EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

1. Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

2. Õppekava eesmärk:
Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

3. Õpiväljundid
Õppekava läbinud õppija:
• omab pädevust töötada tugiisikuna erinevatele kliendirühmadele
• oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja täiskasvanute probleeme tänapäeva ühiskonnas
• oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse
• oskab pöörduda asjaajamisel või ülesannete lahendamisel õige haldusorganisatsiooni poole
• oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid
• teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega
• on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele

4. Õpingute alustamise tingimused
• soov omandada tugiisiku tööks vajalikke teadmisi
• vähemalt keskharidus
• arvutikasutamise algteadmised
• puudub sissekanne karistusregistris

5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 180 ak. tundi (auditoorne ja praktiline töö- 140 tundi, iseseisev töö — 40 tundi)

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3- 4 korda nädalas maksimaalselt 8 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
6.2 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
6.4. Õppekeel on eesti ja vene keel.

7. Õppemeetodid
7.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

8. Õppe sisu
Sotsiaalpoliitika
• Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
• Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
• Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
• Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega ja piirid tugiisiku töös
• Isikuandmete kaitse
Töö erivajadustega inimestega
• Teenuste osutamine tugiisiku töös. Levinumad teenused.
• Füüsilised ja psüühilised puudused
• Puudega isku taotluste täitmise alused
Eripedagoogika ja psühholoogia alused
• Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
• Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
• Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
• Reageerimine käitumisprobleemidel
• Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid
Koostöö klientide ja nende lähedastega
• Suhtlemisoskused tugiisiku töös
• Teenuste osutamise etapid
• Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
• Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
• Väärkohtlemine sugulaste vahel
• Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
• Kuulaja motiveerimine koostööks
• Konfliktsituatsioonid
• Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga
• Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid
• Vägivalla ennetamise võimalused
• Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega
Esmaabi
• Elustamine
• Välised verejooksud
• Šoki olemus ja selle tunnused
• Haavad, traumad ja luumurrud
• Mürgistused
• Söövitused, põletused, külmakahjustused
• Esmaabivõtted ja –vahendid.

9. Õppematerjal:
9.1 Lektorite poolt koostatud konspektid

10. Õppekeskkonna kirjeldus
10.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
10.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
10.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
10.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
10.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
10.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
11.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
11.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
11.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
11.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

PartneridFacebook