Õppekava nimetus: Ettevõtluskoolitus

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Koolitajad: Igor Korzoun (majanduse kõrgharidus), Ivar Soone (majanduse kõrgharidus), Olga Sorkina (majanduse kõrgharidus), Anžela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, andragoog 6) , Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Julia Shusta (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik).

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ning vajavad teadmisi ja oskusi äriplaani koostamisel ja kirjutamisel.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Ettevõtluskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on koostatud lähtuvalt Erakooliseadusest ning Väikeettevõtja kutsestandardist, tase 5.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena valib õppija  õige ettevõtlusvormi ja oskab kirjutada äriplaani. Tal on olemas vajalikud teadmised ettevõtte loomisest, raamatupidamisest ja ettevõtte  juhtimisest.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte
  • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili
  • hindab potensiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
  • tunneb erinevaid konkurentsivorme
  • tunneb erinevaid tuurundusmeetmeid- ja kanaleid
  • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske
  • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused
  • koostab finantsanalüüsi
  • koostab äriplaani

 4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 240 ak.t. (millest 160 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 80 ak.tundi iseseisvat tööd)

 5. Koolituse sisu
Sissejuhatus ettevõtlusesse
Ettevõtluse olemus (põhimõisted).
Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.
Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS)
Ettevõtte loomise/asutamise etapid.
Kokku 12 ak.t. (sh kontakttunnid — 10 ak.t., iseseisev töö — 2 ak.t.)

Äriidee, äriidee analüüs, äriplaan
Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs (sh SWOT analüüs).
Äriplaan, selle koostamise põhimõtted.
Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.
Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess.
Kokku 48 ak.t. (sh kontakttunnid — 24 ak.t., iseseisev töö — 24 ak.t.)

Toode ja turundus
Tooted ja teenused, tootearendus.
Turg ja selle prognoosimine, sihtgrupi valik.
Hinnakujunduse põhimõtted.
Müügi- ja jaotuskanalid.
Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanalide kaudu.
Kokku 56 ak.t. (sh kontakttunnid — 32 ak.t., iseseisev töö — 24 ak.t.)

Väikeettevõtja raamatupidamise põhialused ja maksunduse alused
Raamatupidamise seaduse lühitutvustus.
Raamatupidamise korraldamine.
Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed)
Kokku 24 ak.t. (sh kontakttunnid — 20 ak.t., iseseisev töö — 44 ak.t.)

Finantsplaneerimine
Ettevõtluse tulud ja kulud.
Püsi- ja muutuvkulud.
Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.
Kasumiaruanne.
Rahavoogude plaan.
Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).
Kokku 60 ak.t. (sh kontakttunnid — 36 ak.t., iseseisev töö — 24 ak.t.)

Tööõigus ja seadusandlus
Tööleping, vormistamise alused, lõpetamine.
Tööleping ja töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping (näidised).
Töövõtja ja tööandja õigused ja kohustused.
Eesti Vabariigi maksu- ja tööseadusandlus.Tulumaksuseadus.
Sotsiaalmaksuseadus. Kogumispensionide seadus. Töötuskindlustuseseadus. Eesti Vabariigi töölepingu seadus.
Kokku 16 ak.t.

Tööohutus ja – tervishoid, tuleohutus
Töötervishoiu ja tööohutuse alase töö korraldamine ettevõttes.
Tuleohutus ettevõttes.
Kokku  4 ak.t. 

EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid
Infoportaalid.Infoportaalides info saamise võimalused. Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.
Kokku 10 ak.t. (sh kontakttunnid — 8 ak.t., iseseisev töö — 2 ak.t.)

Personali juhtimise põhioskused
Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.
Juhtimise põhioskused.
Suhtlemine ja meeskonnatöö.
Ärieetika.
Stressijuhtimine.
Kokku 4 ak.t.

Äriplaanide kaitsmine
Äriplaanide kaitsmine.
Kokku 6 ak.t.

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Ettevõtluskoolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, situatsiooniülesannete arutamised, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Äriplaani kaitsmine.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus kaitseb õppija äriplaani.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne äriplaan.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse äriplaani, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud äriplaani või äriplaan ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid, teaduslikud artiklid marketingu ja mänedžmenti alal. Samuti kasutatakse erinevaid ülesannete lehti, harjutuskomplekte, näidisärimudeleid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook