Õppekava nimetus: Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja koolitus
Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
Koolitajad: Jelena Parfjonova (psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, jurist-konsultant, andragoog), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Tatiana Maksimenko (pedagoogiline kõrgharidus), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Eva Raud (med. kõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).
Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Arengu MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Lapsehoidja kutsestandardist, tase 4.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust ja omab vajalikke teadmisi lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • Tagab füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna lapsele
  • Toetab koostöös lapsevanema lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest
  • Hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks
  • Hoiab ja õpetab erivajadustega last
  • Kujundab lapsele õigeid hügieeniharjumusi
  • Koostab lapsele tervisliku menüü, valmistab toitu
  • Märkab muutusi lapse tervislikus seisundis ja hoolitseb haige lapse eest
  • Vajadusel annab lapsele esmaabi

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 284 ak.t. (millest 260 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Turvalise keskkonna tagamine lapsele
Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel;
Kokku: 24 ak.t . (sh. iseseisev töö 4 ak. t)

Lapse kasvu ja arengu toetamine 
Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
Kombeõpetus ja eetika;
Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;
Kokku: 34 ak.t. (sh. iseseisev töö 2 ak. t)

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
Puhtusekasvatus;
Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus;
Kokku: 12 ak.t. (sh. iseseisev töö 2 ak. t)

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
Kokku: 12 ak.t (sh. iseseisev töö 2 ak. t)

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
Lapse tervist ohustavad tegurid;
Lapse tervist edendavad tegurid;
Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
Lapse esmaabi;
Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused;
Kokku: 22 ak.t(sh. iseseisev töö 6 ak. t)

Koostöö vanematega
Lapse kasvatamise põhialused;
Pedagoogika ja psühholoogia alused;
Nõustamispõhimõtted;
Suhtlemispsühholoogia alused;
Kokku: 22 ak.t (sh. iseseisev töö 2 ak. t)

Esmaabi
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid;
Kokku: 16 ak.t

Tööjuhendamine
Juhtimise alused;
Meeskonnatöö alused;
Arvutikasutamine tasemel AO1 – AO4, AO7;
Kokku: 16 ak.t

Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
Erinevad puuded ja haigusseisundid;
Probleemsed käitumised;
Rehabilitatsiooni alused;
Abivahendid ja nende kasutamine;
Alternatiivkommunikatsiooni alused;
Eripedagoogika ja –psühholoogia alused;
Kokku: 28 ak.t (sh. iseseisev töö 4 ak. t)

Lapsehoiuteenuse osutamine
Kutse-eetika;
Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
Kutsealaga seonduvad õigusaktid;
Kokku: 18 ak.t (sh. iseseisev töö 2 ak. t)

Praktika
Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.
Kokku: 80 ak.t

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Lapsehoidja koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.

7. Õppevorm
Lapsehoidja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.

9. Hindamismeetod
Suuline test.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija koostab situatsioonülesande kirjaliku lahenduse ja sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lapsehoidja, tase 5 kutsestandard https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10889081/
Kraav, I. Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut
Краав И., Лийгер М.и др. Руководство для няни. Перевод с эстонского яз. Таллин. Изд-во НО Институт семейного воспитания. 2008г.
Путь рядом с особым ребенком. Справочник для родственников детей и молодежи с недостатками здоровья и особыми потребностями
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Arengu MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.

PartneridFacebook