Õppekava nimetus: Excel baaskursus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolitajad: Vassili Hromenkov(kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Mihhail Jakovlev(kõrgharidus)

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt arvutil töötada kasutades programmi Excel.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Excel baaskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija tunneb ja kasutab tabelarvutusprogrammi MS Excel, oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
— koostab lihtsaid tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
— tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta;
— kasutab arvutamiseks Exceli funktsioone;
— visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
— analüüsib suuri tabeleid.

4. Õppe kogumaht
12 akadeemilist tundi (millest 8 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 4 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele:

 • töölehtede grupeerimine
 • valemite koostamine
 • funktsioonide kasutamine (nt SUM, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, TODAY, (IF)
 • tabeli põhjalikum kujundamine, kujunduse kopeerimine
 •  diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
 • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
 • piirangute seadmine andmete sisestamisel

Faili, töölehe ja tabeli kaitsmine
Ridade, veergude ja valemite peitmine
Tabelite analüüs:

 • ridade, veergude külmutamine
 • suure tabeli printimine
 • veergude jagamine ja ühendamine
 • sorteerimine
 • filtreerimine

Praktiline töö
Kokku: 12 ak.tundi (sh iseseisev töö 4 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook