Õppekava nimetus: Giidide koolitus
Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
Koolitajad: Marina Dunajeva (kõrgharidus, Tallinna Giidide Ühingu atesteerimine), Jelena Маtojan (kesk-eriharidus, Tallinna Giidide Ühingu atesteerimine), Artur Modebadze (kõrgharidus, Tallinna Giidide Ühingu atesteerimine).
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad  töötada turismi valdkonnas ja osutada giidi teenust, või sooritada Giidi kutseeksamit, tase 5.

Kursuse praktiline osa viiakse läbi nädalavahetustel, teooria — tööpäeviti.
Muuseumide külastamine ja bussiekskursioonid on kursuse maksumuse sees!

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Giidide koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Giidi kutsestandardist, tase 5.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest,ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppija suuteline iseseisvalt osutama giidi teenust ja omab vajalikke teadmisi Giidi kutsestandardi, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni;
 • koostab marsruuti ja ehitab üles ekskursiooni arvestades oma klientide soove;
 • tutvub vajalike materjalidega ja hankib informatsiooni;
 • mõistab klientide soove arvestades sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära;
 • viib ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude tema tööd puudutavate asjaoludega kasutades selleks erinevaid infokanaleid;
 • lahendab jooksvaid probleeme, mis võivad tema töös klientidega tekkida (kaebused jms);
 • näeb välja esinduslik, korrektselt käitub, on nähtav ja kuuldav kogu grupile igas keskkonnas,
 • säilitab liidripositsiooni, kehtestab ennast kogu ekskursiooni jooksul.
 • suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega, on poliitilistes ja religioossetes seisukohtades hinnanguvaba;
 • säilitab liidripositsiooni, kehtestab ennast kogu ekskursiooni jooksul.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 198 ak. tundi (76 ak.tundi on kontakttunnid ja 22 ak. tundi on iseseisvat tööd) ja koosneb 2 moodulitest.
Moodul 1 on suunatud algajatele ning koosneb 64 ak.tundidest (52 ak.t auditoorset tööd ja 12 ak.t. iseseisvat tööd).
Moodul 2 on suunatud edasijõudnutele ning koosneb 34 ak.tundidest (24 ak.t. auditoorset tööd ja 10 ak.t. iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Moodul 1. Giidide koolitus algajatele
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni;
 • koostab marsruuti ja ehitab üles ekskursiooni arvestades oma klientide soove;
 • tutvub vajalike materjalidega ja hankib informatsiooni;
 • mõistab klientide soove arvestades sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära;
 • viib ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude tema tööd puudutavate asjaoludega kasutades selleks erinevaid infokanaleid;
 • lahendab jooksvaid probleeme, mis võivad tema töös klientidega tekkida (kaebused jms);

Sissejuhatav osa
Ekskursioon, selle sisu, olemus.
Ekskursioonide klassifikatsioon.
Ekskursiooni ettevalmistus.
Klienditeenindus
Eesti ajalugu
Muinasaja eesti
Tallinna ajalugu
Taani periood
Livoonia periood
Hansa Liit
Rootsi periood
Vene periood
Eesti vabariik
Koolituse praktiline osa I
Kaubahoovid: Vene, Skandinaavia, Ladina kvartal
All-linn -Pikk tänav, Gildi hoone
Üla-linn – Toompea loss, Toomkirik
Nevski Katedraal, Taani aed
Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (Pikk 17)
Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
Raekoda, Raekoja plats
Linnamüür, bastionid, tornid
Kadrioru park ja muuseum
Niguliste Muuseum
Maarjamäe Muuseum
Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Koolituse praktiline osa II
Linnaarhiiv
Õppeekskursioon bussi marsruudil
Õppeekskursioon jalgsi marsruudil
Eksam
Praktiline eksam jalgsi marsruudil
Praktiline eksam bussi marsruudil
Test teoreetilise osa kohta
Kokku: 64 ak tundi (sh 12 ak. tundi iseseisvat tööd)

Moodul 2. Edasijõudnutele. Ettevalmistus riigi eksamiteks
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni bussi marsruudil
 • valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni jalgsi marsruudil
 • koostab vajadusel marsruudi, arvestades kliendi soove, vajadusi ning keskkonda, edastab selle kliendile.
 • juhib gruppi
 • viib ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude reguleerivate aktidega jms, kasutades erinevaid infoallikaid.
 • on valmis sooritama giidide atesteerimiseksamit

Ekskursioon, selle sisu, olemus. Ekskursioonide klassifikatsioon
Ekskursiooni teema. Ekskursiooni ettevalmistus
Eksami marsruut:
Ülalinn. Toompea loss. Vaatlusplatvormid
Toomkirik. A. Nevski katedraal. Taani kuninga aed.
Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Eksam bussi marsruudil
Eksam jalgsi marsruudil
Kokku: 34 ak tundi (sh 10 ak. tundi iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Кoolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt keskharidus.

7. Õppevorm
Giidi koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas.
Koolituse praktiline osa viiakse läbi nädalavahetustel, teooria — tööpäeviti.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Eksam.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Iga mooduli lõpus õppija sooritab eksami.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja eksami tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle eksami tulemus jääb alla 60% või kes ei ole eksami sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

 

PartneridFacebook