EV Arengu MTÜ Giidide koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Giidide koolitus
Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Giidide koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Giidi kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
Käesoleva koolituse eesmärgid on:

 1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
 2. Anda täiskasvanule praktilisi põhioskusi giidide töövaldkonnas ja teadmisi tema edaspidiseks      erialaseks arenguks.
 3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada vastavas valdkonnas.

 3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:

 • ette valmistada ja läbi viia ekskursiooni;
 • koostada marsruuti ja üles ehitada ekskursiooni arvestades oma klientide soove;
 • vajalike materjalidega tutvuda ja hankida informatsiooni;
 • mõista klientide soove arvestades sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära;
 • viia ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude tema tööd puudutavate asjaoludega kasutades selleks erinevaid infokanaleid;
 • lahendada jooksvaid probleeme, mis võivad tema töös klientidega tekkida (kaebused jms);
 • esinduslik välja näha, korrektselt käituda, olla nähtav ja kuuldav kogu grupile igas keskkonnas,
 • suhelda edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega, on poliitilistes ja religioossetes seisukohtades hinnanguvaba;
 • säilitada liidripositsiooni, kehtestada ennast kogu ekskursiooni jooksul.

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Koolitusse registreerimine toimub sooviavalduse alusel.

5. Õppe kogumaht
5.1. Õppekava näeb ette 104 ak. tundi (82 ak.tundi on kontakttunnid ja 22 ak. tundi on iseseisvat tööd) ja koosneb 2 moodulitest.
Moodul 1 on suunatud algajatele ning koosneb 70 ak.tundidest (58 ak.t auditoorset tööd ja 12 ak.t. iseseisvat tööd).
Moodul 2 on suunatud edasijõudnutele ning koosneb 34 ak.tundidest (24 ak.t. auditoorset tööd ja 10 ak.t. iseseisvat tööd).

 6. Õppevorm
6.1 Giidi koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas.
6.2 Koolituse praktiline osa viiakse läbi nädalal ja nädalavahetusel, teooria nädala tööpäevadel.
6.3 Õppekeel on vene keel.
6.4 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
6.5 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.6 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 7. Õppemeetodid
7.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, praktiline ja iseseisev töö.

 8. Õppekava struktuur ja kestvus
Moodul I. Giidide koolitus algajatele

Õpiväljundid
Kursuse läbinu oskab:

 • ette valmistada ja läbi viia ekskursiooni;
 • koostada marsruuti ja üles ehitada ekskursiooni arvestades oma klientide soove;
 • vajalike materjalidega tutvuda ja hankida informatsiooni;
 • mõista klientide soove arvestades sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära;
 • viia ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude tema tööd puudutavate asjaoludega kasutades selleks erinevaid infokanaleid;
 • lahendada jooksvaid probleeme, mis võivad tema töös klientidega tekkida (kaebused jms).

1. Sissejuhatav osa
Teema 1. Ekskursioon, selle sisu, olemus.
Teema 2. Ekskursioonide klassifikatsioon.
Teema 3. Ekskursiooni ettevalmistus.
Teema 4. Klienditeenindus
Teema 5. Iseseisev töö

2. Eesti ajalugu
Teema 1. Muinasaja eesti
Teema 2. Tallinna ajalugu
Teema 3. Taani periood
Teema 4. Livoonia periood
Teema 5. Hansa Liit
Teema 6. Rootsi periood
Teema 7. Vene periood
Teema 8. Eesti vabariik
Teema 9. Iseseisev töö

3.Koolituse praktiline osa I
Teema 1. Kaubahoovid: Vene, Skandinaavia, Ladina kvartal
Teema 2. All-linn -Pikk tänav, Gildi hoone
Teema 3. Üla-linn – Toompea loss, Toomkirik
Teema 4. Nevski Katedraal, Taani aed
Teema 5. Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (Pikk 17)
Teema 6. Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
Teema 7. Raekoda, Raekoja plats
Teema 8. Linnamüür, bastionid, tornid
Teema 9. Kadrioru park ja muuseum
Teema 10. Niguliste Muuseum
Teema 11. Maarjamäe Muuseum
Teema 12. Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Teema 13. Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Teema 14. Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Teema 15. Iseseisev töö

4. Koolituse praktiline osa II
Teema 1. Linnaarhiiv
Teema 2. Õppeekskursioon bussi marsruudil
Teema 3. Õppeekskursioon jalgsi marsruudil
Teema 4. Iseseisev töö

5. Eksam
Teema 1. Iseseisev töö
Teema 2. Praktiline eksam jalgsi marsruudil
Teema 3. Praktiline eksam bussi marsruudil
Teema 4. Test teoreetilise osa kohta
Moodul II. Edasijõudnutele. Ettevalmistus riigi eksamiteks
Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
— valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni bussi marsruudil
-valmistab ette ja viib läbi ekskursiooni jalgsi marsruudil
-koostab vajadusel marsruudi, arvestades kliendi soove, vajadusi ning keskkonda, edastab selle kliendile.
— juhib gruppi
— viib ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude reguleerivate aktidega jms, kasutades erinevaid infoallikaid.
-on valmis sooritama giidide atesteerimiseksamit
Teema 1. Ekskursioon, selle sisu, olemus. Ekskursioonide klassifikatsioon
Teema 2. Ekskursiooni teema. Ekskursiooni ettevalmistus
Eksami marsruut:
Teema 3. Ülalinn. Toompea loss. Vaatlusplatvormid
Teema 4. Toomkirik. A. Nevski katedraal. Taani kuninga aed.
Teema 5. Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Teema 6. Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Teema 7. Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Teema 8. Iseseisev töö
Teema 9. Eksam bussi marsruudil
Teema 10. Eksam jalgsi marsruudil
Kokku:

9. Õppematerjal
9.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Õppekeskonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Hindamismeetod
11.1. Moodul 1: Eksam
11.2. Moodul 2: Eksam

12. Hindamiskriteeriumid
12.1. Ekskursiooni läbiviimine bussi ja jalgsi marsruudil.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

 • kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse
 • õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
 • kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse
 • õpitulemust hindega «4» „hea“.
 • kui õpilane on saanud 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse
 • õpitulemust hindega «3»   „rahuldav“.
 • kui õpilane on saanud 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse
 • õpitulemust hindega «2»   „puudulik“.
 • kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».
 • Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea»)
 • õpitulemust hindega «1»   „puudulik“.

13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
13.1. Iga mooduli lõpus õppija sooritab eksami.
13.2. Iga mooduli läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning eksami sooritamine tulemusele vähemalt 45%.
13.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja eksami tulemusele vähemalt 45% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
13.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 45% või kes ei ole eksami sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.
14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

 

PartneridFacebook