EV Arengu MTÜ Aiakujunduse koolituse õppekava

Aiakujunduse koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Aiakujunduse koolitus

Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Õppejõud: Kristi Mutso (kõrgharidus — agronoomia, maastikuehitaja), Toomas Kirotar (kõrgharidus, agronoom).

 1. Üldsätted

1.1. EV Arengu MTÜ Aiakujunduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

 2. Õppekava eesmärk

Käesoleva koolituse eesmärgid on:

2.1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.

2.2 Anda täiskasvanule praktilisi põhioskusi aiakujunduse töövaldkonnas ja teadmisi tema edaspidiseks erialaseks arenguks.

2.3. Koolituse lõpetaja omab aiakujunduse valdkonnas põhiteavet ja praktilisi oskusi, mis võimaldavad töötada vastavas valdkonnas.

 3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

— mõõdab maa-ala ning koostab topograafilist plaani;

— loeb geodeetilisi jooniseid;

— uurib olukorda maa-alal ning mõjutab territooriumi funktsionaalset tsoneerimist;

— arendab ja loob erinevaid aia elemente (istutusalad, murud, teed);

— organiseerib aedade ehitustööd ning edaspidist hooldust nende eest;

— koostab haljastuse eskiisprojekti;

 4. Õpingute alustamise tingimused

4.1 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.

4.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja/või leping.

4.3 Aiakujunduse koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

 5. Õppe kogumaht

5.1 Õppekava näeb ette 206 ak.tundi, millest 144 ak.t on auditoorne töö, 12 ak.t on praktika, ja 50 ak.tundi on iseseisev töö ning koosneb 3 moodulist.

Moodul 1 sisaldab 86 ak.tundi (66 ak.tundi auditoorset tööd, 20 ak.tundi iseseisvat tööd).

Moodul 2 sisaldab 64 ak.tundi (32 ak.tundi auditoorset tööd, 12 ak.t praktikat, 20 ak.tundi iseseisevat tööd).

Moodul 3 sisaldab 56 ak.tundi (46 ak.tundi auditoorset tööd, 10 ak.tundi iseseisvat tööd).

 6. Õppe sisu:

Moodul 1. Aiakujundus

Teema 1. Maastiku arhitektuuri ajalugu, aedade stiilid

Teema 2. Maa-ala  plaan, maatüki  mõõtmine

Teema 3. Tellija vajaduste kindlaks määramine

Teema 4. Maatüki funktsionaalne tsoneerimine

Iseseisev töö nr 1

Teema 5. Kompositsiooni ja vormide moodustamise alused

Iseseisev töö nr 2 Teema 6. Värviõpetuse alused

Iseseisev töö nr 3 Teema 7. Dekoratiivne aiandus

Iseseisev töö nr 4 Teema 8. Tarbeaed

Teema 9. Erinevad suunad aiakujunduses

Teema 10. Väikeehitised ja pinnakatted

Teema 11. Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine

Iseseisev töö nr 5 (arvestus) «Maa-ala heakorra ja haljastuse eskiisprojekt»

Kokku: 86 ak tundi, sellest 66 kontakttööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Moodul 2. Aiandus

Teema 1.Millest alustada aia rajamist.

Teema 2.Muld ja mullatööd, istutusalade rajamine, väetised.

Teema 3.Muru rajamine ja hooldamine.

Teema 4.Taimede valik, taimede nimetused.

Teema 5.Okaspuud, nende istutamine ja hooldamine.

Teema 6.Lehtpuud ja — põõsad, nende istutamine ja hooldamine.

Teema 7.Hekitaimed, nende istutamine ja hooldamine.

Teema 8.Viljapuud ja marjapõõsad. Taimekaitse viljapuuaias.

Teema 9.Taimede paljundamine.

Teema 10. Praktiktiline töö: 12 ak.t;

Praktika eesmärgiks on anda õppijale võimalus omandatud teoreetilisi teadmisi praktilises tegevuses rakendada.

Kokku: 64 ak tundi, sellest 32 auditoorset tundi, 12 ak.tundi on praktika ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Moodul 3. Aiakujundus. Täiendkoolitus.                                                                        

Teema 1. Aiakujunduse põhimõtted, tsoneerimine

Teema 2. Aiadisaini elemendid

Teema 3. Taimede valik ja hooldus

Teema 4. Teede ja väljakute pinnakatted

Teema 5. Projekti vormistamine ja eelarve koostamine

Teema 6. Iseseisev töö (arvestus). Vaated, eskiisjoonis taimede ja pinnakatetega

Teema 7. Projekti kaitsmine

Kokku: 56 ak tundi, sealhulgas 46 kontakttööd ja 10 tundi iseseisvat tööd.

 7. Õppevorm

7.1. Aiakujunduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 6 kuud.

7.2. Koolituse praktiline osa viiakse läbi tööpäevadel ja /või nädalavahetusel.

7.3. Õppekeel on eesti keel.

7.4. Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.

7.5. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

7.6. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 8. Õppekeskkonna kirjeldus

8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.

8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.

8.3 Praktilise töö toimumise koht on aiad.

8.4 Hoone otstarve — mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.

8.5 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.

8.6 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

8.7 Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Arengu MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

8.8 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 9. Õppematerjalide loend:

Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod:

10.1 Moodul 1: Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine

Moodul 2: Praktiline töö

Moodul 3: Projekti kaitsmine

11. Hindamiskriteeriumid

Moodul 1: Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine

Moodul 2: Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja teha kõik praktilised tööd koolitusel.

Moodul 3: Projekti kaitsmine

 12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

12.1 Koolituse lõpus õppija koostab Maa-ala haljastuse eskiisprojekti ja/või täidab praktilise töö ja/või kaitseb oma projekti.

12.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine ja/või praktilise töö sooritamine ja/või projekti kaitsmine.

12.3 Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.

12.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kes ei ole täitnud määratud punktis 12.1 tingimusi, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

 13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Arengu MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

 

PartneridFacebook