Õppekava nimetus: Kinnisvaramaakler
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Koolitaja: Irina Krivenkova (kõrgharidus, kutseline maakler).
Sihtrühm: koolitus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt  töötada kinnisvaramaakleri kutsealal, sooritada eksamit kutsestandardile Kinnisvaramaakler, tase 5 või maakleritele, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Kinnivaramaakleri koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Kinnisvaramaakler kutsestandardist, tase 5.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused töötamiseks kinnisvaramaakleri kutsealal, mis võimaldavad edukalt suunduda tööturule ja leida rakendust kinnisvara valdkonnas. Samuti on õppijal vajalikud teadmised ja oskused Kinnisvaramaakler, tase 5 kutseeksami edukaks sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • tunneb kinnisvara põhimõisteid ja olemust ning moodustamise protsessi;
  • tunneb Eesti Vabariigi õigusakte mis reguleerivad tegevust kinnisvaraturul;
  • tunneb kinnisvaraturu protsesse;
  • tunneb kinnisvara müügitöö põhimõtteid;
  • orienteerub ehitamise-ja planeerimise põhimõistetes.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 105 ak.t. (millest 75 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Põhiteadmised tsiviilõigusest
Kinnisvaratehingute subjektid: füüsiline isik, juriidiline isik, avalik õiguslik isik
Tehingud, tehingute vormid, esindusvolitused, apostille, volitus
Elukoht
Asjaõigus, omand, kaasomand
Kinnisvara mõiste
Naabrusõigused
Kinnistusraamat
Abikaasade omand
Abikaasade vara haldamise režiim
Kaasomand
Õiguslikud kaitsevahendid
Ostueesõigus
Kohaliku omavalitsuse ostueesõigus
Riigi ostueesõigus
Kaasomaniku ostueesõigus
Maakleeri leping
Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
Heade tavade koodeks
Servituut
Reaalservituut
Isiklik servituut
Hindamisakt. Kogu laenu protsess üldiselt. Hüpoteek
Hüpoteegi maht
Hüpoteegi tekkimine ja lõppemine
Hüpoteekide jagamine ja ühendamine
Kohtu hüpoteek
Üürileping
Tähtajaline, tähtajatu üürileping
Üürimaks
Tagatisraha
Üürilepingu korraline ja erakorraline ülesütlemine
Pärimine
Pärimine seaduse järgi
Pärimine testamendi järgi
Pärimisleping
Sundosa
Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine
Maksud
Kasum vara võõrandamisest
Kasum üürivarast
Residendi ja mitteresidendi tulumaks
Käibemaks
Ehitamine ja planeerimine
Müümine ja kliendi nõustamine
Klientide otsimine
Töö klientidega
Kliendi nõustamine
Kuidas tegutseda effektiivselt
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
Kokku: 105 ak.t. (sh 30 ak.t. iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Kinnisvaramaakleri koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Kirjalik test.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook