EV Arengu MTÜ B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: Keeleõpe

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette 466 tundi keeleõpet (sh 256 ak.tundi auditoorset tööd ja 210 ak.tundi iseseisvat tööd).
1.3 EV Arengu MTÜ eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.
Koolituse läbinu:

 •  saab aru nii konkreetset kui ka abstraktset teemat puudutavast suulisest kõnest tuttaval või tundmatul teemal ja mõistab erialaga seotud pikemat diskussiooni või loengut;
 • saab aru nii aktuaalsetel kui ka erialastel teemadel kirjutatud pikematest keerulisematest tekstidest ning leiab nendest olulist infot ja teksti põhipunkte;
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt emakeeles kõnelejatega oma huvivaldkonna teemadel ulatuslikku sõnavara kasutades ning väljendab ja põhjendab oma seisukohti tuttavates olukordades;
 • kirjutab oma huvivaldkonna teemade piires arusaadavat teksti, edastab infot ning kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti;

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B2- taseme omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi tasemele B1.

4. Õppe kogumaht
4.1. Õppe kogumaht on 466 akadeemilist tundi, millest 256 ak.tundi on kontaktõpet ja 210 ak.tundi iseseisvat tööd.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Kursus toimub vene keele baasil.

6. Õppemeetodid
6.1.       Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppetegevused osaoskuste kaupa
Lugemine

 • Erisugused ajalehetekstid
 • Erisugused ilukirjandustekstide katkendid
 • Juhendid
 • Ametlikud ja poolametlikud kirjad
 • Tööalased tekstid

Kuulamine

 • Monoloogid, dialoogid
 • Eri kiiruse ja selgusega kõnelejad
 • Eri žanrides tekstid
 • Kõnekeelsed tekstid ja kirjakeelsed tekstid
 • Keeleõppija kõne
 • Taustamüraga tekstid
 • Igasugused uudised
 • Telesaated, raadiosaated
 • Arutlussaated
 • Meelelahutussaated
 • Poliitikasaated
 • Vestlussaated

Rääkimine

 • Arutelud
 • Läbirääkimised, kokkulepete saavutamine
 • Ettekannete pidamine, küsimustele vastamine
 • Intervjuu andmine, intervjuu läbiviimine
 • Küsitlemine
 • Koosolekul osalemine, koosoleku juhtimine
 • Eri allikatest pärit teabe vahendamine
 • Viisakusvestlus
 • Vestlused mitteformaalses õhkkonnas

Kirjutamine

 • Isiklikud kirjad
 • Poolametlikud kirjad (avaldused, seletuskirjad, järelepärimised, kaebused, ettepanekud, tänukirjad jm)
 • Teated
 • Esseed
 • Aruanded
 • Ettekanded
 • Protokollid
 • Kõned
 • Kokkuvõtted
 • Artiklid
 • Tegevuskavad
 • Tööplaanid

8. Iseseisev töö
8.1. Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja koolitaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

9. Õppe sisu
Teema 1. Endast ja teistest rääkimine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Välimus. Iseloom. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 2. Haridus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Haridus ja koolitee; Koolitöö, kooliaeg, õppimine. Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine; Haridust puudutavad üldhuvitavad päevateemad.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 3. Elukutse, amet ja töö
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ametid, elukutsed; tööd puudutavad küsimused; töökoosolekud ja läbirääkimised; probleemsed olukorrad töökeskkonnas; töö ja elukutse vajalikkus
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 4. Teenindamine ja asjaajamine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Teenindusega seotud probleemsete olukordade lahendamine ning kaebuse esitamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Asjaajamine telefoni teel. Anda infot teistele edasi või aidata seda saada; Hankimine telefonitsi ja Interneti teel infot avaliku teeninduse kohta. Oma pöördumise põhjuse selgitamine
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 5.  Igapäevane elu, kodu ja kodukoht 
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Kodu ja kasvatus. Kodukultuur. Põlvkondadevahelised suhted. Rollid perekonnas. Majapidamistööd. Perekonna eelarve. Elukohas tekkinud probleemse situatsiooni kirjeldamine, pretensioonide esitamine.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Asesõnad: asesõna käänamine
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 6. Enesetunne ja tervis
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Õnnetusjuhtumid. Arstiabi palumine. Tervislik eluviis. Taastusravi.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 7.  Vaba aeg ja meelelahutus 
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutuslikud ja kultuurilised harrastused. Vaba aja veetmise võimalused. Puhkuse vajalikkus. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Kultuuri- ja meelelahutusüritused. Lugemiseelistused.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sidesõnad
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 8.  Sisseostud, hinnad
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Reklaam ja reklaami viisid. Teenuste ja kaupade ostmine.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 9.  Toitlustamine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, ainete ja tarvikute kasutusõpetused.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 10. Inimeste suhted ühiskonnas
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Ühiskonna organiseeritus. Erinevate organisatsioonide kohta info hankimine. Oma õigused ja kohustused. Era- ja töösuhted.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Kujundlikud väljendid
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 11.  Keskkond, kohad, loodus, ilm
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Loomad, linnud ja taimed.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Lausemoodustus: liht- ja liitlaused; lauselühendid.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 12. Reisimine, vaatamisväärsused, transport
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Oma reisieelistuste põhjendamine. Reisikirjeldus. Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong.Vaatamisväärsused. Pretensiooni, nõude, kaebuse esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Kirjavahemärgistamine
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 32 ak.t.

Teema 13. Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Eesti ja päritolumaa kultuur. Rahvusrühmad ja kultuurinähtused.Võõrkeelte ja –kultuuride õppimine. Kultuurierinevused ühiskonnas.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sünonüümid ja antonüümid
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 14. Poliitika, aktuaalsed sündmused
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Poliitilised uudised, aktuaalsed sündmused, poliitilised vaated ja seisukohad.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sõnamoodustus: liitsõnad, tuletised
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 15. Majandus- ja õigussuhted
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Turundus. Reklaam ja müük. Sissetulekud ja väljaminekud. Tulud ja kulud. Hind, kasum ja investeering. Sularaha. Asjaajamine ametiasutustes.Kohtusüsteem ja juriidiline abi.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Rektsioon. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Eksitavad sõnad, sõnajärg.
Iseseisev töö: 14 ak.t.
Kokku: 30 ak.t.

Teema 16
Lõputest: 4 ak.t

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
10.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalide loend:
Põhiõpikud:
11.1. Mare Kitsnik. (2012). Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
11.2. Mare Kitsnik. (2012). Eesti keele töövihik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Õppematerjal:
11.3. Aavo Valmis, Lembetar Valmis; Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega; TEA; 2008 a.
11.4. Helle Leemets; Sammhaaval, Harjutusvihik; AS Pakett; 2002 a.
11.5. Loone Ots; Kaunis Külaline, Interaktiivne programm eesti keele õppimiseks; Andromedia Grupp, 2005
11.6. 2014.a. e-õppesõnastik: http://www.eki.ee/dict/evs/
11.7. Eesti erialakeele õppematerjalid http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
11.8. web.meis.ee/testest
11.9. http://els.leveranse.com/
11.10. B2-tase. Harjutused: https://keeleweb2.ut.ee/
11.11. Avalik-õiguslik meediakanal, www.err.ee
11.12. Uudiste portaal: http://www.delfi.ee/
11.13. Innove eesti keele B2-taseme eksam:http://www.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Tasemeeksamid/2014/B2- taseme%20eksami%20eristuskiri%20kodulehele%202014_uuendatud%20r%C3%A4%C3%A 4kimisosaga(2).pdf

12. Hindamismeetod:
Kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid
Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1.   Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
14.2.   Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3.   Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4.   Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook