EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Koolitajad: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja), Svetlana Dmitrijeva-Järv (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Natalja Presnetsova (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja)

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 206 tundi keeleõpet (sh 156 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A2 – tasemekursusest. Õppetöö A2- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Arengu eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1 Koolituse lõpuks õppija oskab:
— lugeda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid tekste;
— mõista lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu
— kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma isikuandmetega
— väljenduda lihtsal viisil igapäevateemadel;
— tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;
— kasutada oma eesti keele teadmisi igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
Kursuse edukalt läbinud valdavad sõnavara olulisematel teemadel: tervis, igapäevaelu, haridus, kinnisvara, töömaailm, (kodu)tehnika, õigusloome, kodu ja pere.

3. Õpingute alustamise tingimused
3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A2- taseme omandamisest.
3.2 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
3.3. Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.
3.4. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 156 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 206 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid:
6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppe sisu

Teema 1. Tere! (Endast ja teistest rääkimine)
Lugemine: Välimus. Iseloom
Rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus). Kirjeldamine: välimuse ja iseloomu; perekond, kodu ja töö; haridus, elukutse, hobid, huvid.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Tegusõna pööramine olevikus. Asesõna nimetav ja omastav. Sees- ja alalütlev (kus?).
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 2  Milliseid keeli te teate? (Kultuur ja keeled, keelte õppimine)
Lugemine: Keeled. Euroopa riigid ja pealinnad. Rahvused.
Rääkimine: Vestlus päritolust ja keeleoskusest. Jutustus mõnest kultuurisündmusest.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Seest- ja alaltütlev (kust?)
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 3   Milline haridus Teil on? (Haridus)
Lugemine: Kool. Ülikool
Rääkimine: Oma hariduse ja koolielu kirjeldamine. Mis meeldis koolis ning mis mitte. Edasiõppimise kavatsused. Jutustus oma õpitulemuste kohta.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Ainsuse nimetav, omastav, osastav. Mitmuse nimetav. Alalütlev ( kellel?). Alaleütlev (kellele?). Mitu? Põhiarvsõnad 1 –10. Käskiva kõneviisi eitus. Osutavad asesõnad see, need.
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 4   Mis on teie aadress? (Asukoht)
Lugemine: Tallinna linnaosad. Tallinna vanalinna vaatamisväärsused.
Rääkimine: Aadressi ja telefoninumbri küsimine. Helistamine. Isikuandmete küsimine.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Ainsuse omastav. Ainsuse osastav. Põhiarvsõnad 11 –1000.
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 5  Mis kell on? (Kellaaeg)
Lugemine: Kellaaeg (pool, veerand, kolmveerand). Mõõtühikud.
Rääkimine: Kellaaja küsimine. Info küsimine busside/rongide väljumisaja ja piletihinna kohta. Küsimuste esitamine kauguse ja pikkuse kohta.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Ühendtegusõnade järjekord lauses. Sisse- ja alalütlev (kuhu?) Millal? Kaasaütlev. Millal? Käima, minema. Asesõna oma.
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 6   Missugused inimesed sulle meeldivad? (Inimeste suhted ühiskonnas)
Lugemine: Iseloom. Välimus
Rääkimine: Suhted kolleegidega — kirjeldus. Inimeste kirjeldamine välimuselt kui ka muudelt omadustelt.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Kaassõnad ees, taga, all, peal, ääres. Kellaaeg ( pärast, läbi). Isikunimede omastav. Arvsõna omastav. Liitsõna moodustamine. Liide –ne.
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 7  Mida sa täna teed? (Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus)
Lugemine: Eesti pühad ja tähtpäevad. Huvid. Hobid
Rääkimine: Jutustus oma huvialade kohta. Vestlus tegevustest, mis meeldivad või ei meeldi. Kutsumine kinno, teatrisse, kontserdile jne. Pühadesoovid. Vestlus kultuuri –või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade ja piletihinnade kohta.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Järgarvsõnad. Ma-/da—tegevusmini. Tegevussõna olema minevik.
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 10 ak.t

Teema 8 Kellena te töötate? (Elukutse)
Lugemine: Elukutsed. Asutused/töökohad
Rääkimine: Info küsimine ameti ja töökoha kohta. Oma elukutse ja töökohta kirjeldamine. Oma tööpäeva kirjeldamine. Oma tööga seotud kavatsused. Jutustus ühest juhtumist tööl.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Saav, rajav, olev kääne. Isikuliste asesõnade nimetav, omastav, osastav. Kellaaeg(puudub, pärast). Rõhuliide –gi.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 9  Kas te otsite tööd? (Töö otsimine)
Lugemine: Tööintervjuu. Tööpakkumiskuulutuste lugemine
Rääkimine: Tööintervjuu. Isikliku ankeedi täitmine. Jutustus, kuidas oma töö leidsin.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Tingiv kõneviis. Millal? (sel, järgmisel, igal). Tegijanimi ja tegevusnimi. Liide –ti. Sisekohakäänete kordamine.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 10   Tere hommikust! (Igapäevaelu, kodu ja kodukoht)
Lugemine: Hommikused tegevused kodus. Hommikusöök. Ruumid korteris/majas. Sööginõud. Riided.
Rääkimine: Vestlus hommikutegevustest. Vestlus oma päevast. Söömisharjumuste tutvustamine. Kirjeldus oma kodu lähiümbrusest. Kirjeldus oma majapidamise ja kodu sisustuse kohta. Külaliste kutsumine.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Ainsuse osastav. Kaasaütlev. Sagedusmäärsõnad. Ühendtegusõnad ( ära + verb)
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 11 Läheme poodi (Sisseostud, hinnad)
Lugemine: Kauplused. Toiduained
Rääkimine: Sisseostude tegemine toidupoes ja turul. Vestlus poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Vestlus kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta. Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus. Tasumine sularahas või pangakaardiga.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Omadussõna võrdlusastmed. Ühildumine (gramm, kilo, pudel, purk). Mitmuse osastav.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 12   Kuidas tervis on? (Enesetunne, tervis, heaolu)
Lugemine: Tervislik seisund. Enesetunne
Rääkimine: Kirjeldus oma tervisliku seisundi kohta. Vestlus polikliinikus arsti vastuvõtuaegade kohta. Jutustus oma halvast enesetundest. Ravimide ostmine apteegis.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Omastava käände kordamine. Liitsõna moodustamine. Ühildumine (klaas, tükk+ osastav). Mitmuse osastav.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 13   Läheme kaubamajja (Teenindus)
Lugemine: Kaubamaja osakonnad. Tööstuskaupade nimetused
Rääkimine: Riiete ja jalatsite ostmine. Suuruse leidmine ja sobivuse väljendamine
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Mitmuse osastav. Järgarvsõnade käänamine
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 14 Läheme restorani (Söök ja jook)
Lugemine: Toiduained. Joogid ja söögid. Toiduretseptid
Rääkimine: Kirjeldus igapäevaste toitumisharjumuste kohta. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Söögi ja joogi pakkumine söögilauas.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Lihtminevik.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 15  Kui ilus minu kodukoht! (Keskkond, kohad, loodus, ilm)
Lugemine: Kodukoht. Loodus. Ilm
Rääkimine: Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukoha kirjeldus. Lühikõnelus ilmast. Maakardilt kindla info leidmine. Vestlus loomadest, lindudest, taimedest.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Järgarvsõnade käänamine (millal? mitmendal? mitmendas?).
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 16  Võõras linnas (Reisimine, transport, vaatamisväärsused)
Lugemine: Objektid linnas. Liiklusega seotud väljendid.
Rääkimine: Tee küsimine ja juhatamine linnas. Sõiduplaani kasutamine. Suhtlemine ühissõidukites. Jutustus, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda. Sõidupileti ostmine. Teatada oma sõidu sihtpunkti.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Sisekohakäänete kordamine. Kaassõnad ees, juures, taga. Modaaltegusõnad.
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 17   Hotellis (Reisimine, transport)
Lugemine: Hotelliga seotud sõnad ja väljendid
Rääkimine: Suhtlemine taksos. Hotellikohtade reserveerimine. Registreerumine hotellis.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Täis- ja osasihitis. Saav kääne (kui kauaks?). Ühendtegusõna (edasi/tagasi +verb).
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 18   Helistame (Telefonikõned)
Lugemine: Telefoniga seotud sõnad ja väljendid. Tähtsamad telefoninumbrid
Rääkimine: Telefonikõnede pidamine.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Ühildumine (vastama kellele? millele? mida?; küsima mida? kellelt? tänama keda? mille eest?). Ühendtegusõna (sisse/välja +verb).
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 19 Läheme panka, postkontorisse! (Teenindus)
Lugemine: Teenindus pangas. Postkontor.
Rääkimine: Suhtlemine postkontoris, pangas. Pakkide ja panderollide saatmine. Vestlus pangas toimingute kohta. Tasumine teenuste eest sularahas, ülekandega või pangakaardiga.
Kuulamine: CD-plaadid
Kirjutamine: Harjutused
Grammatika: Täis- ja osasihitis. Ühendtegusõna (ära +verb).
Iseseisev töö: 3 ak.t
Kokku: 11 ak.t

Teema 20
Lõputest: 4 ak.t

 8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks
8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn
8.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs
8.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob
8.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit
8.6 Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 9. Õppematerjalide loend:
Põhiõpikud:

 • Merge Simmul, Inga Mangus; eesti keele õpik algajatele 0 — A1: «Tere!»; 2009
 • Merge Simmul, Inga Mangus; Eesti keele õpik A1-A2: «Tere jälle»; 2012 a.
 • Mall Pesti, Helve Ahi; Eesti keele õpik algajatele A1+A2: “E nagu Eesti”; 2015 a.
 • Mall Pesti, Helve Ahi; Eesti keele õpik algajatele A1+A2: “E nagu Eesti”; 1998 a.

Õppematerjal:

 • Lektorite poolt koostatud konspektid.
 • Aavo Valmis, Lembetar Valmis; Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega; TEA; 2008 a.
 • Helle Leemets; Sammhaaval, Harjutusvihik; AS Pakett; 2002 a.
 • Loone Ots; Kaunis Külaline, Interaktiivne program eesti keele õppimiseks; Andromedia Grupp, 2005
 • Hille Pajupuu, Pille Reins; Eesti Keele harjutustest, Algtase ja muukeelne põhikool; AS Pakett; 2002
 • H.Leemets, A. Linnas, G.Kaarma, I.Külmoja, A.Õim, T.Lagle; Eesti-vene õppesõnastik; Valgus; 1990 a.
 • J.Tamm; Eesti-vene sõnaraamat; Valgus; 1977 a.
 • V.Muhel; Vene-eesti sõnaraamat; Valgus; 1977 a.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi
10.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%
10.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus
10.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook