Eluruumide kujundamise alused/ Sisekujundaja koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Eluruumide kujundamise alused

Õppekavarühm: Moe-, sise-ja tööstusdisain

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Eluruumide kujundamise alused õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

2. Õppekava eesmärgid
2.1. Tutvustada põhilisi faktoreid, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist.
2.2. Anda põhiteadmised elukeskkonnast ja selle elementidest arvestades projekteerimise norme, antropomeetriast, kompositsiooni printsiipidest avaruse loomisel.
2.3. Tutvustada põhiliste ruumide projekteerimise printsiipe: esik, köök, külaliste tuba, magamistuba, kabinet (lastetuba).

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
— koostab väiksemate korterite interjööri eskiisprojekte
— viib läbi kliendi soovide analüüsi
— töötab läbi interjööri idee ja vormistab selle kollaaži vormis
— viib läbi ruumi mõõdistuse ja koostab joonised spetsiaalses arvutiprogrammis
— koostab interjööri 3D mudeli
— valib viimistlusmaterjalid põhivärvi baasil
— koostab interjööri esemete spetsifikatsiooni
— koostab eskiisprojekti presentatsiooni kirjalikus vormis

4. Sihtgrupp
Kursuse programm on mõeldud laialdasele kuulajaskonnale — mugavat keskkonda armastavad inimesed, algajad disainerid, kunstihuvilised, kõik need, kes soovivad antud valdkonnas omandada uusi teadmisi.
Kursus on mõeldud ilma spetsiaalse ettevalmistuseta ja ilma kunstialase hariduseta inimestele, kelle jaoks on koolitus lähtepunktiks edaspidises arengus disaini valdkonnas, et luua enda või kliendi jaoks ümbritsev harmooniline keskkond.

5. Õpingute alustamise tingimused
5.1. Koolitusse registreerimine toimub sooviavalduse alusel.

6. Õppe kogumaht
6.1. Õppekava näeb ette 240 ak. tundi, millest 170 ak.tundi on kontakttunnid ja 70 ak. tundi on iseseisvat tööd.

7. Õppevorm
7.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 2 korda nädalas maksimaalselt 5 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 6 kuud.
7.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.3. Õppekeel on vene keel.

8. Õppemeetodid
8.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, praktiline töö, iseseisev töö.

9. Õppe sisu:

Teema 1. Disaineri elukutse teoreetilised alused
1.1. Kursuse eesmärgid ja ülesanded
1.2. Disaini mõiste ja liigid
1.3. Teenuste liigid disaini sfääris
1.4. Interjööri disain kui kunsti eriliik
Iseseisev töö: 2 ak.t.
Kokku: 4 ak.t.

Teema 2. Valgus ja stiil interjööride disainis
3.1. Valguse psühholoogiline iseloomustus, tema mõju inimesele
3.2. Valguse harmoonia tüpoloogia ja struktuur
3.3. Valgus kui kompositsiooni vahend
3.4. Valguse emotsionaal-ruumilised omadused
3.5. Kaasaegsed stiilid interjööri ja mööbli disainis
Praktiline ülesanne: interjööri valguse kontseptsiooni kindlaks määramine, stiililise suuna kindlaks määramine
Iseseisev töö: 8 ak.t. 
Kokku: 20 ak.t.

Teema 3. Interjööri disain-kompositsiooni projekteerimise alused
4.1. Kompositsiooni liigid (frontaalne, mahuline , ruumiline)
4.2. Kompositsiooni omadused (harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline)
4.3. Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüansid, sümmeetria, аsümmeetria, rütm.
4.4. Kompositsiooni reeglid interjööris
Praktiline ülesanne: saareline objekt interjööris
Iseseisev töö: 8 ak.t. 
Kokku: 20 ak.t.

Teema 4. Disaini strateegia ja taktika
5.1. Disaineri instrumentaarium
5.2. Disaineri projekteerimiskeel, tutvumine jooniste põhimõistetega (vaated, plaanid, lõiked jne)
5.3. Disainprojekt ja tema staadiumid
5.4. Disaini ideele väljendusvahendid: kollaaz, perspektiiv, aksonomeetria.
Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaaz, mis kajastab interjööri stiili ja värvigammat
Iseseisev töö: 3 ak.t.
Kokku: 12 ak.t.

Teema 5. Eluruumi projekteerimise üldised printsiibid
6.1. Eluruumide kujundamise printsiibid
6.2. Erinevate tsoonide projekteerimine (esik, köök-söögituba, külaliste tuba, magamistuba jt ) arvestades antropomeetria andmeid
6.3. Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardsed mõõdud
6.4. Käiguteede projekteerimine vastavalt normidele arvestades ergonoomilisi andmeid
6.5. Spetsifikatsiooni koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades internetti
6.6. Mõõdistusjooniste koostamine
Praktiline ülesanne: ruumi mõõtmine, mööbli paigutamine, möbleeritud tsooni kindlaksmääramine korteri plaanil mastaabis
Iseseisev töö: 3 ak.t.
Kokku: 12 ak.t.

Teema 6. Abiruumid (WC, vannituba)
7.1. Ergonoomilised normid projekteerimisel
7.2. Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni (kanalisatsioon, vesi) vastastikune seos
7.3. Niiskete ruumide valgustus
Praktiline ülesanne: san tehniliste seadmete paigutus plaanil
Iseseisev töö: 3 ak.t. 
Kokku: 6 ak.t.

Teema 7. Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused
8.1. Valgusallikate liigid
8.2. Valgusallikate tüübid
8.3. Normid ja reeglid eluruumide valgustusele
8.4. Elektri tingmärgid joonistel
Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvestus eluruumis
Iseseisev töö: 3 ak.t.
Kokku: 8 ak.t.

Teema 8. Kaasaegsed viimistlusmaterjalid
9.1. Lakk- ja värvkatted
9.2. Dekoratiivsed värvid ja krohvid
9.3. Dekoratiivpaneelide liigid
9.4. Põrandakatte materjalide liigid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, limoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika.
9.5. Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused.
Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil
Iseseisev töö: 4 ak.t.
Kokku: 10 ak.t.

Teema 9. 3D visualiseerimine programmis 3DsMax
10.1. Interjööri objektide modelleerimine
10.2. Materjalid ja geomeetria pindamine
10.3. Valgusallikate paigutus
10.4. 3D eskiisi lõpptöötlus
Iseseisev töö: 10 ak.t.
Kokku: 40 ak.t.

Teema 10. Projekti vormistamine programmis AutoCAD
11.1. Projekteerimise alused arvuti programmis
11.2. Tööjooniste ettevalmistamine
11.3. Trükipresentatsiooni koostamine
11.4. Projekti kaitsmine
Iseseisev töö: 10 ak.t.
Kokku: 56 ak.t.

Teema 11. Korteri projektülesanne - pinnaga kuni 60 m2
12.1. Legendi ettevalmistus
12.2. Vajalike lähteandmete kogumine
12.3. Ruumide otstarbe määramine
12.4. Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
12.5. Interjööri stiili ja värvigammat kajastava kollaaži ettevalmistus
12.6. Ruumides mööbli koosseisu määramine
12.7. Valgustite toitepunktide näitamine
12.8. San tehniliste seadmete valik
12.9. Ruumidele viimistlusmaterjalide valimine
12.10. Spetsifikatsiooni koostamine
12.11. Eskiisprojekti presentatsioon
Iseseisev töö: 16 ak.t.
Kokku: 52 ak.t.

10. Õppematerjal:
10.1. Neufert P., Neff L. Projekteerimine ja ehitus
10.2. Itten J. Valguse kunst
10.3. Ajakirjad „Arhitektuur ja Disain,, Tootjate firmade kataloogid
10.4. Lektorite poolt koostatud konspektid.

11. Õppekeskkonna kirjeldus
11.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
11.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
11.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
11.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
11.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud projektor, arvutid ja mööbel: lauad, toolid, tahvlid.
11.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

12. Hindamismeetod
Kursuse lõpetamise tulemusena koostatakse korteri eskiis disain-projekt — kuni 60 м2 , mis peab vastama projekteerimise nõuetele ja normidele arvestades valitud interjööri stiili, värvikoloriiti ja kompositsiooni.

13. Hindamiskriteeriumid
13.1. Sisekujundusprojekti kaitsmine

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1. Täieliku koolituse lõpus õppija kaitseb oma sisekujundusprojekti.
14.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning  sisekujundusprojekti kaitsmine.
14.3. Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 14.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
14.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kes ei ole täitnud määratud punktis 14.1 tingimusi, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

 15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook