ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
 

1.Üldsätted
1.1. EV Arengu MTÜ (80278123) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena septembrist augustini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Õppetöö toimub eesti, vene keeles.
1.7. Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
1.8. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õppeesmärk;
1.9.4. õpiväljundid;
1.9.5. õppekava koostamise alus;
1.9.6. sihtgrupp;
1.9.7. õppekeel;
1.9.8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.10. õppe sisu;
1.9.11. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.12. õppemeetod;
1.9.13. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.14. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.9.15. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3.Koolitusele registreerumine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.evarengu.ee), e-posti teel (info@evarengu.ee) või telefoni teel (621 03 60, 55 45529). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@evarengu.ee) või telefoni teel (621 03 60, 55 45529).

4. Koolitusgrupi komplekteerimine
4.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
4.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
4.3. EV Arengu MTÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
5.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on EV Arengu MTÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
5.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
5.3. Juhul kui koolituse käigus inimeste arv grupis väheneb, siis kooskõlastatakse koolitatavatega edasised õppetingimused.

6.Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
6.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

7.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
7.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Sularahas võib õppemaksu tasuda kohapeal aadressil Kivimurru 7, Tallinn.
7.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
7.3. Õppemaksu tähtajaks mittetasumisel on EV Arengu MTÜ-l õigus mitte lubada võlgnikku õppetööle.
7.4. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe. Esimene osamaks on 30% õppetasust.
7.5. Individuaalõppel on kohustuslik ettemaks vähemalt ühe järgmise tunni eest.
7.6. Gruppides või minigruppides keeleõppimisel on võimalik tasuda õppemaks osade kaupa, kuid korraga mitte vähem kui 40 ak. tunni eest.
7.7. Kui õppija puudub koolituselt isiklikel põhjustel, siis temale nende tundide eest õppemaksu ei tagastata ning järgnevate tundide õppemaksu katteks ei arvestata
7.8. Õppemaksust vabastatakse erandjuhtudel avalduse alusel.

8.Koolitusest loobumine
8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (info@evarengu.ee).
8.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
8.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
8.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
8.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

9.Koolituse katkestamine
9.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

10.Õppija õigused ja kohustused
10.1. Õppijal on õigus:
10 .1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
10.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
10.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
10.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
10.1.5. saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
10.2. Õppija on kohustatud:
10.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
10.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
10.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
10.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

11. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded
11.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

12.Vaidluste lahendamise kord
12.1. Kooli ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

PartneridFacebook