EV Arengu MTÜ A1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Saksa keele koolituse täienduskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Saksa keele A1-taseme koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, saksa keel võõrkeelena

Koolitajad: Julia Kovšun (pedagoogiline kõrgharidus, saksa ja prantsuse keele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ A1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud saksa keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 132 tundi keeleõpet (sh 102 ak.tundi auditoorset tööd ja 30 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A1 – tasemekursusest. Õppetöö A1- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu saksa keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1. Koolituse lõpuks õppija oskab:
— kasutada erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb vähe vigu
— aru saada tekstidest, lauludest ja ka tekstidest, kus esinevad passiivsed sõnad
— rõhutada kuuldud materjali peamist infot
— oskab oma mõtteid väljendada
— kirjutada kutset, õnnitluskaarti
— kirjutada oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja
— kirjutada lugusid ja etteütlusi
— vestelda ja vastata küsimustele teemadel : sport, sõbrad ja perekond, igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, keskkond, pühad.
— omandatud sõnavara abil rääkida oma igapäevastest toimingutest ja harrastustest

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A1- taseme omandamisest.
3.2. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 102 ak.tundi auditoorset tööd ja 30 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 132 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu

Teema 1
Bekanntschaft /Tutvus
Teema raames õpitakse:
— jutustama iseendast, oma perest ja sugulastest
— tervitama ja esitlema end
Keeleline materjal:
— das ABC/Tähestik
— Zahlen von 0 bis 100/Põhiarvsõna 0 –100
— Verben: sein/haben/wohnen/tegusõnad: olema/omama/elama
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2
Gegenstände im Haus und Haushalt/ Majapidamine
Teema raames õpitakse:
— kirjeldama oma elukohta ja ümbrust
— jutustama igapäevaste koduse tööde ja tegemiste teemal
— sisustust ja kodumasinaid puudutavat sõnavara
Keeleline materjal:
— Leseregeln/lugemise reeglid
— bekannte/unbekannte Artikel/määratud/määramata artikkel
— haben/es gibt/Verben + Akkusativ/omama/on/tegusõnad+Akusatiiv
— Negation der Verben/tegusõna eitavas kõnes
— Negation der Nomen/nimisõnad eitavas kõnes
— Komparativ-Stufe/ Võrdlusastmed
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 16 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3
Essen und Trinken/ Toit ja joogid
Teema raames õpitakse:
— kirjeldama igapäevaseid toitumisharjumusi
— kuidas broneerida lauda restoranis
— kuidas tellida menüü põhjal sööki ja jooki
— jutustama, milliseid sööke ja jooke pakutakse söögilauas
— rääkima eestlaste ja sakslaste söögitavadest nii argi – kui pidupäeval
Keeleline materjal:
— im Restaurant/im Cafe/in der Bar/Restoranis/Kohvikus/Baaris
— mögen/meeldima, kochen/keetma, backen/ küpsetama, nehmen/võtma, zubereiten/süüa tegema, essen/sööma
— denn-Sätze/sest et laused
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 12 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4
Freizeit/Vaba aeg
Teema raames õpitakse:
— ütlema kellaaega
— rääkima aja kasutamisest
— tundma pühade nimetusi
— väljendama kuupäeva
— rääkima huvide, erinevate vaba aja veetmise viiside kohta (sport, kino, teater, televisioon)
Keeleline materjal:
— Modalverben/ Modaaltegusõnad
— Uhrzeit/Kellaaeg
— Pronominalverben/Pronominaali tegusõnad
— Wo?/Kus?; Mit wem?/Kellega?; Womit?/Millega?; Wozu?/Miks?; Wann?/Millal?; Wie lange?/Kui kaua?
— Pronomen in Akkusativ und Dativ/Asesõnad Akusatiiv-is ja Dativ-is.
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 16 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5
Ferien/Puhkus
Teema raames õpitakse:
— tellima pileteid
— kuidas vestleda tolliametnikega
— hotellidesse majutamist
— vaatamisväärsustega tutvumist
Keeleline materjal:
— Futur/Tulevik
— Trennbare/untrennbare Verben/Tegusõnad lahutatavate/lahutamatute eesliidetega
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kooku: 12 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6
Wohnen/Elukoht
Teema raames õpitakse:
— jutustama kodust ja kodu ümbrusest (nn, korter/maja, sisustus, oma tuba)
— kirjeldama oma kodu lähiümbrusest
— jutustama oma majapidamise ja kodu sisustuse kohta
— kuidas kutsuda külalisi
Keeleline materjal:
— Demonstrativpronomen/Demonstratiivpronoomen
— Ortsangaben/Asukoht
— Artikel + Adjektiv + Nomen/Artikkel + Omadussõna + Nimisõna
— Präsens der schwachen Verben + der starken Verben/nõrkade + tugevate tegusõnade olevik
— Präpositionen/Eessõnad
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 7
Krankheit /Haigus
Teema raames õpitakse:
— pöörduma arsti poole
— kirjelduma oma tervislikku seisundit
— jutustama oma halvast enesetundest
— kuidas osta ravimeid apteegis
— arutama kõiki tervise parandamise võimalusi
Keeleline materjal:
— Imperativ/Imperatiiv
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku:10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)
Teema 8
Alltag/ Igapäevane elu
Teema raames õpitakse:
— vestlema hommikustest tegevustest
— vestlema oma päevast
— jutustama söömisharjumustest
— kirjeldama oma kodu lähiümbrust
Keeleline materjal:
— Perfekt der Verben
— Präteritum
— Personalpronomen im Akkusativ/Isikulikud asesõnad Akusatiivis
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (12 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 9
Orientierung in der Stadt/Orienteerumine linnas
Teema raames õpitakse:
— vestlema Tallinna linnaosadest
— jutustama Tallinna vanalinna vaatamisväärsustest
— kuidas küsida aadressi
Keeleline materjal:
— Wechselpräpositionen/kohta väljendavad eessõnad
— Aufsätze schreiben/Kirjandi kirjutamine
Iseseisev töö: 4 ak.t
Kokku: 14 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 4 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 10
Zusammenfassung und Wiederholung/ Kokkuvõte ja kordamine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 11
Lõputest: 4 ak.t
Kokku: 4 ak.t auditoorset tööd

8. Koolituse sisu ja maht
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Koolitajate poolt koostatud konspektid.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook