Õppekava nimetus: Raamatupidamise täiendkoolitus

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitajad: Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Julia Shusta (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik),

Sihtrühm: Raamatupidamise täiendkoolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni raamatupidamise valdkonnas  või sooritada eksamit  Vanemraamatupidaja, tase 6.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Raamatupidamise täiendkoolituse (edasijõudnutele) õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Raamatupidaja kutsestandardist, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena  on õppija ette valmistatud kutsestandardi eksamiks Raamatupidaja, tase 5 või Vanemraamatupidaja, tase 6 ja on võimeline iseseisvalt töötada raamatupidajana väikeses, keskmises või suures ettevõttes.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
◾töötab raamatupidajana igat liiki äriühingus;
◾korraldab iseseisvalt raamatupidamist, koostab jooksvaid aruandeid ja  raamatupidamise aastaaruande;
◾on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas selles, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 105 ak.tundi (millest 75 ak.t. auditoorse teoreetilise ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.t iseseisvat tööd)

5. Koolituse sisu
Raamatupidamise seadus. Seaduse põhisätted.
Maksuseadused
Ülevaade põhilistest maksudest Eesti Vabariigis, maksu subjektid. Maksustamise kontroll ettevõtetes, trahvid ja muud sanktsioonid.
Raamatupidamise toimkonna juhendid
Nende tähendus ja kasutamine praktikas.
Ülevaade kõikide juhendite põhisätetest raamatupidamise aruannete analüüsi baasil (bilansi
kirjete, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande)
Tulu- ja sotsiaalmaksu seadus.
Tulumaksuga maksustamise erijuhud. Erisoodustused. Kingitused ja annetused. Esinduskulud.
Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Dividendide maksustamine. Füüsiliste isikute maksustamine.
Tulundusühingute omakapital
Omakapitali kajastamine bilansis ja omakapitali muutuste aruandes äriseadustiku ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite alusel. Ettevõtte võimalused muudatuste tegemiseks omakapitalis.
Käibemaksuseadus.
Maksukohuslane. Piiratud maksukohuslane. Käibemaksukohuslaseks registreerimine, käibemaksukohuslase õigused ja kohustused. Käibemaksukohuslase registrist kustutamine.
Käibemaksu summa arvutamine. Arvutamise nüansid.
Kauba käive. Eestisisene kaubakäive. Käibemaksu määrad. Kauba eksport ja import.
Kaubakäive Euroopa Liidus. Kauba müük. Euroopa liidu sisene kauba soetamine.
Teenuste käive. Teenuste käive Eestis. Käibemaksumäärad. Teenuste käive Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. Teenuste käibemaksuga maksustamise erijuhud.
Aastaaruanne
Majandusaasta aruannete liigid. Nõuded nendele. Aruannete esitamine äriregistrile elektrooniliselt.
Tööseadusandlus.
Töölepingu seaduse erisused. Töölepingu sõlmimise kord. Töölepingu ja töövõtulepingu erinevused.
Leping juriidilise isiku juhatuse liikmega. Töösuhete muutmine ja lõpetamine. Töö- ja puhkeaja õiguslik reguleerimine. Puhkused. Töötasu. Töötaja ja tööandja vastutus. Individuaalsete töövaidluste lahendamise kord.
Interneti kasutamise võimalused raamatupidaja praktilises töös.
Äriregistri portaali, majandustegevuse registri, Eesti väärtpaberite keskregistri portaali kasutamise võimalused.
Finantsplaneerimine
Kulude analüüs. Eelarve (rahavoogude prognoos) – praktiline ülesanne.
Kokku: 105 ak.t (sh 30 ak.t. iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

 7. Õppevorm
Raamatupidamise koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid, EV seadusandlus raamatupidamise alal. Samuti kasutatakse erinevaid ülesannete lehti, harjutuskomplekte, näidisärimudeleid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook