EV Arengu MTÜ Soome keele koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Soome keele koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja – kultuurid

Koolitaja: Dmitri Andrijenko (soome filoloogia kõrgharidus, soome keele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ soome keele koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 208- tunnist põhiõpet (sh iseseisev töö 42 ak.tundi).
1.3. Soome keele koolituse põhiõpe koosneb statsionaarsest ja mittestatsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest keeleõppest; statsionaarsed lisakursused koosnevad teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Õppekavas ettenähtud põhiõppe eesmärk on anda õppijale soome keele oskuse selline tase, mis võimaldab tal: sooritada vastava astme keeleeksam; keelekeskkonnas üldistematel teemadel iseseisvalt hakkama saada; õpitud keelt kasutada tööülesannete täitmisel; jätkata keeleõpinguid või õpinguid.
2.2. Õppe käigus antakse õppijale õpitava keele maa- ja kultuuri-alased üldteadmised.

3. Õppekava struktuur ja kestvus
3.1. Õppekava näeb ette 208 ak.tundi (sh iseseisev töö 42 ak.tundi) ja koosneb 2 astmemoodulist. Õppetöö Moodulile 1 on suunatud A2 tasemele ettevalmistamiseks ning sisaldab 76 ak.tindi auditoorset tööd ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd. Moodul 1 kestab 2 kuud. Moodul 2 on suunatud B1 tasemele ettevalmistamiseks ning sisaldab 90 ak.tundi auditoorset tööd ja 22 ak.tundi iseseisvat tööd. Moodul 2 kestab 2,5 kuud. Terve kursus, Moodulist 1 kuni Moodulini 2 kestab 4,5 kuud.
3.2. Reeglina osaleb õppija ühel moodulõppel korraga.

KEELEOSKUSTE ARENDAMINE
Hääldamine
Õige artikulatsioon ja hääldamisaluste tutvustamine algab kohe esimesest tunnist ja vigade parandamine toimub kogu kursuse jooksul.
Selleks on lindistatud hääldamisharjutused.
Töö sõnavaraga
Sõnade õppimine on äärmiselt oluline. Sõnavara laiendamine toetab keeleoskuse arengut. Lisaks õppetükkide sõnavaraharjutustele on igasuguseid mänge ( nt ümarlaud, sõnakaartide kasutamine, assotsiogramm, sõnamäng jm).
Lugemine
Akviivseks lugemiseks ja harjutamiseks on mõeldud dialoogid ja jutud. Selleks, et kõik sõnad ja väljendid oleks õppijatele arusaadavad, tõlgitakse esimestes tundides kõiki lauseid, edaspidi aga ainult uusi sõnu.
Kuulamine
Kuulamise arendamiseks on koostatud kuulamisülesanded. Need jagunevad kuulamiseelseteks, — aegseteks ja — järgseteks ülesanneteks. Siis toimub arutelu, et õppijad saaksid kuuldut vabas vormis kommenteerida, küsimusi esitada ja avaldada oma seisukohti.
Kõnelemine
Eesmärgiks on, et õppija saaks keelt kasutada võimalikult realistlikus kõnesituatsionis (oma mõtteid ja arvamusi väljendada, küsimusi esitada, infot edastada jm)
Rääkimisülesannetel on kolm alaliiki:
1. arutelu
2. rühmatöö
3. paaristöö
Kirjutamine
Kirjutamisoskuse arendamiseks on harjutuse osas ja kordamistundides pakutud ka mitmesuguseid loovülesandeid. Eristatakse kaht tüüpi tegevust: kirjutamiseks ettevalmistamine ( lausete lõpetamine, sulgude avamine, üksikute sõnade kirjutamine, testidega töö jm) ja kirjutamisülesanded, kus õppija peab teksti ise looma.
Grammatika
Keelestruktuure tundmata ei ole võimalik korrektselt omandada grammatilisi struktuure, mis nõuavad sihikindlalt harjutamist. Grammatiline materjal on esitatud lausemudelite, piltide ja skeemidena.

MOODUL l 1- A2
Algtase
Tulemusena kursuse läbinu saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

Teema 1
Henkilötiedot, syntymäaika- ja paikka, perhe ja sukulaiset/Isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased)
Teema raamides õpitakse:
• Jutustada iseendast, perekonnast ja sugulastest
• Tervitamist ja enda esitamist
Keeleline materjal:
• Isiklikud asesõnad (minä, sinä, hän/se, me, te, he/ne/ mina, sina, tema, meie, teie, nad……….)
• Soome keele käänded ja küsimuslaused (Nominatiivi; Genetiivi; Partitiivi… Kuka? Mikä? Ketä? Mitä?/ Keda? Mida?)
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t (6 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2
Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Suomesta/Virosta/ Kust sa oled pärit? Olen pärit Soomest/Eestist
Teema raamides õpitakse:
• Vastata põhiküsimustele
• Jutustada oma maast, tegevusalast
Keeleline materjal:
• Üldolevu kasutamist
• Omadussõnu (suuri/iso; pieni; hyvä/huono/ suur; väike; hea/halp)
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3
Minun asuntoni/taloni/ Minu korter/maja
Teema raamides õpitakse:
• Oma korteri/maja kirjeldamine
• Sõnavara vastavalt antud teemale
Keeleline materjal:
• Sise- ja väljakohakäänded
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t (6 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4
Ruoka (syötävä ja juoma)/Söök ja jook
Teema raamides õpitakse:
• Poes käimine
• Ostude tegemine
• Sõnavara vastavalt antud teemale
Keeleline materjal:
• Partitiivin käyttö/Osastava käände kasutamine
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5
Arkielämä /Igapäevaelu
Teema raamides õpitakse:
• Sisseostude tegemine
• Riietus
• Olme
Keeleline materjal:
• Nimisõna käänded, kohakäänded, mitmuse nimetav
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6
Ihmissuhteet /Inimsuhted
Teema raamides õpitakse:
• Suhted teiste inimestega
• Iseloom
• Emotsioonid
• Sõprus
• Sõnavara vastavalt antud temale
Keeleline materjal:
• Käändelõppude kasutamine
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 7
Loma /Puhkus, koolivaheaeg
Teema raamides õpitakse:
• Mitä suunnitelmia sinulla on? / Mis plaanid sul on?
• Mihin ajattelet matkustaa?/ Kuhu kavatsed reisida?
• Mikä on sinun unelmamaasi?/ Milline on su unistuse maa?
Keeleline materjal:
• Verbitüübid (I-IV), astmevaheldus
• Pitää/tykätä-verbi rektsioon
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 8
Syntymäpäivä /Sünnipäev
Teema raamides õpitakse:
• Minä päivänä on sinulla synttärit?/ Millal on sul sünnipäev
• Miten ja missä ajattelet juhlita synttärit? / Kuidas ja kus kavatsed pidutseda oma sünnipäeva?
• Tuleeko sinun luoksesi kavereita tai sukulaisia?/ Ka sinu juurde tulevad ka sõbrad ja sugulased?
Keeleline materjal:
• Järgarvsõnad ja nende käänamine
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t (6 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 9
Työhaastattelu/Tööintervjuu
Teema raamides õpitakse:
• Intervju läbiviimine
• Sõnavara vastavalt antud teemale
Keeleline materjal:
• Küsisõnad, küsimuste moodustamine
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 10
Uuden työpaikan saanti / Uue töökoha saamine
Teema raamides õpitakse:
• Mitä työpaikkaa haet? Mida töökohta otsid/taotled?
• Mitä pidät tärkeänä työhakussa? Mida pead tähtsaks töökoha taotlemisel?
• Kerro vahvoista ja heikoista puolistasi/ Räägi oma tugevatest ja nõrkadest kohtades
Keeleline materjal:
• Kohakäänete kasutamine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 11
Suuline ja/või kirjalik test
Kokku: 2 ak.t auditoorset tööd

Moodul 1 on mõeldud hea algtaseme keeleoskusega õppijaile, kes soovivad jõuda
kesktasemini ja õppida igapäevast suhtluskeelt.

MOODUL 2- B1
Madalam kesktase
Tulemusena kursuse läbinu mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Teema 1
Perehtyminen Suomen historiaan ja maan perinteisiin / Tuvumine soome ajalooga ja maa kommetega
Teema raamides õpitakse:
• Soome tuntud tegelased nagu M. Agricola ja E. Lönnrot
• Mida Soomes peetakse?/Mitä Suomessa juhlitaan?
Keeleline materjal:
• Mitmuse kohakäänded
• Harjutused
• Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 2
Matkustaminen ja vapaa aika/Reisimine ja vaba aeg
Teema raamides õpitakse:
• Huvid
• Erinevad vaba aja veetmise viisid
• Ilm
• Uued kohad
• Vaatamisväärsused
Keeleline materjal:
• Monikon partiviivin käyttö/Mitmuse osastava käände kasutamine
• Harjutused
• Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 3
Mummolassa / Vanaema juures
Teema raamides õpitakse:
• Suomi – tuhansien järvien maa/ Soome on tuhande järvede maa
• Tällä kadulla ja tuossa talossa tässä sekä täällä/Sel tänaval ja seal majas, siin kohal ning siin üldse
• Asteenvaihtelu/Astmevaheldus
Keeleline materjal:
• Tegusõnade tüübid
• Tegusõnade tüüpide õppimine ja käsitlemine ning teemasse kuuluvate tekstide lugemine
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 12 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 4
Talo/Kodu
Teema raamides õpitakse:
• Elamu kirjeldamine
• Kodune ümbrus
• Kodune majapidamine
Keeleline materjal:
• Soome postpositsioonid nagu juures/juurde/juurest jne.
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 12 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 5
Arkielämä/ Igapäevaelu
Teema raamides õpitakse:
• Töö
• Vaba aeg
Keeleline materjal:
• Tingiv kõneviis, selle kasutamine viisaka palve, soovi edastamiseks
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 6
• Luottovoitto. Mitä minä tekisin? Lotovõit
• Kuinka kauan äiti viipyy kaupassa? /Kui kaua veel ema viibib poes?
• Voisitko auttaa sinua? Kas võiksid mind aidata?
• Yllätysvieraat / Ootamatu külalised
• Hankala tilanne / Vastik situatsioon
Keeleline materjal:
• Konditionaali / Tingiv kõneviis
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 12 ak.t (10 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 7
Saunahullut suomalaiset/ Saunahullud soomlased
Teema raamides õpitakse:
• Sauna – suomalaisten ikivanha perinne / Sauna – soomlaste muinastraditsioon
Keeleline materjal:
• Monikon genetiivi ja partitiivi/ Mitmuse omastav ja osastav
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t (8 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 8
Terveys / Tervis
Teema raamides õpitakse:
• Arstiabi
• Terviseseisund
Keeleline materjal:
• Hyvä, parempi, paras/Hea, parem, kõige parem
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 4 ak.t (2 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 9
Koulutus/Haridus
Teema raamides õpitakse:
• Hariduskäik
• Võõrkeelte õppimine
• Tekstin ymmärtäminen ja keskustelu tekstin pohjalta
Keeleline materjal:
• Sidesõnad (ja, että, mutta, koska, että, jotta)
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 10
Poes käimine/Toitumine
Teema raamides õpitakse
• Söök
• Jook
• Toiduainete ostmine
Keeleline materjal:
• Rektsioon
• Harjutused
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t (4 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 11
Vuorovaikutus julkisissa paikoissa /Käitumine avalikes kohtades
Teema raamides õpitakse:
• Suhtlemine kaupluses
• Pankis
• Bussi-ja rongijaamas
Keeleline materjal:
• Kellaaeg
• Määrsõnad (pari, muutama, ulos, ulkona, ulkoa, paljon, vähän jne) ja nende kasutamine koos õigete käänetega
• Ajaväljendid (tänä aamuna, viime vuonna jne.)
• Harjutused
• Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 22 ak.t (20 ak.t. auditoorset tööd ja 2 ak.t. iseseisvat tööd)

Teema 12
Suuline ja/või kirjalik test
Kokku: 2 ak.t auditoorset tööd

Moodul 2 on mõeldud neile, kes soovivad jõuda tugeva kesktasemeni. Materjal lähtub kommunikatiivsuse põhimõtetest ( arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, rääkimist ja kirjutamist).

4. Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

1. KIELI KÄYTTÖÖN; Suomen kielen jatko-oppikirja; Marjukka Kenttälä; Gaudeamus Helsinki University Press

Õppematerjal:

1. Koolitajate poolt koostatud konspektid.

5. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.2. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
4.3. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

6. Õppevorm
5.1. Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2- 3 korda nädalas 2-4 akadeemilist tundi korraga. Terve kursus, Moodulist 1 kuni Moodulini 2 kestab 4,5 kuud.
5.2. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis.
5.3. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.4. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte kauem, kui 8 akadeemilist tundi.
5.5. Õppekeel on vene keel.

7. Hindamise põhimõtted
6.1. Astmemooduli jooksul võib õppija sooritada vahetesti, mille tulemus on positiivne 60% õigete vastuste korral.
6.2. Õppija võib astmemooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku keeletestiga, mille positiivse tulemuse (60%) korral saab õppija õiguse õppida järgmisel astmemoodulil.
6.3. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel astmemoodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
6.4. Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline ja/või kirjalik arvestus.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «3»  „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «2»  „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «1» „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivseks, kui seda on hinnatud hindele «2» («mittearvestatud»).

8. Koolituse sisu ja maht
7.1. Põhiõpe koosneb 2 astmemoodulist ja sisaldab 208 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 42 ak.tundi).
Moodul 1 sisaldab 96 ak.tundi (sh iseseisev töö 20 ak.tund), Moodul 2 – 112 ak.tundi (sh iseseisev töö 22 ak.tundi).

9. Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused
8.1. Vastavalt läbitud tasemele inimene omab järgmisi teadmisi ja oskusi:
A2 tase — mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info¬vahetust tuttavatel teema¬del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
B1 tase — mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu¬dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele¬jaga. Oskab palju¬del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis¬tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

10. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit.
9.2 Õpilastele on tagatud väljaprinditud materjalid ja kirjutusvahendid. Kooliasutuses on printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

11. Lõpetamise kord
10.1. Õppija võib lõpetada põhiõpingud talle vajaliku astmemooduli lõpul.
10.2. Täieliku põhiõppe, astmemooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.

PartneridFacebook