EV Arengu MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

 Õppekavarühm: Keeleõpe

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette 214 tundi keeleõpet (sh 154 ak.tundi auditoorset tööd ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd). Õppetöö B1- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu MTÜ eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.
Kuuldu mõistmine
—        mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet;
—        suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.
Loetu mõistmine
—        suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus);
—        mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.
Rääkimisoskus
—        tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
—        on võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.
Kirjutamisoskus
—        oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi tasemele A2.

4. Õppe kogumaht
4.1. Õppe kogumaht on 214 akadeemilist tundi, millest 154 ak.tundi on kontaktõpet ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd.

5. Õppevorm
5.1.       Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2.       Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3.       Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4.       Kursus toimub vene keele baasil.

6.        Õppemeetodid
6.1.       Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Iseseisev töö
7.1. Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja koolitaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

8. Koolitajate poolt koostatud konspektid

Õppematerjalide koostamisel lähtub koolitaja konkreetsest õpperühmast ja juhindub nõuetest, millised on vajalikud eesti keele eksami sooritamiseks tasemele B1.

 9. Õppe sisu

Teema 1
Enesetutvustus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Iseloom. Välimus. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 2
Haridus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Haridusasutused ja õppevormid. Haridusasutuse töötajad. Lapsevanemad. Õpilased. Õppimine ja/või töötamine. Õpingud välismaal. Kooliaeg. Täiendõpe
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 3
Töö ja elukutse
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Töökoht ja amet. Tööpäev ja tööülesanded. Töökeskkond ja –tingimused. Töövahendid.Töökohustused. Töökollektiiv ja suhted kolleegidega. Töö otsimine ja pakkumine. Tööintervjuu.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Tegusõnade rektsioon
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 4
Teenindamine ja asjaajamine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Probleemolukordade lahendamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Asjaajamine telefoni teel.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Käskiv ja tingiv kõneviis
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 5
Igapäevane elu
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Pank ja pangateenused. Post. Telefon ja mobiilside. Juuksur. Kingaparandus. Sisseostude tegemine. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid). Toiduained. Hind ja kvaliteet. Soodustused. Toitumisharjumused. Lauakombed. Söögikohad ja väljas söömine.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: ma- ja da-tegevusnimi
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 6
Kodu
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Eluase. Ruumid. Sisustus. Eluaseme üürimine. Kodu ja turvalisus. Kodukoht ja selle ümbrus. Argipäev kodus. Kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata);
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 7
Enesetunne ja tervis
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi. Ravikindlustus ja haigekassa. Tervisesport. Hügieen. Õnnetusjuhtumid ja haigused. Ravimid. Tasuta ja tasuline arstiabi.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Ühendtegusõnad
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 8
Vaba aeg ja meelelahutus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused ja huvialad. Muusika. Teater. Kunst. Kontserdid. Muuseumid. Sport. Matkamine.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Omadussõna: käänamine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 9
Sisseostud
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Müügikoht. Pakutav kaup. Klientuur. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Omadussõna võrdlusastmed
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 10
Toitlustamine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Söögikohad. Menüü. Tellimused. Söök ja jook.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Põhi- ja järgarvsõna käänamine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 11
Inimsuhted
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Küllakutsed ja külaskäigud. Külaline ja võõrustaja. Kohtumised inimestega. Sõprus ja tutvus. Kirjavahetus. Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 12
Elukeskkond
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Elukeskkond. Fauna ja floora. Looduskaitsealad. Kaunimad paigad Eestis. Rahvastik Eestis.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Aja-, viisi- ja kohamäärsõnad; määrsõna võrdlusastmed
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 13
Reisimine, vaatamisväärsused
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Reisimisvõimalused. Reisibürood ja nende pakutavad teenused. Reisiks valmistumine. Reisikaaslased. Võõrad maad ja rahvad. Vaatamisväärsused.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Asesõna käänamine ja kasutamine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 14
Transport
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong. Linnatransport. Individuaaltransport. Kaubavedu ja veoteenus. Tee küsimine ja juhatamine.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sidesõnad. Ees- ja tagasõnad
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 15
Kultuur
Lugemine: Tekstid ja dialoogid
Rääkimine: Eesti kultuur ja selle huvipakkuvad valdkonnad. Kultuurisündmused ja esinejad. Kino. Teater. Näitus. Kirjandus ja ajakirjandus: lemmikautorid ja – raamatud. Muusikaelu: heliloojad, lauljad, üritused.
Kuulamine: CD-plaadid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sõnamoodustus: liitsõnad, tuletised
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t

Teema 16
Lõputest: 4 ak.t

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
10.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalide loend:
Põhiõpikud:
1. Mare Kitsnik, Leelo Lingsepp; Eesti keele õppekomplekt algtasemele: «Naljaga pooleks» + CD; 2006 a.

Õppematerjal:
1. Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1–A2 (B1) + CD. Kirjastus Kirjatark OÜ
2. Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti; Kiri-Mari Kirjastus; 2015 a.
3. Aavo Valmis, Lembetar Valmis; Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega; TEA; 2008 a.
4. Helle Leemets; Sammhaaval, Harjutusvihik; AS Pakett; 2002 a.
5. Loone Ots; Kaunis Külaline, Interaktiivne programm eesti keele õppimiseks; Andromedia Grupp, 2005
6. Koolitajate poolt koostatud konspektid
7. 2014.a. e-õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara: http://www.eki.ee/dict/psv/
8. www.keeleklikk.ee
9. web.meis.ee/testest
10. http://els.leveranse.com/

12. Hindamismeetod:
12.1. Kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid
13.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
14.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

 

PartneridFacebook