Sisekujunduse koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Sisekujunduse koolitus

Õppekavarühm: Moe-, sise-ja tööstusdisain

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Sisekujunduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. anda õppijale teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks sisekujundaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust sisekujundamise valdkonnas.
2.2. anda õppijale baasteadmised ja ülevaade sisekujunduse valdkonnast.
2.3. arendada õpilases iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust.
2.4 anda õpilasele oskus ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
— loeb ehitusjoonist
— teeb vajalikud joonised iseseisvalt
— tunneb erinevaid siseviimistlusmaterjale ja kasutab neid
— eristab interjööri stiile
— tunneb tööd ruumikujunduses, kujundab ja planeerib ruumi funktsionaalselt, ergonoomika põhised jälgides
— koostab sisekujundusprojekte

4. Sihtgrupp
Sihtgrupiks on:

  • inimesed, kes soovivad omandada sisekujundaja oskusi

5. Õpingute alustamise tingimused
5.1. Koolitusse registreerimine toimub sooviavalduse alusel.

6. Õppe kogumaht
6.1. Õppekava näeb ette 200 ak. tundi, millest 100 ak.tundi on kontakttunnid ja 100 ak. tundi on iseseisvat tööd.

7. Õppevorm
7.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 2 korda nädalas maksimaalselt 5 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 6 kuud.
7.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.3. Õppekeel on vene keel.

8. Õppemeetodid
8.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, praktiline töö, iseseisev töö.

9. Õppe sisu:

Teema 1: Projekteerimise alused
1.1.       Elamu – ajaloolised elamuliigid
1.2.       Hoonete klassifikatsioon ja nõuded hoonetele
1.3.       Eluhooned
1.4.       Avalikud hooned
1.5.       Planeerimislahendused
1.6.       Looduslik-kliima faktorid
1.7.       Ehitiste põhielementide kujundamine
1.8.       Hoonete konstruktiivlahendused
1.9.       Hoonete projekteerimise alused
1.10.     Elamute projekteerimise normatiivnõuded
1.11.     Valgustus
11.12.     Maja projekteerimine — joonised: vaated, läbilõiked, plaanid

  • Tingmärgid
  • Maja joonestamine

Iseseisev töö: 30 ak.t
Kokku: 60 ak.t

 
Teema 2: Ruumide tüpoloogia
2.1. Tsoneerimine
2.2. Sisustuse stiilid
2.3. Värvilahendused interjööris
2.4. Ergonoomika alused
2.5. Mööbli projekteerimise põhistandardid
2.6. Puuetega inimeste keskkonna kujundamise alused
2.7. Eluruumi sissekujundusprojekti käsitsi koostamine
Iseseisev töö: 40 ak.t.
Kokku: 80 ak.t

Teema 3: Eluruumi projekteerimine programmis ArchiCad
3.1. Plaanid, ruumide vajalikud vaated ja läbilõiked
3.2. Valgustuse, pistikupesade, lülitide plaanid
3.3. Mööbli, põranda ja seinakatete plaanid
3.4. Materjalide, mööbli, lambide jne vajalikud spetsifikatsioonid
3.5. Makettide ettevalmistus trükkimiseks
3.6. ArchiCad programmis koostatud sisekujundusprojekti kaitsmine 
Iseseisev töö: 30 ak.t.
Kokku: 60 ak.t

10. Õppematerjal:
10.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

11. Õppekeskkonna kirjeldus
11.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
11.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
11.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
11.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
11.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud projektor, arvutid ja mööbel: lauad, toolid, tahvlid.
11.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

12. Hindamismeetod
12.1. ArchiCad programmis koostatud sisekujundusprojekti kaitsmine

13. Hindamiskriteeriumid
13.1. Sisekujundusprojekti kaitsmine

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1. Täieliku koolituse lõpus õppija kaitseb oma sisekujundusprojekti.
14.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning programmis ArchiCad koostatud sisekujundusprojekti kaitsmine.
14.3. Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 14.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
14.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kes ei ole täitnud määratud punktis 14.1 tingimusi, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

 15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook