EV Arengu MTÜ Aianduse koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Aianduse koolitus

Õppekavarühm: Aiandus

Õppejõud: Toomas Kirotar (kõrgharidus, agronoom)

 1. Üldsätted

1.1. EV Arengu MTÜ Aianduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Maastikuehitaja kutsestandardist, tase 4.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
Käesoleva koolituse eesmärgid on:

2.1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
2.2. Anda täiskasvanule praktilisi põhioskusi aianduse töövaldkonnas ja teadmisi tema edaspidiseks erialaseks arenguks.
2.3. Koolituse lõpetajal on aianduse valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada vastavas valdkonnas.

3. Õpiväljundid
3.1. Koolituse läbinu:
— hindab maa-ala olukorda ja potentsiaali (muld, mikrokliima)
— viib läbi mullatöid objektil
— rajab ja hooldab muru
— valib ja istutab taimi vastavalt haljastusprojektile
— teostab taimede hooldust ja taimekaitsetöid aias
— paljundab taimi

 4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja/või leping.
4.3. Aiakujunduse koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud.

 5. Õppevorm
5.1. Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise töö vormis.
5.2. Õppekeel on eesti ja vene keel.
5.3. Aianduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas.
5.4. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.5. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 6. Õppe kogumaht
6.1. Õppekava näeb ette 64 ak.tundi, millest 32 ak.t on auditoorne töö, 12 ak.t on praktika ja 20 ak.tundi on iseseisev töö.

 7. Õppe sisu

Teema 1.Millest alustada aia rajamist
Teema 2.Muld ja mullatööd, istutusalade rajamine, väetised
Teema 3.Muru rajamine ja hooldamine
Teema 4.Taimede valik, taimenimetused
Teema 5.Okaspuud, nende istutamine ja hooldamine
Teema 6.Lehtpuud ja — põõsad, nende istutamine ja hooldamine
Teema 7.Hekitaimed, nende istutamine ja hooldamine.
Teema 8.Viljapuud ja marjapõõsad. Taimekaitse viljapuuaias.
Teema 9.Taimede paljundamine.
Teema 10. Praktiktiline töö: 12 ak.t;
Praktika eesmärgiks on anda õppijale võimalus omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises tegevuses rakendada.
Kokku: 64 ak tundi, sellest 32 auditoorset tundi, 12 ak.tundi on praktika ja 20 tundi iseseisvat tööd.

 8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Praktilise töö toimumise koht on aiad.
8.4. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.5. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.6. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.7. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.8. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 9. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud konspektid.

 10. Hindamismeetodid
Praktiline töö

 11. Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja teha kõik praktilised tööd koolitusel.

 12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
12.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
12.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning praktilise töö sooritamine.
12.3. Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
12.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö ei ole sooritatud väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook