Õppekeskus EV Arengu konfidentsiaalsuspoliitika

Isikuandmete kogumine

Õppekeskus EV Arengu (Õppekeskus) kogub isikuandmeid sisaldavat teavet isikute (nii täiskasvanud, kui alaealised isikud ja nende seaduslikud esindajad) kohta, kellele osutab haridusteenuseid — erialakursuseid, võõrkeelte kursuseid, seminare jm. Teavet kogutakse kõigi kohta, kellega Õppekeskus sõlmib õppelepingud. Ka nende isikute kohta, kes osalevad Õppekeskuse poolt läbiviidavates kohalikes ja rahvusvahelistes projektides.

Kogutavateks isikuandmeteks loeb Õppekeskus esmajoones ees- ja perekonnanime, isikukoodi, sünniaega, aadressi ja kontaktandmeid, vanust, õppimis- või töökohta, Töötukassa kliendikaardi numbrit, koolitaja emakeelt, samuti Õppekeskuse ankeediandmeid enne koolitusele asumist.

Nõusolek

Õppekeskuse kliendina või alaealise isiku seadusandliku esindajana te annate nõusoleku nii enda kui esindatava alaealise isikuandmete kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

- õiguslike suhete korrektseks dokumenteerimiseks õppeprotsessi või projekti raames;

- teabe esitamiseks Eesti Vabariigi riigiasutustele kehtiva seadusandlusega ette nähtud korras;

- teabe esitamiseks Töötukassasse

- lepingust tulenevate kohustuste täitmise mahu kindlaksmääramiseks või tagasisuunaliste nõudmiste esitamiseks eesmärgiga tagada haridusteenuste osutamise lepingu täitmise läbipaistvus.

Õppeprotsessi või projekti elluviimise raames, s.h haridusteenuse osutamise lepingu alusel tasumisega annate nõusoleku oma isikuandmete (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) töötlemiseks.

See nõusolek antakse Õppekeskusele isikuandmetega seotud toiminguteks, mis on vajalikud ülal loetletud eesmärkide saavutamiseks, kaasa arvatud isikuandmete (piiranguteta) kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), kasutamine, hävitamine, kustutamine ja blokeerimine.

Ülal loetletud isikuandmetega seotud toiminguid on lubatud teha nii käsitsi kui automatiseeritult.

Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta välja arvatud juhtudel, kui seadus lubab isikuandmeid töödelda ilma sellekohase nõusolekuta, eelkõige juhtudel, kui see on vajalik:

  • sõlmitud lepingu ja selle mahu täitmise juriidilise kohustuse määramiseks;
  • vastunõude esitamiseks.

Nõusoleku kehtivusaeg

Antud nõusolek kehtib isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamise või teatud haridusteenuse osutamise lepingu tingimustega määratud teabe säilitamise tähtaja möödumiseni. Teabe säilitamise maksimaalne aeg on 12 aastat. Te võite antud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Õppekeskusele sellekohase kirjaliku teate.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varem antud nõusoleku alusel töödeldud andmeid, kui andmed on töödeldud õiguspäraselt.

Turvalisus

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel toetume isikuandmete kaitse seaduse kliendiandmete kaitset puudutavatele sätetele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (General Data Protection Regulation) ja teistele vastavatele õigusaktidele.

Kogutud isikuandmete kaitseks kehtestasime õigusaktides nõutavad turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamise reeglid ja võtsime kasutusele vastavad turvameetmed. Toetume andmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttele ja kustutame valed isikuandmed või parandame vead isikuandmetes kohe kui oleme ebaõigetest andmetest teada saanud.

Vastavalt töölepingu seadusele ja sõlmitud lepingutele on meie töötajad kohustatud hoidma isikuandmeid saladuses tähtajatult. Anname oma töötajale juurdepääsu klientide isikuandmetele ainult juhul, kui see on töötajale vajalik töökohustuste täitmiseks ja kui selleks on küsitud vastavat luba ja antud õigused. Isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis ei ole seotud töökohustustega, on keelatud.

Salvestame ja säilitame meile kirjalikult edastatud teavet, mis on saadud Õppekeskuse sidevahendite (telefon, e-post, koduleht) kaudu.

Salvestatud teavet kasutame me haridusteenuste osutamise lepingu täitmiseks ja/või täitmise tagamiseks, esitatud tahteavalduste või juriidiliste kohustuste täitmise tõestusena, aga ka Õppekeskuse EV Arengu edaspidiste teenuste kohta informatiivsete pakkumiste edastamiseks.

Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest. Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

  • järelevalveasutustele;
  • uurimisasutustele, kohtu ja kohtutäiturile nõudmisel.

Ülejäänud juhtudel edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui meil on selleks selle isiku (või isiku seadusandliku esindaja), kelle andmeid me edastame, kirjalikult reprodutseeritavas vormis nõusolek.

Teabe edastamine

Pakutavate haridusteenuste kvaliteedi parandamiseks ja õpilaste vajaduste väljaselgitamiseks viime läbi küsitlusi ja anketeerimisi. Saadud andmed säilitame, korrastame ja analüüsime neid.

Lepingu sõlmimisel annab isik Õppekeskusele nõusoleku isikuandmete kasutamiseks edaspidiste haridusteenuste pakkumisel ja nende teenuste kohta teabe edastamisel. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke vastav teade aadressile info@evarengu.ee

Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid kuni töötlemise eesmärkide saavutamise või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures haridusteenuste osutamise lepingust tuleneva nõudmise aegumistähtaega. Säilitamise tähtaja möödudes kustutame elektroonilised andmed, muud dokumendid aga hävitame.

Teie õigused

Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Õppekeskuses või esitada vastav taotlus kõigis teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes aadressil info@evarengu.ee . Kui selgub, et teie isikuandmeid ei töödelda vastavalt lepinguga ette nähtud korrale, Õppekeskuse konfidentsiaalsuspoliitikale ja/või õigusaktidele, on teil õigus nõuda Koolilt teie isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, on teil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Õppekeskuse poole (info@evarengu.ee ).

 

 

PartneridFacebook