EV Arengu MTÜ Hooldustöötaja koolituse (koos juhendatud praktikaga) õppekava 

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus koos juhendatud praktikaga

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppejõud: Liilia Kerro (psühholoogiline kõrgharidus), Valeria Siminko (psühholoogiline kõrgharidus), Jaana Palusaar (RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoogika), Ksenja Kordas (rakenduskõrgharidus, Tallinna tervishoiu kõrgkool, üldõendus), Maria Leede  (rakenduskõrgharidus, Tallinna tervishoiu kõrgkool), Irina Oleinitš (juriidiline kõrgharidus), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Anžela Melikhova (õigusteaduste doktor, jurist-konsultant),

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Hooldustöötaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Hooldustöötaja kutsestandardist, tase 3.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest ja mittestatsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest; statsionaarne õpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

2. Õppekava eesmärk:
2.1. Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused ja hoiakud tulemaks toime hoolduse teenuse pakkujana töötades erinevates hoolekandeasutustes või avahoolduses ning eeldused ja soov edasiseks õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks, sh:
— oskus vajadusel osutada esmaabi
— oskus abistada klienti igapäevaelu toimingutes
— oskus arvestada kliendi haigusega
2.2. Arendada õpilases iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust.
2.3.  Anda õpilasele oskus ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
— oskab planeerida ja osutada hooldusteenust
— oskab hinnata abivajaja olukorda ning kasutada abivajajale ja tema võrgustikule sobivaid suhtlemisviise
— oskab hinnata abivajaja tervislikku olukorda ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid
— teab, kuidas toetada abivajaja toimetulekut ning kuidas korraldada tervishoiu-ja rehabilitatsiooniteenuseid
— suudab anda esmaabi
— teab, kuidas abistada abivajajat igapäevastes toimingutes
— oskab koostada tööplaani

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Põhihariduse olemasolu.
4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

5. Õppe kogumaht
5.1. Õppekava näeb ette 276 tundi, millest 156 ak.tundi on kontakttunnid,  80 on juhendatud praktika ak.tunnid ja 40 ak. tundi on iseseisvat tööd.

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3- 4 korda nädalas maksimaalselt 8 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
6.2  Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
6.4. Õppekeel on vene keel.

7. Õppemeetodid
7.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

8. Õppe sisu
Moodul 1. Üldoskused ja – teadmised
Teema 1.  Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.
Teema 2.  Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid.
Teema 3. Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 16 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 2. Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
Teema 1. Abivajaja olukorra hindamine
Teema 2. Abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine
Teema 3. Kaebuste ja probleemide käsitlemine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 22 ak.t (18 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 3. Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
Teema 1. Abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine
Teema 2. Igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine
Teema 3. Tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 20 ak.t (16 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 4. Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
Teema 1. Seadusandlus ja hoolekanne
Teema 2. Abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine
Teema 3. Abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine
Teema 4. Abivahendite vajaduse määramine, hankimine ja abistamine kasutamisel
Teema 5. Sotsiaalteenused
Iseseisev töö: 8 ak.t
Kokku: 28 ak.t (20 ak.t. auditoorset tööd ja 8 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 5. Esmaabi andmine
Teema 1.   Abivajaja eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Teema 2.   Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm)  ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Teema 3.   Elustamise ABC;
Teema 4.   Esmaabivõtted ja –vahendid.
Iseseisev töö: 6 ak.t
Kokku: 22 ak.t (16 ak.t. auditoorset tööd ja 6 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 6. Abivajaja abistamine igapäevastes toimingutes
Teema 1. Turvalise keskkonna säilitamine
Teema 2. Suhtlemine
Teema 3. Hingamine
Teema 4. Söömine ja joomine
Teema 5. Eritamine
Teema 6. Isiklik hügieen
Teema 7. Kehatemperatuuri kontrollimine
Teema 8. Füüsiline aktiivsus
Teema 9. Töötamine ja harrastused
Teema 10. Seksuaalsuse väljendamine
Teema 11. Magamine
Teema 12. Suremine
Iseseisev töö: 6 ak.t
Kokku: 40 ak.t (34 ak.t. auditoorset tööd ja 6 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 7. Oma töö korraldamine
Teema 1. Tööpäeva planeerimine
Teema 2. Tööplaanide koostamine
Teema 3. Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine
Teema 4. Osalemine meeskonnatöös
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 22 ak.t (18 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 8. Erioskused ja – teadmised
Teema 1. Erivajadusega inimeste hooldamine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 26 ak.t  (22 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Moodul 9. Praktika moodul
Teema 1.   Praktilised ülesanded
Kokku: 80 ak.t

9. Õppematerjal:
9.1 Lektorite poolt koostatud konspektid

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
11.1. Täieliku koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku testi.
11.2.   Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
11.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
11.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

PartneridFacebook