EV Arengu MTÜ Tööalane inglise keele koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Inglise keele koolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

1. Üldsätted

1.1. EV Arengu MTÜ tööalase inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.

1.2. EV Arengu MTÜ tööalase inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Eesmärk

Tööalase keeleoskuse omandamine, mis võimaldab edukalt toime tulla igapäevastes teenindusega seotud tööalastes situatsioonides.

3. Õpiväljundid
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.
Koolituse läbinu:

 • omandab koolituse käigus lisaks igapäevaeluga seotud üldkeelele (sh suhtluskeel, kuulamine, lugemine ja grammatika) ka töötamiseks vajaliku erialase sõnavara teenindusega seotud valdkondades;
 • suhtleb ning saab aru selgesti edastatud ingliskeelsest kõnest igapäevatööd puudutavatel teemadel
 • mõistab üldjoontes teksti sisu ja sõnastab oma mõtteid.

4. Õpingute alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud tööalase inglise keele omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse testi.

5. Õppe kogumaht
Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 124 ak.tundi auditoorset tööd ja 60 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 184 ak. tundi.

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas.
6.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
6.4. Kursus toimub eesti ja vene keele baasil.

7. Õppemeetodid
7.1.Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

8. Iseseisev töö
8.1. Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suulisi ja kirjalikke koduülesandeid kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja koolitaja annab õppijatele tagasisidet ning abistab neid vajaduse korral.

 9. Õppe sisu
Teemad :
Teema 1
Name and Address. Who are you?/Nimi ja aadress. Kes sa oled?
Teema raames õpitakse:

 • jutustama iseendast, oma perest ja sugulastest
 • tervitama ja esitlema end.
 • Keeleline materjal:
 • tegusõna be sisaldav lause
 • isikulised asesõnad (I, you, he/she, it, we, you, they/Mina, sina, teie, meie, nemad)
 • sõnajärg
 • küsilause (are you? am I? is he/she?…/Kas sa oled?Kas ma olen? Kas ta on…..)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 2
Where are you from? I am from Estonia/England…./Kust sa oled pärit? Ma olen pärit Eestist/Inglismaalt
Teema raames õpitakse:

 • vastama põhiküsimustele
 • jutustama oma rahvast, maast, tegevusaladest

Keeleline materjal:

 • nimisõnad ja artiklid ( a, an, the )
 • üldolevik ( I live…, he/she lives…/ Ma elan…, Ta elab…)
 • omadussõnad (big, cold…/suur, külm)
 • omadussõna võrdlusastmed (cold, colder, the coldest, most prettiest…/külm, külmem, kõige külmem, kõige ilusam)
 •  tegusõnavormid: üldoleviku eitavad ja küsivad vormi  (Does Sheila like chicken? Yes, she does. No, she does not. Sheila does not like chicken/ Kas Šeilale maitseb kana?Ei maitse. Šeilale ei maitse kana.)

 Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 3
Work and Jobs/Töö ja tööturg Teema raames õpitakse:
— jutustama oma tööelust, ametiseisust, töökohast, tööajast, sissetulekutest
Keeleline materjal:

 • tulevik ( What will you do next summer? She will not buy a new flat/ Mida sa teed järgmisel suvel? Ta ei osta uut korterit)
 • üldminevik ( He worked here. I wrote letters/ Ta töötas siin. Ma kirjutasin kirju)
 • abiverbid ( be, have, has, had, do, does)
 • kestev olevik (They are writing now. He is having dinner now/Praegu nad kirjutavad. Praegu tal on õhtusöök)

modaalverbid (can, may, must, shall, will /saan, võin, pean, hakkan )
Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 4
Time and Free Time/Aeg ja vaba aeg
Teema raames õpitakse:

 • ütlema kellaaega
 • rääkima aja kasutamisest
 • tundma pühade nimetusi
 • väljendama kuupäeva

Keeleline materjal:

 • määrsõnad (quickly, very, much, only, usually, certainly,…./kiiresti, väga palju, ainult, tavaliselt, kindlasti)
 • ebareeglipärased verbid ( go/minema, went, gone, give/andma, gave, given, write/kirjutama, wrote, written)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 5
Shops and Stores/ Poed ja kauplused
Teema raames õpitakse:

 • kauplusi kirjeldavaid sõnu
 • rääkima maksmisest, mõõtudest ja toorainetest

Keeleline materjal:

 • enneminevik (He had been ill for a week when I called on him/ Ta oli olnud haige nädal aega kui ma talle helistasin )
 • määrsõnade asend lauses (Here they are, I met my friend yesterday …/Siin nad on, ma kohtasin oma sõpra eile….)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 6
Phone and Fax/Telefon ja faks Teema raames õpitakse:

 • asjaajamist telefoni ja faxi teel
 • vastu võtma ja jätma teateid
 • ütlema sõnu tähtede kaupa ja arve

Keeleline materjal:

 • omadussõnaline vorm (my, your, his, her, its, our, your, their/minu, sinu, tema, selle, meie, teie, nende )
 • kestev minevik (I was reading a book when he came/Ma lugesin raamatut kui ta tuli)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Tema 7
Personal Computing/ Isiklik arvuti
Teema raames õpitakse:

 • elektroonilise andmebaasiga seotud sõnu: arvutiosade nimetusi, tehnilist keelt ja   lühendeid

Keeleline materjal:

 • määrava artikli tarvitamine (the)     oma, tema oma,meie oma, teie oma)
 • nimisõnaline vorm (mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs/minu oma, teie/sinu

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)                                  

Teema 8
A Briefcase/ Kohver
Teema raames õpitakse:

 • ametikeelt
 • tutvustama ettevõtet
 • tutvuma väikeettevõtete tegevuse ja toodetega

Keeleline materjal:

 • täisminevik (I have never been to Australia/Ma ei ole kunagi Austraalias käinud. She has broken the cup ……/ Ta lõhkus tassi )
 • modaalverbid (ought to, should/peab, kohustub)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 9
Travelling/Reisimine
Teema raames õpitakse:

 • tellima pileteid
 • vestlema tolliametnikega
 • hotellidesse majutamist
 • tutvuma vaatamisväärsustega

Keeleline materjal:

 • kestev enneminevik (I had been waiting there. He had been waiting for 2 hours … / Ma olen oodanud seal. Ta oli oodanud 2 tundi.)
 • järgarvsõna   (the first,.., the fifth,.., the sixtieth,…./esimene,….viies, kuuekümnes)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 10
Media: Television, Radio, Newspapers / Meedia: Televisioon, Raadio, Ajalehed
Teema raames õpitakse:

 • rääkima peamistest infoallikatest
 • kommenteerima raadio- ja telesaateid
 • avaldama oma arvamust loetud artikli kohta

Keeleline materjal:

 • kestev täisminevik (You have been playing all day. She has been sitting here for    hours …../Te olete mänginud terve päeva. Ta on istunud siin mitu tundi)
 • siduvad asesõnad (who, whom, whose, that, which/kes, kelle, mille, mida, milline)
 • kestev tulevik (I shall be working until midnight. She will be watching TV at 7… / Ma hakkan töötama kuni südaööni. Ta saab telekat vaadata kell 7.00…)
 • umbmäärased asesõnad (much, many, little, few/palju, vähe )

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 11
Education/Haridus
Teema raames õpitakse:

 • rääkima haridussüsteemist kodumaal ja teistes riikides
 • küsima ja vastama küsimustele ülikooli- või koolielust
 • avaldama oma arvamust tulevikukoolist

Keeleline materjal:

 • kestev ennetulevik ( We shall have been studying for a year by July/ Juuliks oleme me õppinud ühe aasta)
 • umbmäärased asesõnad ( other, another, either, neither/ muu, teine, kumbki, mitte keegi )

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 12  
Healthy Mind in a Healthy Body/Terves kehas on terve vaim.
Teema raames õpitakse:

 • pöörduma arsti poole
 • mis mõjutab tervist
 • kuidas vältida stressi
 • arsti vastuvõtul
 • arutama kõiki tervise parandamise võimalusi

Keeleline materjal:

 • kaudse tuleviku ajavormid ( She said that she would be 16 in May/ Ta ütles, et ta on 16 mail)
 • all, both, one/kõik, mõlemad, üks

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 13
The State System/Riigi süsteem
Teema raames õpitakse:

 • Eesti haldussüsteemi
 • Eesti haldussüsteemi võrdlema teiste riikidega
 • Riigikogu tööd
 • The Legislature and Parliament of The United Kingdom/Suurbritaania
 • seadusandlus ja parlament
 • Põhiseaduse aluseid

Keeleline materjal:

 • Umbisikulise tegumoe olevik Newspapers are read quietly)/Ajalehti loetakse vaikselt. The hous is being built / Maja ehitatakse).
 • eessõnad ( at, for, till, from, by, in, with, without, on /juurde, jaoks, kuni, alates, sees, koos,i lma, peal)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 14  
Earning a Living/Elatise teenimine
Teema raames õpitakse:

 • kuidas pöörduda tööbüroosse
 • lugema töökuulutusi
 • kirjutama CV-d
 • sõlmima lepingut
 • arutlema kaasaegset ettevõtjat
 • intervjueerima

Keeleline materjal:

 • unbisikulise tegumoe minevik (I was given a book (by him). We were asked many guestions…/Mulle anti raamat. Meilt küsiti palju küsimusi)
 • passiivi üldtulevik (I shall be invited. A house will be built next month/ Mind kutsutakse. Maja ehitatakse järgmisel kuul)
 • kinnitavad lühiküsimused adverbiga to do (Ann does not go to the University on Sunday, does she? Mr. Smith began to study English a few months ago, didn’t he?…/Ann ei lähe ülikooli pühapäeval, on ju? Mister Smith hakkas õppima inglise keelt mitu kuud tagasi. Kas on nii?)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 15
On the Economy / Majandus
Teema raames õpitakse:

 • vestlema majandusolukorrast Eestis ja mujal
 • arutlema hinnatõusu, inflatsiooni, rahaühiku devalveerimise üle
 • tutvuma valuutakursiga
 • rääkima hoiustest, pangalaenust jne
 • lahendama majanduslikke probleeme

Keeleline materjal:

 • passiivi kestev olevik (The little child is not being taken care of. I am being invited /Väiksest lapsest ei hoolita. Mind kutsutakse).
 • jutustavad laused kaudses kõnes (Thomas says that he will call at the Theatre / Tomas ütleb, et ta helistab teatrisse.)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 16
On Social Issues/Sotsiaalküsimused
Teema raames õpitakse:

 • missugune on meie kodumaa ja teiste riikide elatustase ( arutelu)
 • tööpuudusega seotud probleeme
 • kui suur on vanaduspension ( arutelu)
 • millised on tingimused töötu abiraha saamiseks
 • rääkima sotsiaalkindlustuse süsteemist

Keeleline materjal:

 • gerundium ( I regret having missed the class. I like being read to. He likes playing tennis) / Mul on kahju, et puudusin tunnist. Mulle meeldib kui mulle loetakse. Talle meeldib  tennist mängida
 • kesksõna ( Growing children need good food. Tom tried to open the locked door…/Kasvavad lapsed vajavad head toitu. Tom püüdis avada lukustatud ust…)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 17
Environment/Keskkond
Teema raames õpitakse:

 • keskkonna reostamise põhjuseid
 • miks luuakse looduskaitsealasid ( arutelu )
 • otsustama, milline väide on õige, milline on väär ( Müraga võib harjuda.
 • Oluliselt saastavad õhku autode heitgaasid…)
 • lahendama keskkonna probleeme
 • nõustuma pakutud ettepanekutega jne

Keeleline materjal:

 • konstruktsioonid kesksõnaga ( We heard Tom/him opening the door. The boy had his hair cut…/ Me kuulsime Tomi/ teda ukse avamist. Poiss oli oma juukseid lõiganud.)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 18
Consumers: Services/Tarbijakaitse:Teenused
Teema raames õpitakse:

 • lugema pesumasina/ kodumasina kasutusjuhendit
 • rääkima leiutistest 1900 – 2000
 • elektrialaseid mõisteid
 • keemiavahendeid valima ja kirjeldama
 • tundma teemaga seonduvat sõnavara
 • põhjendama oma seisukohti, valikuid jne

Keeleline materjal:
— infinitiiv ( To sleep in the open air is healthy. He was pleased to see me. / Magada väeskes õhus on tervislik. Tal oli hea meel mind näha.

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 19
Rights and Wrongs/Õige ja vale
Teema raames õpitakse:

 • lugema kriminaalkroonikat
 • hindama kuriteo raskust
 • rääkima turvalisusest
 • andma tunnistust
 • esitama detailseid küsimusi ( rollimäng)
 • kuuldut kommenteerima
 • kirjutama poolt- ja vastuargumente, seletuskirja politseile
 • jutustama detektiivlugu

Keeleline materjal:

 • konstruktsioonid infinitiiviga (We believe Tom/him to be a clever boy. I don’t want Jane/her to be punished. We expect the visitors/them to arrive soon…/Me usume, et Tom on tark poiss. Ma ei taha Jane/teda karistada.Me ootame, et külastajad/nad on kohe kohal… )

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 20
On the Road/Teel
Teema raames õpitakse:

 • lugema autoalast sõnavara sisaldavat teksti
 • võrdlema autode tehnilisi andmeid (paaristöö)
 • autot ostma ja müüma ( rollimäng)
 • kirjeldama liiklusõnnetust
 • kuulama liikluseksperdi kommentaari liikluse kohta
 • hindama väidete õigsust
 • kirjeldama sündmuste käiku
 • lugema liikluseeskirja

Keeleline materjal:

 • tingiv kõneviis (If they invited me, I should/would go. If I were king, you would be queen.  If I had seen you, I would have told you…/ Kui nad kutsuksid mind, ma peaks/võiks minna.  Kui ma oleksin kuningas, siis oleksid sina kuninganna? Kui ma oleksin teid näinud, ma oleksin teile öelnud…)

Kokku: 9 ak.t (6 ak. tundi auditoorset tööd ja 3 ak. tundi iseseisvat tööd)

Teema 21
Suuline ja kirjalik test (4 ak.t)

Kokku on 184 ak.tundi (124 ak. tundi auditoorset tööd ja 60 ak. tundi iseseisvat tööd)

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
10.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalid
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Hindamismeetod
Koolituse lõpus on suuline ja kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid
Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

 14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1.   Koolituse lõpus õppija sooritab suulise ja kirjaliku testi.
14.2.   Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3.   Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4.   Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook