Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus, tase 3
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolitajad:

Tereza Kipper — 2006 a. lõpetatud Tallinna Ülikool, kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas; Tallinna Ülikool (andragoogika magistrikraad lõpetamata)
Inga Semjonova — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu kõrgkool (õendus); Tallinna Meditsiinikool (õde)
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Angela Melikhova — 2002 – 2007 – Doktoriõpe (PhD), Õigusteaduse eriala; 2008 — Dotsent Majanduse ja Juhtimise Instituut (ECOMEN); 2020 — Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (andragoogika)
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Hooldustöötaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Hooldustöötaja kutsestandardist, tase 3.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • planeerib ja osutab hooldusteenust
  • hindab abivajaja olukorda ning kasutab abivajajale ja tema võrgustikule sobivaid suhtlemisviise
  • hindab abivajaja tervislikku olukorda ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid
  • toetab abivajaja toimetulekut ning korraldab tervishoiu-ja rehabilitatsiooniteenuseid
  • annab esmaabi
  • abistab abivajajat igapäevastes toimingutes
  • koostab tööplaani

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 276 ak.t., millest 236 ak.t. auditoorset õpet (sh 80 ak.t. praktikat)  ja 40 ak.tundi iseseisvat tööd.

5. Koolituse sisu

Üldoskused ja – teadmised
Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.
Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid.
Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
Kokku: 16 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
Abivajaja olukorra hindamine
Abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine
Kaebuste ja probleemide käsitlemine
Kokku: 22 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
Abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine
Igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine
Tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
Kokku: 20 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
Seadusandlus ja hoolekanne
Abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine
Abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine
Abivahendite vajaduse määramine, hankimine ja abistamine kasutamisel
Sotsiaalteenused
Kokku: 28 ak.t (sh 8 ak.t. iseseisvat tööd)

Esmaabi andmine
Abivajaja eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm)  ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid.
Kokku: 22 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd)

Abivajaja abistamine igapäevastes toimingutes
Turvalise keskkonna säilitamine
Suhtlemine
Hingamine
Söömine ja joomine. Tervislik toitumine
Eritamine
Isiklik hügieen
Riietumine
Kehatemperatuuri kontrollimine
Füüsiline aktiivsus
Töötamine ja harrastused
Seksuaalsuse väljendamine
Ravimite hankimine
Magamine
Surija hooldus, suhtlemine lähedastega
Kodumajandus ja korrastustööd
Kokku: 40 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd)

Oma töö korraldamine
Tööpäeva planeerimine
Tööplaanide koostamine
Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine
Osalemine meeskonnatöös
Ettevõtlusevormid, maksud ja lepingud
Enesehoidmine ja läbipõlemise vältimine
Kokku: 22 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Erioskused ja – teadmised
Erivajadusega inimeste hooldamine
Kokku: 26 ak.t  (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Praktika
Praktika hoolekandeasutustes, koolitusasutuse partnerite juures või oma töökohal.
Kokku: 80 ak.t (60 astr.t.)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Hooldustöötaja koolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Hooldustöötaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õpe võib olla osaliselt veebis, veebikeskkonnaks on Zoom.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

9. Hindamismeetod
Eneseanalüüsi kirjutamine, situatsioonülesande lahendamine, hooldusplaani koostamine.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus õppija kirjutab eneseanalüüsi, täidab hooldusplaani ja peab läbima praktikat.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne eneseanalüüs.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse eneseanalüüsi, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud eneseanalüüsi või eneseanalüüs ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.
Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658
Первая помощь. Справочник. Mare Liiger. Margit Levit. Pegasus Kirjastus, 2002

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook