EV Arengu MTÜ Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Õppekavarühm: Töökaitse

Õppejõud: Juri Jemeldjažev (elektri-tehniline kõrgharidus; Tuleohutusspetsialist, tase nr 5)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 8 ak. tundi auditoorset tööd. Õppetöö kestab 1 päev.
1.3. EV Arengu MTÜ Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õpe koosneb statsionaarsest õppest.

2. Õppe eesmärk
2.1. Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste spetsialistidele vajalike tuleohutusalaste teadmiste omandamine selleks, et tagada objektide turvalist talitlust, tulekahjude ennetamismeetmeid ja tagajärgede leevendamist.

3. Õpiväljundid
3.1. Koolituse lõpuks õppija:
— orienteerub tuleohutusseadusandluses, tuleohutuse süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
— saab ülevaate evakuatsiooni nõuetest ja tule kustutamise esmavahenditest;
-tunneb tuleohutuse tagamise kohustusi ja nõudeid;
— teab põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõudeid;
— teab, kuidas koostada ja esitada tuleohutusaruanne.

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud isikud, kes on ametilt tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid.
4.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

5. Õppe kogumaht
5.1. Kursus tervikuna sisaldab 8 ak.tundi auditoorset tööd.

6. Õppemeetodid:
6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupitöö, juhitud diskussioon.

7. Õppe sisu:

Teema 1: Tuleohutuse seadus
— kohustused tuleohutuse tagamisel;
— ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded;
— avaliku ürituse tuleohutusnõuded;
— vastutus.
Kokku: 2 ak.tundi

Teema 2: Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded
— põlevmaterjali ladustamine küttesüsteemide ja muude seadmete läheduses;
— põlevmaterjali ladustamine ehitise välisseina ja krundi välispiiri läheduses;
— põlevmaterjalist jäätmete ladustamine;
— suures koguses põlevmaterjali ladustamine.
Kokku: 1 ak.tundi

Teema 3: Evakuatsiooninõuded
-tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded;
— tulekahju korral tegutsemise plaan;
— päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis;
— skeem;
— evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.
Kokku: 1 ak.tundi

Teema 4: Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused
— tulekustutile esitatavad nõuded;
— tuletõrje voolikusüsteem.
— automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem;
— automaatne tulekustutussüsteem;
— turvavalgustus;
— piksekaitse;
— ventilatsioonisüsteem
Kokku: 2 ak.tundi

Teema 5: Tuleohutusenesekontroll ja tuleohutusaruanne
— koostamine ja esitamine;
— ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne;
— tuleohutusaruande täitmine.
Suuline testimine
Kokku: 2 ak.tundi

8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6 Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal:
9.1. Lektori poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod:
10.1 Suuline test

11. Hindamiskriteeriumid
11.1 Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
12.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
12.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
12.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
12.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitaja on läbinud tuleohutusspetsialistide koolituse ja omab õiguse läbi viia koolitusi selles valdkonnas. Koolitaja omab varasemat töökogemust õpetataval teemal täiskasvanute õpetamisel.

 

PartneridFacebook