Õppekava nimetus: Eluruumide kujundamise alused
Õppekavarühm: Moe-, sise-ja tööstusdisain
Koolitajad: Zanna Kriger – kõrgharidus, sisearhitekt, Dmitri Kriger – kõrgharidus, spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konsulteerimisel)
Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust  töötada eluruumide kujundamise valdkonnas, algajatele disaineritele, mööbli salongi konsultantidele ja kõikidele kunstihuvilistele.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Eluruumide kujundamise alused õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija omandab põhiteadmised elukeskkonnast ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme, antropomeetriat, kompositsiooni printsiipe avaruse loomisel.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • koostab väiksemate korterite interjööri eskiisprojekte
  • viib läbi kliendi soovide analüüsi
  • töötab läbi interjööri idee ja vormistab selle kollaaži vormis
  • viib läbi ruumi mõõdistuse ja koostab joonised spetsiaalses arvutiprogrammis
  • koostab interjööri 3D mudeli
  • valib viimistlusmaterjalid põhivärvi baasil
  • koostab interjööri esemete spetsifikatsiooni
  • koostab eskiisprojekti presentatsiooni

4. Õppe kogumaht
240 ak. tundi (millest 170 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 70 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Õppe sisu

Disaineri elukutse teoreetilised alused
Kursuse eesmärgid ja ülesanded
Disaini mõiste ja liigid
Teenuste liigid disaini sfääris
Interjööri disain kui kunsti eriliik
Kokku: 4 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t).

Valgus ja stiil interjööride disainis
Valguse psühholoogiline iseloomustus, tema mõju inimesele
Valguse harmoonia tüpoloogia ja struktuur
Valgus kui kompositsiooni vahend
Valguse emotsionaal-ruumilised omadused
Kaasaegsed stiilid interjööri ja mööbli disainis
Praktiline ülesanne: interjööri valguse kontseptsiooni kindlaks määramine, stiililise suuna kindlaks määramine
Kokku: 20 ak.t. (sh iseseisev töö 8 ak.t).

Interjööri disain-kompositsiooni projekteerimise alused
Kompositsiooni liigid (frontaalne, mahuline , ruumiline)
Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)
Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, аsümmeetria, rütm.
Kompositsiooni reeglid interjööris
Praktiline ülesanne: saareline objekt interjööris
Kokku: 20 ak.t. (sh iseseisev töö 8 ak.t).

Disaini strateegia ja taktika
Disaineri instrumentaarium
Disaineri projekteerimiskeel, tutvumine jooniste põhimõistetega (vaated, plaanid, lõiked jne)
Disainprojekt ja tema staadiumid
Disaini ideele väljendusvahendid: kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria.
Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz, mis kajastab interjööri stiili ja värvigammat
Kokku: 12 ak.t. (sh iseseisev töö 3 ak.t).

Eluruumi projekteerimise üldised printsiibid
Eluruumide kujundamise printsiibid
Erinevate tsoonide projekteerimine (esik, köök-söögituba, külaliste tuba, magamistuba jt ) arvestades antropomeetria andmeid
Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardsed mõõdud
Käiguteede projekteerimine vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid
Spetsifikatsiooni koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades internetti
Mõõdistusjooniste koostamine
Praktiline ülesanne: ruumi mõõtmine, mööbli paigutamine, möbleeritud tsooni kindlaksmääramine korteri plaanil mastaabis
Kokku: 12 ak.t. (sh iseseisev töö 3 ak.t).

Abiruumid (WC, vannituba)
Ergonoomilised normid projekteerimisel
Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni (kanalisatsioon, vesi) vastastikune seos
Niiskete ruumide valgustus
Praktiline ülesanne: san tehniliste seadmete paigutus plaanil
Kokku: 6 ak.t. (sh iseseisev töö 3 ak.t).

Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused
Valgusallikate liigid
Valgusallikate tüübid
Normid ja reeglid eluruumide valgustusele
Elektri tingmärgid joonistel
Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvestus eluruumis
Kokku: 8 ak.t. (sh iseseisev töö 3 ak.t).

Kaasaegsed viimistlusmaterjalid
Lakk- ja värvkatted
Dekoratiivsed värvid ja krohvid
Dekoratiivpaneelide liigid
Põrandakatte materjalide liigid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, limoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika.
Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused.
Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil
Kokku: 10 ak.t. (sh iseseisev töö 4 ak.t).

3D visualiseerimine programmis 3DsMax
Interjööri objektide modelleerimine
Materjalid ja geomeetria pindamine
Valgusallikate paigutus
3D eskiisi lõpptöötlus
Kokku: 40 ak.t. (sh iseseisev töö 10 ak.t).

Projekti vormistamine programmis AutoCAD
Projekteerimise alused arvuti programmis
Tööjooniste ettevalmistamine
Trükipresentatsiooni koostamine
Projekti kaitsmine
Kokku: 56 ak.t. (sh iseseisev töö 10 ak.t).

Korteri projektülesanne — pinnaga kuni 60 m2
Legendi ettevalmistus
Vajalike lähteandmete kogumine
Ruumide otstarbe määramine
Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
Interjööri stiili ja värvigammat kajastava kollaaži ettevalmistus
Ruumides mööbli koosseisu määramine
Valgustite toitepunktide näitamine
Santehniliste seadmete valik
Ruumidele viimistlusmaterjalide valimine
Spetsifikatsiooni koostamine
Eskiisprojekti presentatsioon
Kokku: 52 ak.t. (sh iseseisev töö 16 ak.t).

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Projekti kaitsmine

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus kaitseb õppija oma projekti.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse projekti, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud projekti või projekt ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Neufert P., Neff L. Projekteerimine ja ehitus
Itten J. Valguse kunst
Ajakirjad „Arhitektuur ja Disain,, Tootjate firmade kataloogid
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook