpcontent/uploads/2019/12/minu_eriline_laps.pdf Teekond erilise lapse kõrval. https://www.epikoda.ee/wpcontent/uploads/2017/01/Teekond-erilise-lapse-korval.pdf
Tugiisiku õpik.  PIRKKO KIVINIEMI. http://raulpage.org/tugiopik.html
Путь рядом с особым ребенком. Справочник. 2017
Первая помощь. Справочник. Pegasus kirjastus. 2002
Sotsiaalkindlustusamet. Услуга опорного лица для ребенка с тяжелым и глубоким недостатком здоровья.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook