Õppekava nimetus: Aianduse koolitus
Õppekavarühm: Aiandus
Koolitaja: Toomas Kirotar (kõrgharidus, agronoom)
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad  osutada teenust aianduse valdkonnas, ning sooritada Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Aianduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Maastikuehitaja kutsestandardist, tase 3.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk

Koolituse tulemusena on õppija suuteline  osutama teenust aianduse valdkonnas ja omab vajalikke teadmisi Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • hindab maa-ala olukorda ja potentsiaali (muld, mikrokliima)
  • viib läbi mullatöid objektil
  • rajab ja hooldab muru
  • valib ja istutab taimi vastavalt haljastusprojektile
  • teostab taimede hooldust ja taimekaitsetöid aias
  • paljundab taimi

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 64 ak.t. (millest 44 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 20 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Millest alustada aia rajamist.
Muld ja mullatööd, istutusalade rajamine, väetised
Muru rajamine ja hooldamine
Taimede valik, taimenimetused
Okaspuud, nende istutamine ja hooldamine
Lehtpuud ja — põõsad, nende istutamine ja hooldamine
Hekitaimed, nende istutamine ja hooldamine
Viljapuud ja marjapõõsad. Taimekaitse viljapuuaias
Taimede paljundamine.
Kokku: 64 ak tundi (sh 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Кoolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Aiakujunduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja on sooritanud praktilise töö, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei sooritanud praktilise töö või ta ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook