Õppekava nimetus: Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
Õppekavarühm: Töökaitse
Koolitaja: Juri Jemeldjažev (elektri-tehniline kõrgharidus; Tuleohutusspetsialist, tase nr 5)
Sihtgrupp: Tuleohutuskoolitus on mõeldud nii ettevõtete töötajatele, tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele kui ka eraisikutele, kellel on vaja tuleohutusteadmisi omandada ja vastavat tunnistust omada.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
EV Arengu MTÜ Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õpe koosneb statsionaarsest õppest.

2. Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste spetsialistidele vajalike tuleohutusalaste teadmiste omandamine selleks, et tagada objektide turvalist talitlust, tulekahjude ennetamismeetmeid ja tagajärgede leevendamist.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
— orienteerub tuleohutusseadusandluses, tuleohutuse süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
— kasutab tule kustutamise esmavahenditest;
— tunneb tuleohutuse tagamise kohustusi ja nõudeid;
— teab põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõudeid;
— teab, kuidas koostada ja esitada tuleohutusaruanne.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 8 ak.t. auditoorset tööd. Õppetöö kestab 1 päev.

5. Koolituse sisu
Tuleohutuse seadus
— kohustused tuleohutuse tagamisel;
— ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded;
— avaliku ürituse tuleohutusnõuded;
— vastutus.
Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded
— põlevmaterjali ladustamine küttesüsteemide ja muude seadmete läheduses;
— põlevmaterjali ladustamine ehitise välisseina ja krundi välispiiri läheduses;
— põlevmaterjalist jäätmete ladustamine;
— suures koguses põlevmaterjali ladustamine.
Evakuatsiooninõuded
— tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded;
— tulekahju korral tegutsemise plaan;
— päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis;
— skeem;
— evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.
Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused
— tulekustutile esitatavad nõuded;
— tuletõrje voolikusüsteem.
— automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem;
— automaatne tulekustutussüsteem;
— turvavalgustus;
— piksekaitse;
— ventilatsioonisüsteem
Tuleohutusenesekontroll ja tuleohutusaruanne
— koostamine ja esitamine;
— ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne;
— tuleohutusaruande täitmine.
Suuline testimine
Kokku: 8 ak.tundi

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Õppekeel on eesti või vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupitöö, juhitud diskussioon.

9. Hindamismeetod
Suuline test

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema lõputesti sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema lõputesti sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook