Õppekava nimetus: Lapsehoidja täiendkoolitus
Õppekavarühm: Lastehooldus ja noorsootöö
Koolitajad: Jelena Parfjonova (psühholoogia rakenduskõrgharidus, psühholoog-praktik), Eva Raud (meditsiiniline rakenduskõrgharidus), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Viktoria Koltsova (kõrgharidus, kunstnik-disainer).
Sihtgrupp:  Lapsehoidjad, kes soovivad oma kutset taastõendada või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 5 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja vastab kutsestandardi lapsehoidja tase 5 nõuetele.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest õppest ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Lapsehoidja töö kvaliteedi tõstmine ja õppija varasemalt omandatud teadmiste värskendamine.  Ettevalmistamine  lapsehoidja kutsestandardi tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • juhib oma emotsioone, käitumist, mõtteid
  • märkab lapse erivajadusi ja hindab tema toimetulekut ning toetab last
  • jälgib lapse tervislikku toitumist
  • arendab laste käelist tegevust
  • tagab lapsele füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna
  • annab esmaabi

4. Õppekava struktuur, kestvus ja sisu
Õppekava näeb ette 144 ak.tundi (millest 120 ak.t. on auditoorse töö tunnid ja 24 ak. tundi on iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Eripedagoogika
Isiksuse arengu põhietapid
Erinevas vanuses laste probleemid. Agressiivsed lapsed, ärevad lapsed. Lapsehoidja töö metoodika selliste laste puhul.
Erivajadustega lapsed ja varajane diagnostika.
Andekad lapsed. Efektiivne koostöö ja perekonna toetus.
Lapsed tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroomiga (ADHD). Efektiivne koostöö ja korrektsiooni meetodid.
Lapsed varajase autismi sündroomiga. Efektiivne koostöö ja sotsiaalne adapteerimine.
Emotsionaalne intellekt ja tema arendamine.
Loomingulise mõtlemise arendamine.
Lauamängud kui arendavad, õpetavad ja korrigeerivad vahendid.
Kokku: 68 ak.tundi (sh 8 ak.tundi iseseisvat tööd)

Tervislik toitumine
Laste tervislik toitumine kui vundament kasvu, füüsilise ja vaimse arengu jaoks.
Üleliigsed kilogrammid: lapse ülekaalulisuse probleem.
Kokku: 10 ak.tundi (sh 2 ak.tundi iseseisvat tööd)

Lapsehoidja isiksus ja isiklik areng
Eneseanalüüsi põhimõtted
Stress ja selle omadused; kuidas toime tulla stressiga.
Erialaste raskuste monitooring.
Erialane läbipõlemine: sümptomid ja reservide otsing.
Kokku: 26 ak.tundi (sh 6 ak.tundi iseseisvat tööd)

Kunstilooming kui isiksuse arenguviis
Laste loomingu liigid
Joonistamine: materjalid, liigid, tavatu joonistuse meetodid.
Voolimine: materjalid, liigid, võtted.
Värvusõpetuse alused. Värvi mõju lapse psüühilise seisundile.
Laste kunstiloomingu arendamise õppemeetodid.
Tegevusplaan lastele, selle struktuur ja enesekontroll.
Maalikunsti praktilised õppused.
Kokku: 24 ak.tundi (sh 8 ak.tundi iseseisvat tööd)

Esmaabi andmine
Esmaabi olemus; Kriitilise situatsiooni hindamine; Kannatanu seisundi hindamine; Kiirabi kutsumine
Laps kannatanuna (anatoomiline, füsioloogiline eripära); Lapse elupäästev esmaabi (lämbumine, taaselustamine kiirabieelsel etapil); Esmaabis kasutatavad asendid; Ägedad hingamishäired lastel (kõriturse, larüngiit, krupp jms), esmaabi
Uppumine; Traumeeritud laps (traumamehhanism, traumeeritud lapse ülevaatus, lapse trauma iseärasused)
Verejooks, šokk, luu- ja liigestevigastused; Äkkhaigestumised lastel (diabeet, astma, epilepsia); Palavik lapsel, lööbega kulgevad infektsioonid (lisamaterjal kätte)
Kokku: 16 ak.t

6. Õpingute alustamise tingimused
Lapsehoidja täiendkoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus ning kellele on varasemalt omistatud kutsekvalifikatsioon lapsehoidja, tase 4.
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Lapsehoidja täiendkoolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari ja iseseisva töö.

9. Hindamismeetod
Suuline test

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc)

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook